Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Аудит » Внутрішній аудит »

Положення про відділ внутрішнього аудиту

Надрукувати документ
02.04.2008

Положення
про відділ внутрішнього аудиту ВАТ «___»

Зміст

1. Загальні положення
2. Структура відділу
3. Завдання
4. Функції
5. Права
6. Взаємовідносини (службові зв'язки)
7. Взаємодія з Правлінням ВАТ
8. Відповідальність
9. Заключні положення 

 

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ внутрішнього аудиту є самостійним структурним підрозділом.

Відділ створюється і ліквідовується за наказом генерального директора за згодою з Правлінням і підпорядковується безпосередньо генеральному директору.

Безпосереднє керівництво відділом здійснює начальник відділу, який призначається наказом генерального директора за згодою з Правлінням.

На посаду керівника відділу призначається висококваліфікований спеціаліст, який має вищу економічну освіту, досвід бухгалтерської роботи не менше 5 років або досвід роботи у аудиті не менше 3 років. Керівник відділу внутрішнього аудиту призначається і звільняється з посади, що обіймає, генеральним директором.

1.2. Відділ внутрішнього аудиту створюється з метою забезпечення ефективної діяльності апарату управління із захисту законних майнових інтересів компанії, удосконалення системи бухгалтерського та податкового обліку і сприяння підвищенню ефективності роботи ВАТ, зміцненню його фінансового стану.

У своїй практичній роботі відділ внутрішнього аудиту керується чинним законодавством України, рішеннями Правління, наказами, розпорядженнями генерального директора, цим Положенням.

2. Структура відділу

2.1. Склад відділу внутрішнього аудиту включає керівника відділу і аудиторів. Чисельний склад відділу затверджується генеральним директором Товариства за пропозицією керівника відділу. Обов'язки працівників відділу регламентуються посадовими інструкціями, які розробляються керівником відділу внутрішнього аудиту та коригуються у разі зміни функцій або об'єму і затверджуються генеральним директором за згодою з Правлінням ВАТ.

3. Завдання

3.1. Надання Правлінню та генеральному директору на вимогу висновків (звітів):

– про стан активів, виробничо-господарську та фінансову дисципліну;

– про оцінку якості інформації, що видається управлінською інформаційною системою;

– про оцінку економічної безпеки систем бухобліку і системи внутрішнього контролю;

– про дотримання внутрішніх правил і процедур.

3.2. Підготовка консультацій і інформаційне забезпечення:

– розробка методичних вказівок, рекомендацій, інструкцій з бухгалтерського обліку, оподаткування, аудиту;

– інформаційне обслуговування і консультування з питань бухгалтерського обліку, оподаткування і правового регулювання підприємницької діяльності;

– проведення семінарів, підвищення кваліфікації, навчання персоналу, надання допомоги кадровій службі у підборі і тестуванні бухгалтерського персоналу;

– рекомендації з комп'ютеризації бухгалтерського та податкового обліку, складання звітності, розрахунків з оподаткування, аудиту тощо.

4. Функції

До функцій працівників відділу внутрішнього аудиту належить:

4.1. Проведення аудиторської перевірки бухгалтерського обліку та фінансової звітності:

– правильності складання і оформлення первинних документів, облікових регістрів за ділянками обліку, включаючи експертизу засобів, що використовуються для ідентифікації, оцінки, класифікації такої інформації і складання на її основі звітності, а також вивчення окремих статей звітності і операцій, залишків за бухгалтерськими рахунками;

– достовірності обліку витрат на виробництво, повноти відображення доходу від реалізації, доходів від позареалізаційних операцій, точності визначення розміру прибутків, правильності розподілу прибутків і оформлення розрахунків.

4.2. Здійснення тематичних перевірок:

– дотримання законодавства, нормативних актів, установчих документів, системи внутрішніх регламентів і процедур контролю (наказів, розпоряджень, інструкцій, розподілу повноважень і відповідальності між співробітниками тощо);

– правильності складання і точності виконання умов господарських договорів;

– перевірка наявності, стану, правильності оцінки активів, ефективності використання всіх видів ресурсів, дотримання розрахункової дисципліни, повноти і своєчасності внесення податкових платежів;

– оцінка програмного забезпечення, що використовується підприємством;

– оцінка ефективності механізму внутрішнього контролю, вивчення і оцінка контрольних перевірок у структурних підрозділах.

4.3. Розробка пропозицій:

 – з формування облікової політики;

– з поліпшення організації бухгалтерського обліку;

– підвищення системи внутрішнього контролю;

– посилення матеріальної відповідальності посадових осіб;

– з забезпечення збереження ресурсів;

– з попередження зловживань;

– з матеріального стимулювання працівників, дисциплінарних та фінансових стягнень.

4.4. Проведення за дорученням Правління і керівництва перевірок ефективності використання матеріальних, фінансових та трудових ресурсів:

– перевірка системи внутрішнього контролю і розробка пропозицій з поліпшення організації системи внутрішнього контролю, бухгалтерського обліку, розрахунків, зміни структури виробництва і управління, підвищення ефективності програм розвитку.

4.5. Консультування і інформаційне обслуговування засновників, адміністрації і співробітників з питань бухгалтерського обліку, оподаткування.

4.6. Участь у підготовці матеріалів для зовнішнього аудиту, податкових перевірок і перевірок інших контролюючих органів.

5. Права

Відділ внутрішнього аудиту має право на:

5.1. Перевірку бухгалтерських облікових регістрів і первинних документів, цінних паперів, планів і інших документів з фінансово-господарської діяльності підприємства;

5.2. Ознайомлення з наказами, розпорядженнями, рішеннями зборів акціонерів, правління і посадових осіб ВАТ;

5.3. Перевірка наявності, стану і збереження товарно-матеріальних цінностей у матеріально-відповідальних осіб;

5.4. Отримання необхідних для аудиторської перевірки документів, довідок, розрахунків, усних та письмових пояснень з питань, що виникають у ході перевірок;

5.5. Надання рекомендацій з матеріального стимулювання і фінансових та дисциплінарних стягнень.

6. Взаємовідносини (службові зв'язки)

6.1. Відділ внутрішнього аудиту отримує від підрозділів у міру потреби:

6.1.1. Від Бухгалтерії:

– первинні документи, діючі нормативи і інші відомості, необхідні для проведення перевірок, експертиз, аналізу;

– проміжну та річну фінансову звітність, облікові регістри та іншу облікову інформацію;

– звіти про роботу, що проведена відповідним підрозділом за результатами аудиторської перевірки.

6.1.2. Від договірного відділу:

– господарські договори з додатками, угоди, акти тощо.

6.1.3. Від юридичного відділу:

– установчі документи, векселі, страхові свідоцтва, сертифікати, ліцензії, довіреності і інші юридичні документи.

6.1.4. Від відділу персоналу:

– накази, штатні розписи, документи з кадрової роботи.

6.1.5. Від інших підрозділів:

– необхідні для проведення аудиту матеріали.

6.2. Відділ внутрішнього аудиту видає Бухгалтерії, відділу персоналу і іншим підрозділам:

– акти перевірок, висновки, пропозиції і рекомендації з питань обліку і контролю.

7. Взаємодія з Правлінням ВАТ

7.1. Правління визначає вимоги до кваліфікації і професійного досвіду співробітників відділу і надає рекомендації Генеральному директору ВАТ з підбору співробітників відділу.

7.2. Генеральний директор узгоджує склад відділу з Правлінням безпосередньо перед призначенням співробітників на посаду.

7.3. Правління має право давати накази Генеральному директору на відклик співробітників з посади, що займається.

7.4. Відділ внутрішнього аудиту отримує від Правління:

– затверджені плани робіт відділу внутрішнього аудиту, у тому числі:

– річні плани (з розбивкою за кварталами) в строк до 20 грудня на наступний рік, квартальні, в строк до 20 числа до початку кварталу;

– доручення, завдання (у міру виникнення);

– інші документальні матеріали.

7.5. Відділ внутрішнього аудиту складає та надає:

– звіти про пророблену роботу за рік;

– звіти про пророблену робота за квартал;

– інші звіти, довідки;

– інші документальні матеріали.

8. Відповідальність.

8.1. Відповідальність за якість і своєчасність виконання функцій відділом несе керівник відділу.

8.2. На начальника відділу покладається особиста відповідальність за:

– дотримання чинного законодавства в процесі керівництва відділом;

– складання, затвердження і представлення достовірної інформації про діяльність відділу;

– своєчасне і якісне виконання наказів керівництва.

8.3. Відповідальність інших працівників відділу встановлюється відповідними інструкціями.

9. Заключні положення.

9.1. До цього Положення можуть вноситися доповнення та зміни за згодою з Правлінням, що затверджуються наказом (розпорядженням) керівника.

9.2. Строк дії цього Положення не обмежений.

 

Начальник відділу внутрішнього аудиту

ПОГОДЖЕНО

Голова правління

Начальник відділу кадрів

Начальник юридичного відділу

 

 

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.