Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Спільні питання » Касові операції »

Зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Надрукувати документ
04.06.2009

Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Постанова Правління Національного банку України
від 29 квітня 2009 року N 252

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 травня 2009 р. за N 448/16464

Відповідно до статті 33 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення готівкових розрахунків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за N 40/10320 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту готівково-грошового обігу (Р. В. Кисельов) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Банкнотно-монетного двору, Фабрики банкнотного паперу, територіальних управлінь Національного банку України та банків для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з питань готівково-грошового обігу О. В. Дащенка.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після офіційного опублікування.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
статистики України 

 
О. Г. Осауленко 

Перший заступник
Міністра фінансів України 

 
І. І. Уманський 

Голова Державної податкової
адміністрації України 

 
С. В. Буряк 

Голова Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України 

 
 
В. Суслов 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 29 квітня 2009 р. N 252

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 травня 2009 р. за N 448/16464 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до Положення про ведення
касових операцій у національній валюті в Україні

1. У пункті 1.2 глави 1:

у визначенні термінів "журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів", "касова книга", "касовий ордер", "книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей" друге речення виключити;

у визначенні терміна "касові документи" слова "платіжні чи розрахунково-платіжні відомості" замінити словами "відомості на виплату грошей", після слів "розрахункові документи" доповнити словами "квитанції програмно-технічних комплексів самообслуговування";

у визначенні терміна "книга обліку" і назві терміна "книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей" слова "прийнятих та виданих" замінити словами "виданих та прийнятих старшим".

2. У главі 2:

2.1. Абзац другий пункту 2.8 викласти в такій редакції:

"Здавання готівкової виручки (готівки) здійснюється самостійно (у тому числі із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування) або через відповідні служби, яким згідно із законодавством України надане право на перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів".

2.2. У абзаці другому пункту 2.10 слова "що зазначена в переданих до каси платіжних (розрахунково-платіжних) відомостях (далі - видаткові відомості)" замінити словами "що зазначена в переданих до каси відомостях на виплату грошей (далі - видаткова відомість) (додаток 1)".

2.3. Доповнити главу після пункту 2.13 пунктом 2.14 такого змісту:

"2.14. Небанківські фінансові установи, а також суб'єкти господарювання, які уклали агентські договори з банками, здійснюють операції із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування в порядку, визначеному законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України. Банки здійснюють контроль за дотриманням суб'єктами господарювання, з якими укладено агентські договори, законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України в частині проведення операцій із застосуванням програмно-технічних комплексів самообслуговування в межах цих договорів".

3. У главі 3:

3.1. Абзац перший пункту 3.3 після слів "за прибутковими касовими ордерами" доповнити словом і цифрою "(додаток 2)".

3.2. Перше речення абзацу першого пункту 3.4 після слів "за видатковими касовими ордерами" доповнити словом і цифрою "(додаток 3)".

3.3. Абзац другий пункту 3.7 доповнити новим реченням такого змісту: "Документом, що свідчить про приймання готівки програмно-технічним комплексом самообслуговування для подальшого її переказу, є квитанція, яка містить обов'язкові реквізити документа на переказ готівки і підтверджує внесення відповідної суми готівки до цього програмно-технічного комплексу самообслуговування та здійснення ініціювання операції з переказу готівки".

3.4. Абзац перший пункту 3.11 викласти в такій редакції:

"3.11. Прибуткові та видаткові касові ордери до передавання в касу реєструються бухгалтером у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (додаток 4), який ведеться окремо за прибутковими та видатковими операціями. Видаткові касові ордери, що оформлені на підставі видаткових відомостей, реєструються в такому журналі після здійснення виплат, зазначених у видатковій відомості".

4. У главі 4:

4.1. У пункті 4.2:

абзац перший доповнити словом і цифрою "(додаток 5)";

в абзаці третьому слова "що видається і оформляється підприємством - юридичною особою, до складу якого вони входять" виключити.

4.2. Пункт 4.6 викласти в такій редакції:

"4.6. Старший касир перед початком робочого дня (за наявності в підприємства кількох касирів) видає іншим касирам авансом потрібну для видаткових операцій суму готівки під підпис у книзі обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей (додаток 6), яку веде старший касир.

Касири в кінці робочого дня зобов'язані скласти звіт про одержану і видану готівку за відповідними касовими документами і здати залишок готівки та касові документи за проведеними операціями старшому касиру під підпис у книзі обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей.

Книга обліку виданих та прийнятих старшим касиром грошей застосовується також для обліку готівки, виданої з каси підприємства довіреній особі, яка виплачує заробітну плату протягом встановленого строку, та повернення нею наявної готівки і касових документів".

4.3. У другому реченні абзацу першого та в абзаці четвертому пункту 4.10 цифру "1" замінити цифрою "7".

5. У першому реченні абзацу першого пункту 5.2, в абзаці п'ятому та в третьому реченні абзацу шостого пункту 5.4 глави 5 цифру "2" замінити цифрою "8".

6. У главі 7:

6.1. У першому реченні пункту 7.4 цифру "3" замінити цифрою "9".

6.2. У першому реченні пункту 7.10 слова "прийнятих та виданих" замінити словами "виданих та прийнятих старшим".

7. У таблиці пункту 7.23 та в колонці 4 таблиці розділу III додатка 3 слова "за платіжними відомостями" замінити словами "за видатковими відомостями".

8. Положення доповнити новими додатками 1 - 6, що додаються.

У зв'язку з цим додатки 1 - 3 уважати відповідно додатками 7 - 9.

 

Директор Департаменту
готівково-грошового обігу 

 
Р. В. Кисельов 

 

 

Додаток 1
до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні 

 

 

 

 

_____________________________________
 (найменування підприємства (установи, організації))

Ідентифікаційний код
ЄДРПОУ

____________________________________________
   (структурний підрозділ підприємства (установи, організації)) 

 

До відомості N ______
У касу для оплати в строк
з __________ до ___________ 20__ р.
у сумі ___________________________
________________________________
______________ (_______ грн. ___ коп.) 

Керівник _________________________
Головний бухгалтер ________________
"___" _______________ 20__ р. 

Кореспондуючий рахунок 

Код цільового призначення 

рахунок, субрахунок 

код аналітичного рахунку 

 

 

 

 

 

Відомість на виплату грошей N _____

за __________________ 20__ р.

Кількість аркушів _______

За цією відомістю виплачено гривень _____________________________________________________
______________________________________________________________ (__________ грн. ___ коп.)
і депоновано гривень __________________________________________________________________
______________________________________________ (__________ грн. ___ коп.)

Виплату здійснив ____________________________
                                                         (підпис, прізвище, ініціали)
Перевірив бухгалтер __________________________
                                                         (підпис, прізвище, ініціали)

2, 3, 4 сторінки відомості 

 

N з/п 

Табельний номер 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Сума 

Підпис про одержання 

Примітки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і т. д.  

Відомість склав _______________________
                                       (підпис, прізвище, ініціали)
Відомість перевірив ___________________
                                              (підпис, прізвище, ініціали)

Примітка. За зразками 2-ї та 3-ї сторінок друкувати вставні аркуші (з текстом і на зворотному боці). Над таблицею друкувати текст "Вставний аркуш до додатка N __", підписи друкувати на 4-й сторінці.

Ця відомість застосовується для видачі заробітної плати, інших виплат.

На титульній сторінці зазначається загальна сума виданої і депонованої заробітної плати. За потреби в графі "Примітки" зазначаються реквізити пред'явленого документа.

Під час заповнення відомості після останнього запису в ній має бути незаповнений рядок для зазначення загальної суми. Такі рядки можуть бути наприкінці кожної сторінки відомості.

Під час складання документа за допомогою засобів комп'ютерної техніки відомість може друкуватися без рядків.

 

 

  Перехід на сторінку:
[1] 2 3
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.