Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Податк. облік Архів » ПДФО »

Дали позику працівнику - утримайте ПДФО! Ви не згодні?

Надрукувати документ
Рыбальченко Дмитрий
29.10.2010

 

Наведемо лише кілька прямих норм із Законів:

"4.2. Загальний місячний оподатковуваний дохід

До складу загального місячного оподатковуваного доходу включаються:

4.2.9. дохід, отриманий платником податку від його працедавця як додаткове благо (за винятками, передбаченими пунктом 4.3 цієї статті), а саме у вигляді:

д) суми фінансової допомоги, включаючи суми боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства;"

(Закон, ВР України, від 22.05.2003, № 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб")

"Фінансова допомога

безповоротна фінансова допомога або поворотна фінансова допомога."

(ВР України, Закон "Про оподаткування прибутку підприємств (в редакції Закону України N 283/97-ВР від 22.05.97)" від 28.12.1994 N 334/94-ВР)

"Поворотна фінансова допомога

сума коштів, передана платнику податку у користування на визначений строк відповідно до договорів, які не передбачають нарахування процентів або надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами."

(ВР України, Закон "Про оподаткування прибутку підприємств (в редакції Закону України N 283/97-ВР від 22.05.97)" від 28.12.1994 N 334/94-ВР)

 

З наведеного випливає, що позика - є поворотною фінансовою допомогою і має включаються до складу загального місячного оподатковуваного доходу.

 

 

 

 


[на головну]

Коментарі (5)

 • Librarian

  20.12.2010, 13:39

  У Податковому кодексі це питання вже врегульовано:

  Стаття 165. Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу

  165.1. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:
  ...
  165.1.31. основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку;
  ...


 • Dimetrio82

  04.11.2010, 15:44

  В наведених листах ДПАУ викладається думка фахівців цієї організації. Припущення про те, що на договори позики поширюється норма п.4.3.23 не відповідає дійсності, так як в цьому пункті мова йде про відносини кредиту.
  Згідно норм чинного законодавства кредит відрізняється платністю від позики, тому ототожнювати ці два поняття не є припустимим.
  На відміну від кредиту, термін фінансова допомога повністю відповідає категорії "позика".
  Саме тому відповідно до норм Закону №889 сумма позики від працедавця включаються до загального місячного доходу.

 • Librarian

  03.11.2010, 11:39

  Листи ДПА це добре, але норми Закону мають пріоритет над роз'яснювальними документами. Крім цього, як бачимо, у наведених Листах жодним чином не спростовується пряма норма Закону.
  Тому реальний ризик обкладання 15% податком сум виданих працівникам позик існує.

 • tat_lit77

  02.11.2010, 13:05

  порядок налогообложения займа, предоставленного физическому лицу

  Во многих коллективных договорах предприятий, учреждений и организаций предусмотрено предоставление работникам денежных средств в виде ссуд, финансовой помощи или других выплат, в том числе на условиях возврата. Для таких операций действующим законодательством предусмотрен нижеприведенный порядок налогообложения.

  Удержание налога с доходов

  В соответствии с п. 4.2.9 "д" п. 4.2 ст. 4 Закона о налоге с доходов в состав общего налогооблагаемого дохода физического лица, в частности, включается доход, полученный налогоплательщиком от его работодателя в виде суммы финансовой помощи. Согласно п. 1.17 ст. 1 этого документа работодателем является юридическое или физическое лицо - субъект предпринимательства, который заключает трудовые договора с наемными лицами и обязуется выплачивать им заработную плату.

  Само определение понятия "финансовая помощь" в указанном законе не приведено. Однако в соответствии с п. 1.21 ст. 1 Закона о налоге с доходов термины, не приведенные в нем, используются в значениях, определенных законами по вопросам налогообложения или другими законами. Термин "финансовая помощь" определен Законом о прибыли. В соответствии с п. 1.22 ст. 1 этого документа финансовая помощь делится на:

  - возвратную финансовую помощь, которой является сумма денежных средств, переданная налогоплательщику в пользование на определенный срок в соответствии с договорами, не предусматривающими начисление процентов или предоставление других видов компенсаций в качестве платы за пользование такими денежными средствами;

  - безвозвратную финансовую помощь, к которой, в частности, относятся суммы денежных средств, переданных налогоплательщику согласно договорам дарения и другим договорам, не предусматривающим соответствующей компенсации или возврата таких средств, за исключением бюджетных дотаций и субсидий.

  На основании изложенного можно сделать вывод о том, что к финансовой помощи, указанной в п. 4.2.9 "д" п. 4.2 ст. 4 Закона о налоге с доходов, относятся не только денежные средства, переданные работодателем безвозвратно и безвозмездно работнику и не являющиеся заработной платой, но также и заем, предоставленный работнику предприятием. То есть при буквальном понимании вышеизложенного следует, что при выдаче займа у источника выплаты удерживается налог с дохода физических лиц по ставке 15 %. При этом следует отметить, что в указанном законе отсутствует норма, регламентирующая процедуру возврата уплаченного налога или механизм корректировки дохода работника при возврате им ссуды работодателю.

  Можно было бы предположить, что под финансовой помощью, определенной в п. 4.2.9 "д" п. 4.2 ст. 4 Закона о налоге с доходов, понимается только безвозвратная финансовая помощь, и тогда именно возвратная финансовая помощь (точнее - заем), полученная работником от работодателя, не должна облагаться налогом с доходов физических лиц.

  Однако в п. 4.3 ст. 4 Закона о налоге с доходов, в котором перечислены доходы, не включаемые в состав общего месячного или годового налогооблагаемого дохода, такого вида дохода, как возвратная финансовая помощь или заем, нет.

  В рассматриваемом случае может быть уместна аналогия с порядком налогообложения, предусмотренным для банковских операций, осуществляемых физическими лицами. Так, согласно п.п. 4.3.23 п. 4.3 ст. 4 Закона о налоге с доходов от налогообложения освобождается основная сумма депозита (вклада), внесенная налогоплательщиком в банк или небанковское финансовое учреждение и впоследствии возвращаемая ему, либо основная сумма кредита, получаемого налогоплательщиком. При этом следует отметить, что перечень, приведенный в п. 4.3 ст. 4, не является исчерпывающим.

  Таким образом, варианты налогообложения займов, предоставляемых физическим лицам, могут быть следующие:

  - заем не облагается налогом с доходов. Учитывая, что получаемые во временное пользование денежные средства являются достаточно условным доходом получателя, то это наиболее логичный вариант, но нормативно недостаточно обоснованный;

  - заем облагается налогом с доходов. Этот вариант наиболее безопасный для лица, предоставляющего заем, но не выгодный для заемщика;

  - заем облагается налогом при выдаче денежных средств, но при их возврате заемщику производится и возврат удержанного налога. Это оптимальный вариант, однако механизм его применения должен быть предложен уполномоченным на то органом.

  На сложившуюся ситуацию ГНАУ отреагировала своим письмом от 23.12.2003 г. № 10498/6/17-0516, в котором разъяснила следующее. Поскольку заем подлежит возврату, он не считается доходом заемщика и, соответственно, в течение срока действия договора не является объектом налогообложения. То есть суммы средств, переданных (предоставленных) налоговым агентом налогоплательщику по договору займа, которые заемщик должен вернуть заимодавцу в определенный договором срок, налогообложению не подлежат. В качестве аргумента к высказанному мнению в письме приведена ссылка на п.п. 4.3.23 п. 4.3 ст. 4 Закона о налоге с доходов, в котором, как было указано выше, речь идет о налогообложении банковских операций.

  В письме также отмечено, что в случае если налоговый агент уплатит сумму займа или ее часть за счет своих средств, то эта сумма будет считаться доходом, полученным налогоплательщиком от его работодателя в качестве дополнительного блага. С момента погашения за счет средств работодателя заем будет считаться элементом фонда оплаты труда и на общих основаниях должен облагаться налогом (п. 4.2.9 "д" п. 4.2 ст. 4 Закона о налоге с доходов).

  Дополнительно к вышеуказанному в письме от 03.03.2006 г. № 87/2/17-0110 ГНАУ рассмотрела порядок налогообложения невозвращенных сумм займа, которые предоставлялись лицу, не состоящему в трудовых правоотношениях с заимодавцем. В этом случае такие денежные средства для целей взимания налога с доходов приравниваются к подаркам.

  Взимание пенсионных и социальных вносов при погашении займа

  Поскольку сумма полученного займа доходом получателя не является, то она не будет и объектом для взимания пенсионных и социальных взносов. Если же заемные средства не возвращаются, то полученный доход согласно п. 2.3.4 Инструкции по статистике заработной платы, утвержденной приказом Госкомстата от 13.01.2004 г. № 5, можно классифицировать как дополнительное благо, включаемый в фонд оплаты труда, с вытекающим из этого порядком налогообложения (дополнительно см. письма Госкомстата от 11.04.2005 г. № 9/2-2-9/116, ПФУ от 19.01.2005 г. № 494/04, Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы и Государственного центра занятости Минтруда от 12.08.2005 г. № ДЦ-09-4303/0/6-05 и от 22.04.2005 г. № 34-07-5, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины от 22.06.2006 г. № 161-07-2).

  Письмо Государственной налоговой администрации Украины
  от 23.12.2003 г. № 10498/6/17-0516


  --------------------------------------------------------------------------------

  ГНА Украины рассмотрела письмо о порядке налогообложения в 2004 г. доходов физических лиц в виде процентов, дивидендов и сумм беспроцентных займов, предоставляемых работодателем своим работникам, и сообщает.

  Положения о налогообложении указанных доходов граждан, определенные в Законе Украины от 22.05.2003 г. № 889-IV "О налоге с доходов физических лиц" (далее - Закон), вступающем в силу с 01.01.2004 г., рассматриваются в комплексе, вместе с внесением в существующую систему налогообложения доходов физических лиц существенных изменений в целом одновременно с уменьшением налогового давления на физических лиц и расширением базы налогообложения, то есть введением налогообложения некоторых видов доходов.

  В частности, пп. 4.2.12 ст. 4 Закона установлено, что в состав общего месячного налогооблагаемого дохода включаются доходы в виде процентов (дисконтных доходов), дивидендов и роялти, выигрышей, призов; другие доходы, кроме указанных в п. 4.3 этой статьи.

  Такой вид дохода, как проценты на банковские депозиты (вклады) и дисконтные доходы по сберегательным (депозитным) сертификатам, предусматривается облагать налогом по ставке в размере 5 % от объекта налогообложения, начисленного налоговым агентом, поскольку согласно положениям этого Закона проценты, как вид дохода, относятся к пассивным доходам.

  В соответствии с пп. 4.3.17 ст. 4 Закона не включаются в состав общего месячного или годового налогооблагаемого дохода налогоплательщика дивиденды, начисляемые в пользу налогоплательщика в виде акций (долей, паев), эмитированных юридическим лицом - резидентом, начисляющим такие дивиденды, при условии, если такое начисление не изменяет пропорций (долей) участия всех акционеров (собственников) в уставном фонде эмитента, и в результате чего увеличивается уставный фонд такого эмитента на совокупную номинальную стоимость таких начисленных дивидендов.

  Законом Украины "О налогообложении прибыли предприятий" определено, что дивиденды - платеж, осуществляемый юридическим лицом в пользу собственников (доверенных лиц собственника) корпоративных прав или инвестиционных сертификатов, эмитированных таким юридическим лицом, в связи с распределением части его прибыли.

  В дивиденды не включаются выплаты юридического лица, связанные с обратным выкупом акций, долей (паев), ранее эмитированных таким юридическим лицом.

  С 01.01.2004 г. Законом (п. 9.3 ст. 9) установлено, что доходы, выплачиваемые плательщикам этого налога эмитентом корпоративных прав - резидентом, являющимся физическим или юридическим лицом, в виде дивидендов (кроме случаев, определенных в пп. 4.3.17 Закона) окончательно облагаются налогом с доходов физических лиц при их выплате за их счет по ставке, установленной в п. 7.1 ст. 7 Закона с учетом его Заключительных положений.

  Что касается сумм беспроцентных займов, то пп. 4.3.23 ст. 4 Закона определено, что не подлежит налогообложению основная сумма депозита (вклада), внесенного налогоплательщиком в банк или небанковское финансовое учреждение, возвращаемая такому налогоплательщику, и основная сумма кредита, получаемая налогоплательщиком.

  Согласно ст. 374 Гражданского кодекса Украины по договору займа одна сторона (заимодавец) передает второй стороне (заемщику) в собственность (в оперативное управление) деньги или вещи, определенные по родовым признакам, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег или равное количество вещей того же рода и качества. При этом договор займа считается заключенным в момент передачи денег или вещей.

  С учетом того, что заем подлежит возврату, он не считается доходом заемщика и, соответственно, в течение срока действия договора не является объектом налогообложения. То есть суммы средств, переданных (предоставленных) налоговым агентом (юридическим лицом) физическому лицу - налогоплательщику по договору займа, которые физическое лицо (заемщик) должно вернуть заимодавцу (налоговому агенту) в определенный договором срок, не подлежат налогообложению в соответствии с пп. 4.3.23 ст. 4 Закона.

  В случае если налоговый агент погасит (уплатит) заем ли его часть за счет своих средств (прибыли), тогда эта сумма будет считаться доходом, полученным налогоплательщиком от его работодателя в качестве дополнительного блага, должна включаться в состав их месячного налогооблагаемого дохода с момента ее уплаты за счет средств работодателя и облагаться налогами на общих основаниях (часть "д" пп. 4.2.9 ст. 4 Закона).

  Вместе из приведенным следует добавить, что в соответствии с Заключительными положениями нормы Закона в части налогообложения процентов на банковский депозит (вклад) вступают в силу с 01.01.2005 г.

  Заместитель Председателя С. Лекарь

 • Librarian

  29.10.2010, 10:43

  Так, дійсно, норма Закону вражає, оскільки з формальної точки зору є підстава для обкладання позики працівнику 15% податком на доходи. Раніше такого не було, не було...

  Одночасно, як бачимо, норма діє, якщо позика отримується від працедавця. Отже, якщо п-во надавало позику працівнику та не утримувало ПДФО, доцільно на період від отримання позики до її погашення переоформити трудові відносини з таким працівником на цивільно-правові, наприклад, договір підряду, тощо.

  Висновок такий, що працівникам позики давати не вигідно, оскільки в момент надання позики 15% ПДФО утримати потрібно, а на дату повернення позики ніякі коригування не передбачено. Тобто, йде "гра в одні ворота". Сумно.

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.