Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Аудит » Внутрішній аудит »

Посадова інструкція внутрішнього аудитора

Надрукувати документ
09.04.2010

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТОРА

(зразок)

 

1.     Загальні положення

 

1.      Внутрішній аудитор належить до професійної групи "Професіонали".

2.      Призначення на посаду внутрішнього аудитора та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3.      Внутрішній аудитор безпосередньо підпорядковується _______.

4.      Внутрішній аудитор не має підлеглих.

 

2.      Кваліфікаційні вимоги

 

1.      Внутрішній аудитор повинен мати вищу економічну освіту за фахом бухгалтерський облік та аудит або фінансовий менеджмент.

2.      Внутрішній аудитор повинен проходити не менш ніж 1 раз на рік підвищення кваліфікації та навчання.

3.      Внутрішній аудитор повинен мати мінімальний досвід роботи на посаді аудитора чи внутрішнього аудитора не менше 3 років.

 

3.      Посадові обов'язки

 

Внутрішній аудитор:

1.      Здійснює перевірки фінансової та управлінської звітності підприємства, перевірки діяльності регіональних підрозділів та дочірніх підприємств.

2.      Бере участь в уніфікації і стандартизації облікових процесів.

3.      Здійснює перевірки збереження та ефективності використання активів підприємства.

4.      Здійснює експертну оцінку проектів контрактів на предмет виявлення та оцінки рівня податкових ризиків.

5.      Здійснює перевірки підприємств перед їх придбанням та надає керівництву рекомендації.

6.      Виявляє внутрішні резерви підприємства і визначає шляхи їх ефективного використання.

7.      Визначає і аналізує можливі зовнішні і внутрішні ризики при розробці та впровадженні нових проектів на підприємстві.

8.      Здійснює нагляд за роботою персоналу в частині фінансів, аналізує посадові інструкції, визначає відповідність розподілу обов'язків вимогам виробничого, управлінського і фінансового процесу, здійснює розмежування повноважень, вносить пропозиції менеджеру з персоналу щодо внесення об'єктивних змін до положень про підрозділи, посадові інструкції.

9.      Розробляє регламенти для облікової політики підприємства в цілому, окремих процедур, інструкцій та іншої документації.

10.  Консультує керівництво підприємства з питань бухгалтерського обліку, оподаткування, внутрішнього контролю та аудиту.

11.  Складає звіти про виконану роботу, аналітичні та доповідні записки, дає експертні висновки, тощо.

12.  Запобігає розповсюдженню інформації, що наносить шкоду репутації підприємства та її працівникам, сприяє підвищенню позитивного іміджу підприємства.

 

4.      Повинен знати

 

Внутрішній аудитор повинен знати:

1.      Внутрішні нормативні акти, розпорядчі та регламентуючі документи підприємства.

2.      Правила користування обладнанням, матеріалами та використання ресурсів, що належать підприємству.

3.      Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.      Правила і норми охорони праці та протипожежної безпеки.

5.      Положення про структурний підрозділ.

6.      Положення даної посадової інструкції.

7.      Чинне законодавство України, що регламентує організацію та ведення бухгалтерського обліку та оподаткування, аудиторську діяльність.

8.      Профіль, особливості структури та спеціалізацію діяльності компанії.

9.      Основи роботи в операційній системі Windows, з пакетом Microsoft Office.

10.  Методологію проведення аудиторських перевірок.

11.  Бухгалтерський та податковий облік.

 

5.      Права

 

Внутрішній аудитор має право:

1.      На доступ до всіх приміщень та підрозділів підприємства, до будь-якої інформації підприємства, необхідної для проведення аудиту.

2.      На робоче місце і доступ до корпоративної комп'ютерної мережі при проведенні перевірок у регіональних підрозділах.

3.      Брати участь у будь-яких нарадах з метою оцінки системи внутрішнього контролю та надання рекомендацій щодо вдосконалення управлінських процедур.

4.      Давати обов'язкові до виконання вказівки персоналу з приведення звітної документації у відповідність з внутрішніми документами та законодавством, щодо виправлення помилок і неточностей, вжиття заходів у зв'язку з виявленими недоліками.

5.      Отримувати від відповідальних працівників усні та письмові пояснення з питань, що виникають у ході проведення аудиту.

6.      Давати рекомендації керівництву щодо зміни системи контролю на підприємстві, а також зміни управлінської політики на підприємстві.

7.      Знайомитися з документами, що визначають його права та обов'язки на займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

8.      Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов'язаної з передбаченими даною інструкцією обов'язками.

9.      На забезпечення належними умовами для виконання службових обов'язків.

10.  На забезпечення технічними засобами, матеріалами та обладнанням, необхідними для виконання службових обов'язків.

11.  Самостійно приймати рішення та вирішувати питання, що стосуються його безпосередньої діяльності та делегуються фінансовим директором.

12.  Ознайомлюватись з рішеннями та проектами рішень керівництва щодо своєї діяльності.

13.  Залучати до виконання своїх обов'язків спеціалістів інших відділів за попереднім узгодженням з їх керівництвом.

14.  Права, передбачені трудовим законодавством України.

 

6.      Відповідальність

 

Внутрішній аудитор несе відповідальність:

1.      За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України.

2.      За правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3.      За завдання матеріальної шкоди підприємству - в межах, встановлених чинним цивільним законодавством України.

 

7.      Взаємовідносини

 

1.      Внутрішній аудитор отримує завдання та вказівки від _______.

2.      З метою виконання завдань та вказівок має право отримувати будь-яку інформацію та дані у всіх працівників підприємства.

3.      Враховуючи особливості внутрішнього контролю, внутрішній аудитор зобов'язаний надавати результати перевірок (звіти, висновки, аналітичні записки і т.д.) виключно _______.

4.      Внутрішній аудитор не має обов'язку надавати результати перевірок та будь-яку інформацію, що стосується перевірок, іншим працівникам підприємства, крім _____.

 

8.      Документи, з якими працює працівник

 

У своїй діяльності внутрішній аудитор користується та розробляє наступні документи:

1.      Запити про надання інформації (для всіх працівників та регіональних підрозділів).

2.      Звіти та записки керівництву за результатами перевірок.

3.      Довідки за результатами аудиту та аналізу окремих питань.

4.      Доповідні та службові записки.

5.      Письмові консультації та відповіді на запитання з питань бухгалтерського, податкового обліку та подання звітності.

6.      Рекомендації щодо усунення виявлених під час аудиту недоліків.

7.      Проекти Розпоряджень, Наказів, Положень з питань організації та ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також з питань функціонування системи внутрішнього контролю та оптимізації бізнес-процесів.

8.      Тести для перевірки рівня професійних знань облікових працівників.

9.      Електронні листи під час переписки з іншими працівниками підприємства.

 

 

Доповнення та зміни

 

№ п/п

Який пункт зміне-ний

Нова редакція

Дата зміни

Підпис працівника про ознайомлення

Підпис посадовця, що затвердив зміни, або номери наказу, розпорядження по компанії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.