Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Авторські статті » Надіслані матеріали

Надіслані до Бібліотеки документи, зразки, бланки, договори, тощоУ цьому розділі ми розміщуємо все те, що Ви нам надсилаєте. Кожен має змогу надіслати нам та розмістити матеріали, якими бажає поділитися з колегами.

Радимо ознайомитися також з розділами Авторські статті, Єдиний податок, Бухгалтерський облік, Споживачу, Законодавство, Довідкова інформація, Комора, Книги з облікуСхеми оптимізації, Організація податкового обліку

 

Амортизация основных средств для целей налогового учета с 01.04.2011 г.

Колосова Л.А.
12.03.2011

Если общая стоимость всех групп основных средств по данным бухучета меньше общей стоимости всех групп основных фондов по данным налогового учета на дату вступления в силу р. III НКУ, то временная налоговая разница, возникающая в результате такого сравнения, амортизируется как отдельный объект с применением прямолинейного метода в течение трех лет.

При этом если общая стоимость всех групп основных средств по данным бухучета больше, то возникающая разница амортизируется на общих основаниях.

Читати далі »

Луку Паччолі образили

Василь Дзьоба
21.02.2011

Пунктом 39 Закону України "Про внесення змін до деяких  законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України"   від 2 грудня 2010 року № 2756-VI у статтю 3 Закону  України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"  від 16 липня 1999 року № 996-XIV доповнити частиною третього такого змісту: „Підприємства,  які мають право ведення спрощеного  обліку доходів  і витрат та не зареєстровані платниками податку на додану вартість, можуть узагальнювати інформацію в регістрах бухгалтерського обліку без застосування подвійного запису"...

Читати далі »

Податковий кодекс та утримання материнських компаній

Василь Дзьоба
18.02.2011

Статтею 139.1.7 Податкового кодексу „витрати на утримання органів управління об'єднань платників податку, включаючи утримання материнських компаній, які є окремими юридичними особами" не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку.

Ця норма, за виключенням заміни слова „холдингових" на „материнських", перенесена до Податкового кодексу з статті 5.3.6 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств". Однак, вважаючи, що сукупність материнської компанії та контрольованих нею дочірніх компаній є холдинг...

Читати далі »

Недобросовестность налогоплательщика

Вячеслав Вареня
11.11.2010

Если действия налогоплательщика свидетельствуют о его добросовестности, а совершенные им хозяйственные операции не вызывают сомнения в их реальности и соответствии действительному экономическому содержанию, для подтверждения права на налоговый кредит и/или бюджетное возмещение достаточно наличия должным образом оформленных документов, в частности налоговых накладных.

Читати далі »

Особенности ведения бизнеса в Литве

Колосова Л.А.
18.03.2010

Литовская Республика является весьма перспективной европейской юрисдикцией для  успешного ведения бизнеса при наименьших затратах.   

Литовским законодательством предусмотрен ряд налоговых льгот, предоставляющих интересные возможности для построения международных холдинговых структур.

В Литве существуют следующие основные организационно-правовые формы юридических лиц: частная компания с ограниченной ответственностью (ЗАО);  общественное товарищество с ограниченной ответственностью (AB); индивидуальное предприятие (с единственным собственником) (Pi); Коммандитное товарищество (КУБ);  государственное предприятие.

Читати далі »

Сучасні тенденції формування місцевих бюджетів України

Джаферова Л.Р.
21.08.2010

Розглядаються основи формування доходів місцевих бюджетів України відповідно до діючої законодавчо-нормативної бази на прикладі Автономної Республіки Крим. При цьому робиться акцент на існуючі проблеми, які виникають при розподілі бюджетних ресурсів.

Читати далі »

Примірний перелік документів, необхідних для проведення аудиторських перевірок

27.01.2010

Примірний перелік документів, необхідних для проведення аудиторських перевірок

 

Читати далі »

Презентації з МСБО

25.06.2008

Презентації з МСБО у форматі ppt (Power Point)

МСБО 1 Подання фінансових звітів     МСБО 2 Запаси    МСБО 7 Звіти про рух грошових коштів    МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки    МСБО 10 Події після дати балансу    МСБО 12 Податки на прибуток    МСБО 14 Звітність за сегментами    МСБО 16 Основні засоби    МСБО 17 Оренда    МСБО 18 Дохід   МСБО 21 Вплив змін валютних курсів    МСБО 22 Об'єднання компаній  МСБО 23 Витрати на позики    МСБО 24 Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін    МСБО 25 Облік інвестицій    МСБО 27 Консолідовані та окремі фінансові звіти    МСБО 28 Інвестиції в асоційовані підприємства    МСБО 36 Зменшення корисності активів    МСБО 37 Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи 

Читати далі »

Прибыльность акций как показатель эффективности использования ресурсов собственников предприятия

Джаферова Л.Р.
20.08.2010

Финансовые аналитики и инвесторы, оценивая результаты деятельности предприятия, используют ряд аналитических показателей. Для того чтобы сделать выводы относительно потенциала предприятия и принять решение об инвестициях используют показатель прибыли на акцию (ПНА). Сущность данного показателя заключается в раскрытии эффективности (прибыльности) использования предприятием ресурсов, принадлежащих собственникам простых акций.

 

Читати далі »

Зразки деяких видів договорів

30.09.2008

Договір купівлі-продажу

Договір купівлі-продажу по товарам народного споживання (оптовик)

Договір оренди земельної ділянки

Договір найму (оренди)

Договір суборенди нежитлового приміщення

Договір про відшкодування орендарем витрат балансоутримувача по утриманню та обслуговуванню нерухомого майна

Aкт приймання передачі об'єкту найму

Aкт прийому передачі приміщення в найом

Aкт наданих послуг до договору найму

Цивільно-правова угода

Акт приймання виконаних робіт за кількістю та якістю

 

Читати далі »

Плагіат посадовців Аудиторської палати України

24.03.2009

До нас випадково потрапив досить цікавий матеріал, у якому йдеться про неетичну поведінку посадовців Аудиторської палати України.

Прикро, що посадовці АПУ, замість того, щоб самостійно аналізувати ринок аудиторських послуг на підставі звітів аудиторських фірм, що є в їхньому розпорядженні, займаються банальним плагіатом застарілих публікацій. Особливо прикро, що таке порушення допущено головою комісії АПУ зі стандартів аудиту та контролю якості.

 

Читати далі »

Администрирование НДС в соответствии со швейцарским законодательством

Колосова Л.А.
16.03.2010

 

Налогоплательщик обязан честно предоставлять Швейцарскому налоговому управлению сведения, которые могут иметь значение для определения размера налога. При этом сохраняется право на профессиональную тайну. Носители профессиональной тайны обязаны предъявлять бухгалтерские книги или иную учетную документацию, но могут закрывать имена и адреса клиентов ( кроме части, необходимой для определения статуса резидента ) или заменять их кодами.

Налогоплательщики обязаны хранить бухгалтерские книги, документы и прочую деловую и учетную документацию до наступления срока абсолютной исковой давности налогового требования. Законом о налоге на добавленную стоимость  право  на определение налогового требования установлено сроком в 10 лет, по истечении периода налогообложения, в котором возникло налоговое требование. Документацию, используемую для расчета предварительного вычета из доходов и размера потребления для собственных нужд необходимо хранить в течении 20 лет.

Читати далі »

Швейцарский НДС как элемент международного налогового планирования

Колосова Л.А.
11.03.2010

На современном  этапе развития мировой  экономики бизнес приобретает все более интернациональный характер. Транснациональные корпорации существуют уже давным-давно, но в наше время  глобализации и сети Интернет на международную арену все больше выходит средний, а то и мелкий бизнес.

При выходе на международный рынок следует учитывать, что разные страны мира не только обладают весьма отличающимися природными, трудовыми и финансовыми ресурсами, но и имеют подчас радикально отличающиеся налоговые системы. Причем речь идет не только о ставках, отличаться могут даже сами принципы взимания налогов. Помимо национальных законодательств налоговые вопросы в международном бизнесе регулируются  соглашениями, заключенными между отдельными странами.

Международный бизнес в построении схемы своей работы обязательно учитывает степень налоговой привлекательности стран, где ему предстоит действовать. Более того, в определенных случаях именно налоговые соображения играют определяющую роль для выбора места деятельности тех или иных подразделений компании...

 

Читати далі »

Прагматичний підхід до зміни існуючої системи оподаткування в Україні

Бондарев Геннадій Васильович
09.11.2009

У статті автор пропонує впровадження, так званого, стабілізаційного податку, та розповідає про його переваги.

Розглядаються також перспективи впровадження єдиного прибутково-соціального податку.

 

Читати далі »

Податковий облік безнадійної та сумнівної заборгованості (питання для перевірки)

makkormik
22.04.2008

Податковий облік безнадійної та сумнівної заборгованості (питання для перевірки)

Читати далі »

Валові доходи від продажу товарів (послуг) та податкові зобов’язання з ПДВ з цих операцій (питання для перевірки)

makkormik
22.04.2008

Валові доходи від продажу товарів (послуг) та податкові зобов’язання з ПДВ з цих операцій (питання для перевірки)

Читати далі »

Валові доходи по авансах отриманих та податкові зобов’язання з ПДВ по авансах отриманих (питання для перевірки)

makkormik
22.04.2008

Валові доходи по авансах отриманих та податкові зобов’язання з ПДВ по авансах отриманих (питання для перевірки)

Читати далі »

Операції з основними засобами (питання для перевірки)

makkormik
22.04.2008

Операції з основними засобами (питання для перевірки)

Читати далі »

Порядок перевірки дотримання касової дисципліни (питання для перевірки)

makkormik
22.04.2008

Порядок перевірки дотримання касової дисципліни (питання для перевірки)

Читати далі »

Порядок перевірки розрахунків з підзвітними особами (питання для перевірки)

makkormik
22.04.2008

Порядок перевірки розрахунків з підзвітними особами (питання для перевірки)

Читати далі »

Розрахунок приросту\убутку балансової вартості запасів (питання для перевірки)

makkormik
22.04.2008

Розрахунок приросту\убутку балансової вартості запасів (питання для перевірки)

Читати далі »

Юридична перевірка (питання для перевірки)

makkormik
22.04.2008

Юридична перевірка (питання для перевірки)

Читати далі »

Роздрібна торгівля (питання для перевірки)

makkormik
22.04.2008

Роздрібна торгівля (питання для перевірки)

Читати далі »

Ценные бумаги

Москаленко Оксана
05.03.2009

Когда-то мне пришлось начать работать с ценными бумагами, как говорится, все когда-то бывает в первый раз, это было ново для меня и интересно, только пугало то, что не знала, что они из себя представляют, и что с ними делать. Поэтому я хочу предоставить свой материал для ознакомления с ценными бумагами.

 

Читати далі »

Суспільний нагляд в аудиті від ГКЧП

14.07.2009

З недавнього часу інтернетом почав "гуляти" цікавий Наказ Держкомпідприємництва, яким затверджено Положення про Раду суспільного нагляду в аудиті. Цікавий він тим, що в офіційних джерелах текст наказу відсутній, проте про його існування знає досить багато людей. Довго гуляючи інетом Наказ потрапив і до нас, причому у темі листа було зазначено: "Приказ Государственного Комитета Частного Предпринимательства". Нас посміхнуло. Саме тому, ми й використали абревіатуру ГКЧП в назві статті. Погодьтесь, в цьому щось є.

 

Читати далі »

Довідник бухгалтерських проводок

07.11.2009

Довідник бухгалтерських проводок

Надіслав O_Korzh

 

 

Читати далі »

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

07.11.2009

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Надіслав O_Korzh

 

Читати далі »

ВРАНЬЁ «В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ!» ВО ЧТО ОБОЙДЁТСЯ УКРАИНЕ ВНЕДРЕНИЕ ОДНОЙ ГЛУПОСТИ

В.Ф. Савелюшкин
23.12.2009

Знаете, любой человек будет с удовольствием делать даже нелёгкую работу, которая приносит ему прибыль, и - с особым удовольствием, если работа приносит прибыль еще и его предприятию и его государству.

Но абсолютно не лежит душа делать большую дополнительную и нервную работу, от которой и человеку - только головная боль и никакой прибыли, а предприятию и государству - одни убытки, причем государству - в особо крупных размерах!

В настоящее время с энергией, достойной лучшего применения, с суматошным «галопом» и непродуманностью, в суперсжатые сроки (это у нас - привычная практика, почти стандарт!) Пенсионным фондом внедряется ежемесячная отчетность по персонификации, добавляющая массу трудозатрат и расходов предприятиям. Я беседовал по этому поводу с множеством бухгалтеров, и пока что не встретил среди них ни одного, кто бы не назвал это «мероприятие» несусветной дорогостоящей глупостью. По самым скромным оценкам, только внедрение в масштабах Украины обойдется предприятиям (в том числе - и бюджетным, то есть государству) во многие десятки миллионов гривен. А затем пойдут ежемесячные трудозатраты и многомиллионные расходы (видимо, у нас в бюджете - много лишних денег, которые просто некуда девать)!

Как выразился на одном из сайтов бухгалтер, вернувшись из Пенсионного фонда, «такое впечатление, что «там, наверху» сидит какой-то садист, который только и думает, чем бы ещё «долбануть» бухгалтеров, изнывающих, по его мнению, от безделья!»

 

Читати далі »

ВНИМАНИЕ! МЫ ПРЕДУПРЕЖДАЕМ, ЧТО «ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ ПОПЕРЕДЖАЄ...»

В.Ф. Савелюшкин
23.12.2009

ПЕНСИОНЕРЫ!! НЕ СТАНЬТЕ ЖЕРТВОЙ ПЕНСИОННОГО ФОНДА!!!

ВНИМАНИЕ! МЫ ПРЕДУПРЕЖДАЕМ, ЧТО «ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ ПОПЕРЕДЖАЄ...»

На официальном сайте Пенсионного фонда 14 сентября 2009 года появилось следующее предупреждение:

«УВАГА ! ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ ПОПЕРЕДЖАЄ НЕ СТАНЬТЕ ЖЕРТВОЮ ШАХРАЇВ !

14 вересня 2009

УВАГА !

У зв'язку з появою в мережі Інтернет сайтів, які пропонують розрахувати розмір пенсії, попередньо оплативши цю послугу

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ ПОПЕРЕДЖАЄ

НЕ СТАНЬТЕ ЖЕРТВОЮ ШАХРАЇВ !

 

Читати далі »

Шаблон податкової декларації з податку на прибуток з додатками у форматі Excel

20.11.2009

Шаблон податкової декларації з податку на прибуток з додатками (у форматі Excel)

 

Читати далі »

Нематериальные активы в бухгалтерском и налоговом учете

Колосова Л.А.
16.03.2011

Начисление амортизации в целях налогообложения осуществляется предприятием по методу, определенному предприятием самостоятельно и утвержденному приказом об учетной политике с целью составления финансовой отчетности.

Следует обратить внимание на то, что начислению амортизации для целей налогового учета с 01 апреля 2011 г. должно предшествовать получение данных инвентаризации основных средств, прочих необоротных и нематериальных активов по группам в соответствии с п. 145.1 ст. 145 Налогового кодекса Украины.

Читати далі »

Податкові різниці – 2011 рік

Василь Дзьоба
09.04.2011

Бухгалтеру, який прочитав Положення бухгалтерського обліку "Податкові різниці" можна тільки поспівчувати, тому що це Положення викликає більше питань ніж відповідей. Наприклад: що робити з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток". Напевно логічно було б в Наказі № 27, визначити подальшу долю П(С)БО 17.

Що однозначно зрозуміло, це те що постійні різниці таки прийдеться визначати - пункт 11 Наказу № 27 ": Дані  про  тимчасові  та постійні податкові різниці,  які мають враховуватися при визначенні податкового  прибутку  (збитку) звітного    періоду,   що   наведені   у відповідних   регістрах бухгалтерського обліку,  узагальнюються у  зведеному  регістрі  та  використовуються   для   складання   відповідних  форм  фінансової звітності".

Читати далі »

Пенсионный лохотрон. Вариант №2 (о пенсионной «реформе», и не только о ней)

09.06.2011

1-го июня правительство отозвало из Верховной Рады законопроект о пенсионной реформе, как несовершенный. Народ было вздохнул с облегчением. Но...

Читати далі »

Нюансы пенсионной «реформы» Как смягчить удар

В.Ф. Савелюшкин
02.08.2011

...хотим дать рекомендации, как после  вступления закона в силу (в сентябре) простым пенсионерам хотя бы смягчить действие этого «покращення» (хотя бы в ближайшее время). Хотим предостеречь от возможных ошибок, которые могут уменьшить пенсию...

Читати далі »

Аудит, программа проверки – цели ясны, задачи определены ?

Василь Дзьоба
12.09.2011

Программа проверки это детальный план аудиторской проверки. В ней конкретизируются сегменты учета (основные средства, дебиторская задолженность, капитал и т.д.) или циклы хозяйственных операций, процедуры проверки каждого сегмента или цикла, исполнители, сроки исполнения. Чтобы программа соответствовала требованиям к рабочему документу, в ней указывается: наименование аудиторской фирмы; проверяемого предприятия; проверяемый период; номер, дата и индекс рабочего документа, подтверждающего проведение процедуры; отметка о проверке контролирующего проверку лица; утверждения руководства...

Читати далі »

Чи є майбутнє в українського аудиту?

27.03.2012

Аудиторська діяльність в Україні є достатньо молодим суспільним інститутом. Минуло трохи більше ніж 18 років з моменту прийняття Закону України "Про аудиторську діяльність". Це невеликий проміжок часу у порівнянні з іншими країнами з ринковою економікою, де становлення аудиту відбувалося на протязі більше ніж 150 років. Через велику суспільну значимість роботи аудиторів в Україні вже багато років на різних рівнях відбуваються жваві дискусії з приводу можливих варіантів розвитку ринку аудиторських послуг. Це спричинило появу у молодого українського аудиту низки регуляторів. Законом встановлено, що основні повноваження з регулювання в сфері аудиторської діяльності здійснюються Аудиторською палатою України. Але певні функції з регулювання окремих питань, пов'язаних зі здійсненням аудиторської діяльності та проведенням аудиту окремих економічних суб'єктів, законодавством делеговані різним органам державної влади України, а саме: Міністерству фінансів, Міністерству юстиції, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Державній податковій службі, Національному банку, Державній службі статистики, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Рахунковій палаті, Державній фінансовій інспекції та Фонду державного майна. Така різноманітність регуляторів з боку держави підкреслює велику важливість для економіки України аудиту як форми незалежного фінансового контролю.

Читати далі »

Технология обмана или как стать членом АПУ

27.03.2012

Украина, второе марта 2012 года, пятница. Страна живёт в ожидании одного из самых приятных праздников. И пусть мужчины каждый год в преддверии 8 марта продолжают роптать о нелогичности этого праздника. Им всё равно нравится поздравлять любимых женщин. Весна, всё оживает и активизируется. У аудиторов "высокий сезон". Впереди четыре выходных, но завтра - официальный рабочий день. Поэтому не каждый аудитор, живущий за пределами Киева, может позволить себе приехать в столицу посреди рабочей недели. Но это случайное совпадение. В нашем рассказе будет упомянуто ещё несколько событий, произошедших "по удивительному стечению обстоятельств", так сказать, без чьей-то на то доброй воли или злого умысла.

Место проведения мероприятия подобрано очень удачно и весьма символично. Киевский Дом кино. Видимо, чтобы ни у кого не возникало сомнений, по поводу того, что будет происходить внутри...

Читати далі »

Кто управляет процессом развития профессиональной этики аудиторов Украины?

Климов Андрей
15.06.2012

Регулирование любых общественных отношений осуществляется исходя из пред-положения, что участники этих отношений разделяют и должны соблюдать некие базовые принципы, лежащие в их основе. Совокупность таких принципов и норм, упорядочиваю-щих поведение людей в различных сферах, традиционно рассматривают как формы регу-лирования или регуляторы общественных отношений.

Читати далі »