Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Податк. облік Архів » ПДФО »

Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб"

Надрукувати документ
07.06.2010

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про податок з доходів фізичних осіб

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законами України
 від 27 листопада 2003 року N 1344-IV,
 від 4 березня 2004 року N 1594-IV,
 від 15 червня 2004 року N 1780-IV,
 від 15 червня 2004 року N 1781-IV,
 від 17 червня 2004 року N 1801-IV,
 від 1 липня 2004 року N 1958-IV,
 від 21 грудня 2004 року N 2273-IV,
 від 23 грудня 2004 року N 2285-IV,
 від 3 лютого 2005 року N 2420-IV,
від 25 березня 2005 року N 2505-IV
(зміни, внесені пунктом 6 розділу 17 Закону України
 від 25 березня 2005 року N 2505-IV,
 набрали чинності з 1 квітня 2005 року),
 від 21 квітня 2005 року N 2552-IV,
 від 3 червня 2005 року N 2642-IV,
 від 7 липня 2005 року N 2771-IV,
 від 15 грудня 2005 року N 3201-IV,
 від 20 грудня 2005 року N 3235-IV,
 від 19 січня 2006 року N 3378-IV,
 від 9 лютого 2006 року N 3424-IV,
 від 28 грудня 2007 року N 107-VI
(зміни, внесені Законом України від 28 грудня 2007 року N 107-VI,
 діють по 31 грудня 2008 року,
зміни, внесені пунктом 16 розділу II Закону України
 від 28 грудня 2007 року N 107-VI,
 визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними),
 згідно з Рішенням Конституційного Суду України
 від 22 травня 2008 року N 10-рп/2008),
від 3 червня 2008 року N 309-VI,
від 2 вересня 2008 року N 345-VI,
від 2 вересня 2008 року N 347-VI,
від 25 грудня 2008 року N 800-VI,
від 15 січня 2009 року N 879-VI,
 від 5 березня 2009 року N 1070-VI,
від 14 квітня 2009 року N 1254-VI,
 від 19 травня 2009 року N 1343-VI,
 від 21 травня 2009 року N 1391-VI,
 від 5 червня 2009 року N 1474-VI,
від 11 червня 2009 року N 1509-VI,
 від 11 червня 2009 року N 1510-VI,
від 23 червня 2009 року N 1533-VI,
 від 25 червня 2009 року N 1564-VI,
від 24 липня 2009 року N 1617-VI

Додатково див. лист
 Міністерства фінансів України
 від 11 березня 2005 року N 31-17310-4-18/3639

(У тексті Закону слова "недержавне пенсійне страхування" в усіх відмінках замінено словами "недержавне пенсійне забезпечення" у відповідному відмінку згідно із Законом України від 1 липня 2004 року N 1958-IV)

 

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

1.1. Додаткові блага - кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку його працедавцем (самозайнятою особою), якщо такий дохід не є заробітною платою чи виплатою, відшкодуванням чи компенсацією за цивільно-правовими угодами, укладеними з таким платником податку (далі - інші виплати і винагороди).

Виплата (надання) платнику податку додаткових благ третьою особою від імені та/або за дорученням працедавця (самозайнятої особи) за її рахунок прирівнюється до надання таких додаткових благ таким працедавцем (самозайнятою особою).

Для цілей цього Закону під терміном "заробітна плата" розуміються також інші заохочувальні та компенсаційні виплати або інші виплати та винагороди, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв'язку з відносинами трудового найму згідно із законом.

1.2. Дохід - сума будь-яких коштів, вартість матеріального і нематеріального майна, інших активів, що мають вартість, у тому числі цінних паперів або деривативів, одержаних платником податку у власність або нарахованих на його користь, чи набутих незаконним шляхом у випадках, визначених підпунктом 4.2.16 пункту 4.2 статті 4 цього Закону, протягом відповідного звітного податкового періоду з різних джерел як на території України, так і за її межами.

З метою оподаткування до доходів платника податку також включаються:

звичайна вартість майна, яке передається платником податку за довіреністю іншій особі, якщо умови такої довіреності передбачають право такої іншої особи продати таке майно або відчужити його в інший спосіб, крім такої передачі між членами подружжя у межах спільної часткової або спільної сумісної власності.

Якщо повірений повертає кошти, отримані внаслідок такого продажу (відчуження) довірителю у майбутньому, то:

сума таких коштів не включається до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу повіреного;

позитивна різниця між сумою таких коштів та звичайною вартістю майна, переданого за довіреністю, включається до складу загального оподатковуваного доходу довірителя відповідного звітного податкового періоду;

сума коштів або вартість майна, у тому числі цінних паперів, які надходять у власність юридичної особи, якщо згідно з довіреністю, наданою такою юридичною особою або її засновниками платнику податку, будь-які активні (видаткові) операції з такими коштами або майном здійснюються виключно за рішенням такого платника податку чи за його передорученням (окремою довіреністю) - третьою особою.

1.3. Дохід з джерелом його походження з України - будь-який дохід, одержаний платником податку або нарахований на його користь від здійснення будь-яких видів діяльності на території України, у тому числі, але не виключно, у вигляді:

а) процентів за борговими вимогами чи зобов'язаннями, випущеними (емітованими) резидентом;

б) дивідендів, нарахованих резидентом - емітентом корпоративних прав;

в) доходів у вигляді інвестиційного прибутку від здійснення операцій, з цінними паперами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах;

г) доходів у вигляді роялті, іншої плати за використання прав інтелектуальної (у тому числі промислової) власності, отриманих від резидента;

д) доходів у вигляді заробітної плати, нарахованих (виплачених, наданих) внаслідок здійснення платником податку трудової діяльності на території України, від працедавця, незалежно від того, чи є такий працедавець резидентом або нерезидентом, а також заробітної плати, нарахованої особі за здійснення роботи за наймом у складі екіпажу (команди) транспортного засобу, який перебуває за межами території України, її територіальних вод (виключної економічної зони), у тому числі на якірних стоянках, та належить резиденту на правах власності або перебуває у його тимчасовому (строковому) користуванні та/або є зареєстрованим у Державному судновому реєстрі України чи Судновій книзі України;

е) доходів від надання в оренду (лізинг):

нерухомості, розташованої на території України;

рухомого майна, якщо орендодавець є резидентом України, або якщо користування таким майном здійснюється на території України, незалежно від того, чи є орендодавець резидентом чи нерезидентом;

є) доходів від продажу нерухомого майна, розташованого на території України;

ж) доходів від продажу рухомого майна, якщо факт зміни власника (продажу об'єкта рухомого майна) підлягає державній реєстрації та/або нотаріальному посвідченню згідно із законом України, або якщо місце вручення такого рухомого майна набувачеві знаходиться на території України;

з) доходів від здійснення підприємницької діяльності, а також незалежної професійної діяльності на території України;

и) доходів, що виплачуються (надаються) резидентами у вигляді виграшів і призів, у тому числі у лотерею (крім державної); благодійної допомоги, подарунків;

і) доходів у вигляді активів, що передаються у спадщину, якщо такі активи або джерело їх виплати знаходяться на території України;

ї) інших доходів як виплати чи винагороди за цивільно-правовими договорами, одержуваних резидентом або нерезидентом, якщо джерело виплати (нарахування) таких доходів знаходиться на території України, незалежно від резидентського статусу особи, що їх виплачує (нараховує).

1.4. Іноземний дохід - дохід, відмінний від доходу з джерелом його походження з території України.

1.5. Іпотечний житловий кредит - фінансовий кредит, що надається фізичній особі, товариству співвласників квартир або житловому кооперативу строком не менше п'яти повних календарних років для фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом або придбанням квартири (кімнати) або житлового будинку (його частини) (з урахуванням землі, що знаходиться під таким житловим будинком, чи присадибної ділянки), які надаються у власність позичальника з прийняттям кредитором такого житла (землі, що знаходиться під ним, чи присадибної ділянки) у заставу.

(пункт 1.5 статті 1 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

1.6. Загальний оподатковуваний дохід - будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню згідно з цим Законом, нарахований (виплачений) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду (далі - оподатковуваний дохід).

Загальний оподатковуваний дохід складається з доходів, які підлягають кінцевому оподаткуванню при їх нарахуванні (виплаті); доходів, які підлягають оподаткуванню у складі загального річного оподатковуваного доходу; доходів, які оподатковуються за іншими правилами, визначеними цим Законом.

Загальний місячний оподатковуваний дохід дорівнює сумі оподатковуваних доходів, виплачених (нарахованих) протягом такого звітного податкового місяця.

Загальний річний оподатковуваний дохід дорівнює сумі загальних місячних оподатковуваних доходів, отриманих (нарахованих) протягом такого звітного податкового року.

1.7. Звітний податковий період - проміжок часу, який розпочинається з першого календарного дня першого місяця такого періоду та закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду. Для місячного податкового періоду перший та останній місяці збігаються.

Якщо фізична особа вперше отримує оподатковувані доходи всередині податкового періоду, то перший податковий період розпочинається з дня отримання таких доходів.

Якщо платник податку помирає, визнається судом померлим чи безвісно відсутнім або втрачає статус резидента (за відсутності податкових зобов'язань як нерезидента згідно з цим Законом), останнім податковим періодом вважається період, який закінчується днем, на який відповідно припадає смерть такого платника податку, винесення такого судового рішення чи втрата ним статусу резидента.

1.8. Наймана особа - фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію виключно за дорученням або наказом працедавця згідно з умовами укладеного з ним трудового договору (контракту) відповідно до закону. При цьому усі вигоди від виконання такої трудової функції (крім заробітної плати такої найманої особи, інших виплат чи винагород на її користь, передбачених законодавством), а також усі ризики, пов'язані з таким виконанням або невиконанням, отримуються (несуться) працедавцем.

Абзац другий пункту 1.8 статті 1 виключено

(згідно із Законом
 України від 01.07.2004 р. N 1958-IV)

Абзац третій пункту 1.8 статті 1 виключено

(згідно із Законом
 України від 01.07.2004 р. N 1958-IV)

Абзац четвертий пункту 1.8 статті 1 виключено

(пункт 1.8 статті 1 доповнено абзацом згідно із
 Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV,
 абзац четвертий пункту 1.8 статті 1 виключено
 згідно із Законом України від 03.06.2005 р. N 2642-IV)

1.9. Незалежна професійна діяльність - діяльність, що полягає в участі фізичних осіб у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, так само як діяльності лікарів (у тому числі стоматологів, зубних техніків), адвокатів, приватних нотаріусів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів та помічників зазначених осіб або осіб, зайнятих релігійною (місіонерською) діяльністю, іншій подібній діяльності, за умови якщо такі особи не є найманими працівниками чи суб'єктами підприємницької діяльності, які згідно з абзацом другим пункту 1.8 цієї статті прирівнюються до найманої особи.

1.10. Нерухоме майно (нерухомість) - об'єкти майна, які розташовуються на землі і не можуть бути переміщені в інше місце без втрати їх якісних або функціональних характеристик (властивостей), а також земля.

1.10.1. Нерухомість, відмінна від землі, поділяється на:

а) будівлі, а саме: приміщення, пристосовані для постійного або тимчасового перебування в них людей, а також об'єкти власності, функціонально пов'язані з такими приміщеннями.

Будівлі поділяються на будинки (включаючи готелі, мотелі, кемпінги та інші подібні об'єкти туристичної інфраструктури), квартири, кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах, індивідуальні гаражі або місця на гаражних стоянках чи в гаражних кооперативах, дачні будинки та інші об'єкти дачної (садової) інфраструктури, відмінні від землі;

б) споруди, а саме: об'єкти нерухомості, відмінні від будівель.

1.10.2. До вартості нерухомості у вигляді землі включаються також вартість будь-яких її капітальних поліпшень, у тому числі її планування, іригації, осушення, та дороги (шляхи).

1.11. Особа - фізична особа або юридична особа (її філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), а також представництва юридичної особи.

1.12. Пасивний дохід - дохід, отриманий у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхових виплат і відшкодувань, а також орендних (лізингових) платежів за договорами оперативної оренди.

1.121. Пенсійний внесок - кошти, внесені до недержавного пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок до банківської установи у межах недержавного пенсійного забезпечення відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення". Для цілей оподаткування пенсійний внесок не є збором на обов'язкове державне пенсійне страхування.

(статтю 1 доповнено пунктом 1.121 згідно із
 Законом України від 01.07.2004 р. N 1958-IV)

1.122. Пенсійний вклад - кошти, внесені на вкладний (депозитний) рахунок, відкритий у банку за договором пенсійного вкладу відповідно до закону. 

(статтю 1 доповнено пунктом 1.122 згідно із
 Законом України від 01.07.2004 р. N 1958-IV,
 пункт 1.122 статті 1 в редакції Закону України
 від 15.12.2005 р. N 3201-IV)

1.13. Податок - податок з доходів фізичних осіб; оподаткування - порядок, пов'язаний з визначенням об'єкта оподаткування, обчисленням та сплатою (утриманням) податку з доходів фізичних осіб; платник податку (у відповідних відмінках) - платник податку з доходів фізичних осіб.

Податок з доходів фізичних осіб - плата фізичної особи за послуги, які надаються їй територіальною громадою, на території якої така фізична особа має податкову адресу або розташовано особу, що утримує цей податок згідно з цим Законом.

1.14. Податкова адреса фізичної особи - місце постійного або переважного проживання платника податку, місце податкової реєстрації платника податку, визначене згідно з законодавством.

1.15. Податковий агент - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ) або фізична особа чи представництво нерезидента - юридичної особи, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати цей податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам відповідно до закону, а також нести відповідальність за порушення норм цього Закону.

(абзац перший пункту 1.15 статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 01.07.2004 р. N 1958-IV)

Податковим агентом, зокрема, є фізична особа, що є суб'єктом підприємницької діяльності чи здійснює незалежну професійну діяльність, яка використовує найману працю інших фізичних осіб, щодо виплати заробітної плати (інших виплат та винагород) таким іншим фізичним особам.

(абзац другий пункту 1.15 статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 01.07.2004 р. N 1958-IV)

1.16. Податковий кредит - сума (вартість) витрат, понесених платником податку - резидентом у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року (крім витрат на сплату податку на додану вартість та акцизного збору), на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року, у випадках, визначених цим Законом.

1.17. Працедавець - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ чи її представництво) або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності (включаючи самозайнятих осіб), яка укладає трудові договори (контракти) з найманими особами та несе обов'язки із сплати їм заробітної плати, а також нарахування, утримання та сплати цього податку до бюджету, нарахувань на фонд оплати праці, інші обов'язки, передбачені законами.

1.18. Рухоме майно - майно, відмінне від нерухомого.

1.19. Самозайнята особа - платник податку, який є суб'єктом підприємницької діяльності або здійснює незалежну професійну діяльність та не є найманою особою у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

1.20. Фізична особа - громадянин України, фізична особа без громадянства або громадянин іноземної держави.

1.20.1. Фізична особа - резидент - фізична особа, яка має місце проживання в Україні.

У разі якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні; якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв'язки (центр життєвих інтересів) в Україні.

У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (включаючи день приїзду та від'їзду) протягом періоду або періодів податкового року.

Достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім'ї або її реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності.

Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, використовуючи попередні положення цього підпункту, фізична особа вважається резидентом, якщо вона є громадянином України.

Якщо всупереч закону фізична особа - громадянин України має також громадянство іншої країни, то з метою оподаткування цим податком така особа вважається громадянином України, який не має права на залік податків, сплачених за кордоном, передбаченого цим Законом або нормами міжнародних угод України.

Якщо фізична особа є особою без громадянства і на неї не поширюються положення абзаців першого - четвертого цього підпункту, то її статус визначається згідно з нормами міжнародного права.

Достатньою підставою для визначення особи резидентом є самостійне визначення нею основного місця проживання на території України у порядку, встановленому цим Законом, або її реєстрація як самозайнятої особи.

1.20.2. Фізична особа - нерезидент - фізична особа, яка не є резидентом України.

1.20.3. У разі якщо у цьому Законі використовуються терміни "резидент" або "нерезидент" у відповідних відмінках, під цими термінами відповідно розуміються "фізична особа - резидент" або "фізична особа - нерезидент".

1.20.4. Для цілей цього Закону членами сім'ї фізичної особи є її дружина або чоловік, діти як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка (у тому числі усиновлені), батьки, баба або дід як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка, брати чи сестри як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка, онуки як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка, інші утриманці такої фізичної особи або її опікуни, визнані такими згідно із законом.

Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки та батьки її чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти. Інші члени сім'ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення.

1.21. Інші терміни використовуються у значеннях, визначених законами з питань оподаткування або іншими законами, що не суперечать таким законам та цьому Закону у частині визначення термінів.

  Перехід на сторінку:
[1] 2 3
> читати далі


[на головну]

Коментарі (15)

 • Мариуполь

  29.07.2009, 09:06

  Большое спасибо за терпение и внимание! Абсолютно с Вами согласен! Надо чтать внимательно, НО ПРЕЖДЕ ВСЕГО- ИЗУЧАТЬ РАБОТНИКАМ КОНТРОЛЯ И СИСТЕМЫ НАЧИСЛЕНИЯ!
  Ещё раз спасибо и всего наилучшего!

 • Librarian

  28.07.2009, 21:29

  Читайте уважно п.6.3.3. д)
  З нього жодним чином не випливає, шо держ. службовці не мають права на ПСП. А передостанній абзац п.6.3.3. дає однозначну відповідь на Ваше питання.

  Пункт регулює порядок застосування ПСП у разі отримання також і ІНШИХ доходів.

 • Мариуполь

  28.07.2009, 14:59

  Прошу Вас рассмотреть мой предыдущий вопрос (право гос.служащего на социальную льготу) учитывая следующее: с 2004 года гос.служащая пользовалась указанной льготой. Но, после последней проверки органами ГНИ льготнице было сказано следующее: "В соответствии с пунктом 6.3.3.Д вы как ГОС,СЛУЖАЩАЯ вообще не имеете право на эту льготу, и мы будем с вас удерживать неправильно недоначисленный налог."
  Таким образом: 1) Ограничено ли право гос.служащего на социальную льготу при доходе до 1800 грн. только из-за статуса ГОС.СЛУЖАЩЕГ? 2) если ДА, то правомерен ли перерасчет налога за 5 лет фактически из-за неграмотности работников финуправления и контролирующих органов, не обнаруживших нарушение ранее?
  Большое спасибо Вам за понимание!

 • Мариуполь

  28.07.2009, 14:38

  Спасибо, желаю Вам процветания!

 • Librarian

  28.07.2009, 10:32

  Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця, якщо його розмір не перевищує суми, яка дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень (пп. 6.5.1 п. 6.5 ст. 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV).

  А у випадках, передбачених підпунктами «а»–«в» пп. 6.1.2 Закону № 889-IV, граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків, визначається як добуток суми, визначеної в абз. 1 пп. 6.5.1 Закону № 889-IV, та відповідної кількості дітей.

  Таким чином, якщо Ваш місячний дохід не перевищує 1880 грн. (940 х 2), та Ви подали заяву (див.п.6.3.2), то на підставі абз. а) п.6.1.2 Ви маєте право на ПСП у розмірі 453,75 грн. на кожну дитину віком до 18 років.

 • Мариуполь

  27.07.2009, 21:34

  Будьте добры, разъясните вопрос: применяется ли социальная льгота по подоходному налогу к заработной плате государственного служащего (являющейся одинокой матерью двоих несовершеннолетних детей), если других источников дохода нет? Спасибо.

 • kombax

  17.06.2009, 22:11

  спасибо!

 • Librarian

  31.05.2009, 09:48

  див. п. 4.3.14. "... Якщо платник податку, який припиняє трудові відносини з працедавцем, не повертає йому такі робочий одяг, взуття, обмундирування, засоби індивідуального захисту, граничний строк використання яких не настав, то під час остаточного розрахунку первісна вартість такого майна включається до складу додаткових благ, наданих такому платнику податку."

  Отже, ПДФО необхідно нараховувати на первісну вартість такого спецодягу.
  Не забудьте при цьому зайвий раз пересвідчитися у тому, що Ви під терміном "спецодяг" розумієте спецодяг, який визначено у якості такого відповідними постановами КМУ.

 • Margaritta

  30.05.2009, 23:15

  Будя ласка дайте пояснення по такому питанню:
  якщо працвник звільнився, але не повернув спец.одяг, вартість одягу 300 грн, строк корисного використання 14 міс, чи нараховувати працівнику ПДФО? та з якої суми

 • Librarian

  15.04.2009, 20:12

  Відповідь на Ваше запитання міститься у п.3.5. цього Закону

  якщо працівник не має права на податкову соціальну пільгу, то оподаткуванню підлягає сума нарахованої заробітної плати за вирахуванням пенсійних внесків та всієї решти «соцстрахів» (крім "нещасного", який лише нараховується)

 • halina

  15.04.2009, 10:11

  Будь ласка, дайте роз"яснення як утримати ПДФО з працівника, який має зарплату за місяць 261грн(працював 5днів)? Дякую.

 • irakomar

  05.02.2009, 10:30

  Дякую за роз"яснення.

 • Librarian

  04.02.2009, 15:56

  В доповнення, цитата із аналітичної статті:
  "Інакше кажучи, якщо фізична особа одержує, крім одного з перелічених вище видів доходу, інший дохід (заробітну плату), то щодо такого іншого доходу (заробітної плати) застосовувати податкову соціальну пільгу не можна. Наприклад, працюючому на підприємстві студенту, який одержує стипендію з бюджету, ПСП не надається незалежно від розміру його заробітної плати.

  Приватний підприємець не має права на податкову соціальну пільгу ні стосовно доходів від підприємницької діяльності, ні щодо заробітної плати

  Крім того, слід зауважити, що до доходів самозайнятої особи від підприємницької діяльності та від іншої незалежної професійної діяльності ПСП також не застосовується. Отже, приватний підприємець чи особа, яка займається іншою незалежною професійною діяльністю (наприклад, нотаріус чи адвокат), не мають права на застосування ПСП до будь-яких доходів"

 • Librarian

  04.02.2009, 15:35

  Дивіться п.6.3.3.:
  "Податкова соціальна пільга не може бути застосована до інших доходів платника податку, якщо він отримує протягом звітного податкового місяця одночасно такі доходи..."
  е) доходи самозайнятої особи від підприємницької діяльності.

  Тобто, оскільки охоронець одночасно отримує і З/п за основним місцем роботи і доходи від підприємницької діяльності, він не має права на застосування ПСП до доходів за основним місцем роботи.

 • irakomar

  04.02.2009, 13:34

  Будь ласка, дайте роз"яснення по такому питанню: Працівник лісгоспу ( охоронець) , який отримує мінімальну заробітну плату, при цьому, являється приватним підприємцем, чи має право він на податкову соціальну пільгу? Його трудова книжка знаходиться в лісгоспі. Він до бухгалтерії подав копію свідоцтва про реєстрацію, копію довідки про взяття на податковий облік, декларацію за останній квартал 2008 року. Лісгосп - його основне місце роботи, приватне підприємни цтво - додатковий дохід. В бухгалтеріі лісгоспу не хотять давати такої пільги, бо він і так має значний дохід від підприємницької діяльності. До чого тут пільги при оподаткуванні....? Адже пільги можуть надавати лише за основним місцем роботи. Якщо має право, то в якому розмірі та як це нарахувати? Дякую.

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.