Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Облік » Законодавство » Листи Д.К.П.

Листи Держкомпідприємництва  

Щодо оформлення зміни керівника юридичної особи

www.ligazakon.ua
17.09.2008

... в случае смены руководителя документом, подтверждающим уполномоченность вновь назначенного руководителя, может быть протокол общего собрания о назначении его на данную должность

 

Читати далі »

Щодо можливості здійснення єдиноподатником діяльності, для якої міською радою не встановлено ставку єдиного податку

08.07.2008

В случае если местным советом не установлена ставка единого налога для "других видов деятельности", то при отсутствии отдельного вида деятельности в перечне ставок единого налога орган государственной налоговой службы не имеет оснований для выдачи Свидетельства об уплате единого налога на этот вид деятельности вследствие отсутствия ставки налога для налогообложения результатов деятельности, которая должна осуществляться по упрощенной системе налогообложения.

С учетом указанного субъект предпринимательской деятельности - физическое лицо, соответствующее требованиям, установленным Указом N 727, имеет возможность перейти на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности путем получения Свидетельства об уплате единого налога, если местным советом установлена ставка единого налога на вид предпринимательской деятельности, который осуществляет такое физическое лицо, или установлена ставка единого налога с указанием "для других видов деятельности".

 

Читати далі »

Щодо сплати податку на прибуток за період перебування на спрощеній системі оподаткування (єдиному податку)

23.09.2008

Дуже цінний Лист Держкомпідприємництва. Радимо занести до власної бази.

Наш коментар: якщо вже у 2 кварталі виручка від реалізації юр.особи-єдиноподатника перевищить 1 млн.грн. та складе, скажімо, 100 млн.грн., то з наступного кварталу необхідно обов'язково перейти на загальну систему оподаткування. При цьому, з 99 млн.грн. сплачувати податок на прибуток не потрібно. Зрозуміло, що така позиція може дуже не подобатися податківцям, але з формальної точки зору Держкомпідприємництва правий. Отже, користуємося, якщо, звичайно, не боїмося ).

 

Читати далі »

Щодо користування майном господарського товариства

19.05.2009

У разі придбання частки (її частини) учасника самим товариством з обмеженою відповідальністю воно зобов'язане реалізувати її іншим учасникам або третім особам протягом строку, що не перевищує одного року, або зменшити свій статутний капітал відповідно до статті 52 вищевказаного Закону та відповідно до статті 144 ЦКУ. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму у вищому органі проводяться без урахування частки, придбаної товариством.

 

Читати далі »

Про найменування юридичних осіб в зв'язку з прийняттям Закону України "Про акціонерні товариства"

25.05.2009

оскільки чинним законодавством не передбачені вимоги щодо написання скороченого найменування, то в такому разі суб'єкт господарювання може самостійно визначити скорочене найменування. Вважаємо за доцільне у скорочених найменуваннях акціонерних товариств використовувати скорочені назви організаційно правових форм, за типом, ПАТ і ПрАТ відповідно, замість публічних та приватних акціонерних товариств.

 

Читати далі »

"Казнить нельзя помиловать"

25.05.2009

Невщухають спори щодо обкладання суми перевищення 500 тис. ліміту єдиноподатниками.

Податкова каже - "Обложить!", Держкомпідприємництва - "а баба яга против" и "встретимся в суде".

А єдиноподатники спостерігають за перетягуванням канату і бажання показувати реальний обсяг виручки згасає, як згасає бажання взагалі займатись підприємницькою діяльністю.  Але "баба яга" на їх стороні...

 

Читати далі »

Щодо строків державної реєстрації фізичних осіб - підприємців

25.05.2009

строк державної реєстрації фізичної особи - підприємця не повинен перевищувати два робочих дні з дати надходження документів для проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця та відповідно до частини четвертої цієї ж статті свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця повинно бути оформлено державним реєстратором і видано (надіслано рекомендованим листом) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації фізичної особи - підприємця.

 

Читати далі »

Про державну реєстрацію нормативно-правових актів Державної податкової адміністрації України

03.06.2009

Не может быть привлечен к ответственности плательщик налогов, действовавший в соответствии с предоставленным ему налоговым разъяснением (при отсутствии налоговых разъяснений по данному вопросу, имеющих приоритет) или обобщающим налоговым разъяснением, только на основании того, что в дальнейшем такое налоговое разъяснение или обобщающее налоговое разъяснение было изменено или отменено либо предоставлено новое налоговое разъяснение такому плательщику налогов или обобщающее налоговое разъяснение, противоречащее предыдущему, которое не было отменено (отозвано).

 

Читати далі »

Щодо оподаткування додаткових внесків до статутного фонду

15.07.2009

Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва видано Лист, який зайвий раз підтверджує, що схема оптимізації з використанням поняття "емісійний дохід" до цього часу є актуальною.

 

Читати далі »

Щодо оподаткування товару у разі відсутності первинних документів у підприємця - фізичної особи

02.02.2010

Госкомпредпринимательства считает, что в случае отсутствия у физического лица документов на товар, полученный в рамках осуществления таким лицом предпринимательской деятельности, такой товар подлежит учету и налогообложению в соответствии с требованиями Декрета и Указа N 727 и не может рассматриваться как подарок в понимании Закона Украины от 22.05.2003 г. N 889 "О налоге с доходов физических лиц".

 

Читати далі »

Реорганизация юр. лица путем преобразования не приводит к увеличению НО по НДС

04.03.2010

Передача согласно распределительному балансу или передаточному акту основных фондов, товарно-материальных ценностей, денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, других активов и обязательств по решению собственников или уполномоченного ими органа при образовании нового предприятия путем реорганизации не является операцией поставки совокупных валовых активов или товаров, услуг. Таким образом, реорганизация юридического лица путем преобразования не приводит к увеличению налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость на основании подпункта 3.2.8 пункта 3.2 статьи 3 и подпункта 7.4.1 пункта 7.4 статьи 7 Закона N 168.

 

Читати далі »

Щодо повноважень і діяльності ревізійної комісії господарського товариства

17.03.2010

Ревизионная комиссия докладывает о результатах проведенных ею проверок высшему органу общества, составляет заключение по годовым отчетам и балансам. Без заключения ревизионной комиссии общее собрание участников общества не имеет права утверждать баланс общества.

Ревизионная комиссия имеет право ставить вопрос о созыве внеочередного общего собрания участников, если возникла угроза существенным интересам общества или выявлены злоупотребления должностными лицами общества (своим служебным положением).

Кроме того, законодательством не запрещено принятие общим собранием общества Положения о ревизионной комиссии, которое является локальным актом юридического лица и которое устанавливало бы, в частности, порядок принятия ревизионной комиссией решений.

Государственной регистрации такое положение не подлежит, поскольку оно не считается учредительным документом.

Читати далі »

Щодо можливості формування статутного капіталу юридичної особи земельними ділянками

13.08.2010

... Вкладами участников и учредителей хозяйственного общества в соответствии со статьей 86 Хозяйственного кодекса Украины (далее - ХКУ) могут быть, в частности, права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, домами, сооружениями, а также другие имущественные права. Вклад, оцененный в гривнях, представляет долю участника и учредителя в уставном фонде общества. Порядок оценки вкладов определяется в учредительных документах хозяйственного общества, если иное не предусмотрено законом.

Следовательно, с учетом вышеизложенного право пользования землей может быть взносом в уставный фонд общества...

Читати далі »

Чи може фізична особа - підприємець, що є платником єдиного податку, додатково працювати найманим працівником?

01.04.2011

Трудові відносини громадян регулюються ГКУ, ЦКУ, Кодексом законів про працю України (КЗпП), Законом України "Про оплату праці" та іншими нормативно-правовими актами з цих питань.

Громадяни реалізують право на працю на підставі частини першої статті 67 ГКУ та частини другої статті 2 КЗпП шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою. Підпунктом 14.1.195 пункту 14.1 статті 14 ПКУ визначено, що працівником вважається фізична особа, яка безпосередньо власною працею виконує трудову функцію згідно з укладеним з роботодавцем трудовим договором (контрактом) відповідно до закону.

Враховуючи зазначене, на нашу думку, фізична особа - підприємець, що є платником єдиного податку, може бути найманим працівником, за умови, якщо її підприємницька діяльність не пов'язана з виконанням посадових обов'язків, як працівника підприємства (установи, організації, або фізичної особи) та здійснюється у вільний від таких обов'язків час.

Читати далі »

Щодо визначень "юридичної адреси" та "місцезнаходження" юридичної особи

18.04.2011

Поняття "юридична адреса" та "фактична адреса" широко вживаються на практиці, проте чинне законодавство України містить лише поняття "місцезнаходження юридичної особи".

У відповідності до статті 5 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (далі - Закон про реєстрацію) державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення або у районній, районній у містах Києві та Севастополі державній адміністрації за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця.

Статтею 1 Закону про реєстрацію визначено, що місцезнаходження юридичної особи - адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені.

Читати далі »