Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Книги » Книги з обліку

Книги з обліку 

Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами України

27.10.2009

Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами України (За національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Видання третє, перероблене та доповнене, Київ, 2002)

 

Читати далі »

Бухгалтерский учет за 14 дней. Экспресс-курс

21.11.2011

Молчанов С.С. "Бухгалтерский учет за 14 дней. Экспресс-курс"

 

Читати далі »

Бухгалтерський облік. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

12.03.2010

Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко та ін. - К.: КНЕУ, 2002. - 370 с.

Навчально-методичний посібник з бухгалтерського обліку для студентів необлікових спеціальностей спрямований на забезпечення самостійного вивчення дисципліни. Розділи 1-11 включають стисле висвітлення теоретичного матеріалу відповідно до програми курсу. У розділі 12 наведено завдання для практичних занять. Необхідність виконання такого завдання обумовлена тим, що бухгалтерський облік є прикладною дисципліною і засвоєння її без розглядання конкретних господарських операцій, ведення облікових регістрів, складання фінансової звітності неможливе. У тринадцятому розділі подані завдання для самостійної роботи, виконання яких дозволить студентам більш глибоко засвоїти найскладніші положення кожної теми курсу.

 

Читати далі »

Альбом бухгалтерських проводок

30.08.2011

"Альбом бухгалтерских проводок."  Т.Онищенко, В.Мякота

В книге рассмотрено отображение в системе бухгалтерских счетов хозяйственных операций с учетом основных средств, нематериальных активов, запасов, расчетов с работниками, подотчетными лицами, дебиторами и кредиторами, учредителями. Также рассмотрены валютные операции, операции с векселями, давальческим сырьем, торговые, арендные, бартерные (товарообменные) операции, а также порядок начисления и уплаты налогов, сборов и дивидендов. Отдельный раздел посвящен отборажению хозяйственных операций с использованием упрощенного Плана счетов субъектами малого предпринимательства.

 

Читати далі »

Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю і аналізу

23.11.2009

Сопко В., Завгородній В.

Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000. - 260 с.; іл.

У підручнику бухгалтерський облік, контроль та аналіз розглядаються як об'єкти організації за умов сучасного розвитку економіки України. Докладно висвітлюються відповідні предмет і метод, особливості технології облікового, контрольного і аналітичного процесів, питання організації праці, а також забезпечення (нормативно-правове, організаційне, інформаційне, технічне, ергономічне і т. ін.) процесів обліку, контролю та аналізу як функцій управління в разі автоматизованої обробки інформації.

 

Читати далі »

Фінансовий, управлінський та податковий облік у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП)

14.05.2008

Фінансовий, управлінський та податковий облік у господарських товариствах (ВАТ, ЗАТ, ТОВ, ПОП, ПАП)

 

Читати далі »

Бухгалтерський облік у бюджетних установах

30.09.2008

Джога Р. Т., Свірко С. В., Сінельник Л. М.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підруч-ник / За заг. ред. проф. Р. Т. Джоги. - К.: КНЕУ, 2003. - 483 с.

Підручник створено відповідно до програми навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах», включеної до навчального плану підготовки бакалаврів з обліку та аудиту. У ньому згідно з обсягом необхідних студен-там знань у сфері бухгалтерського обліку бюджетних установ різного про-філю докладно розглянуто методику відображення господарських операцій з надходження і витрачання бюджетних коштів, використання облікової інформації в управлінні бюджетним процесом.
Для студентів, аспірантів, практичних працівників фінансових органів і бюджетних установ.

 

Читати далі »

Облік та аудит в страхових компаніях: Навчальний посібник

26.01.2009

Т.О.Гарматій

У навчальному посібнику розглянуті питання здійснення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності страхових компаній. У навчальному посібнику висвітлені питання організації та аудиту страхових компаній. Посібник містить практичні та тестові завдання з основних питань здійснення бухгалтерського обліку та аудиту в страхових компаніях. Навчальний посібник рекомендується для студентів вищих навчальних закладів, а також спеціалістів-практиків у галузі страхування.

 

Читати далі »