Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Авторські статті »

Бухгалтерський облік у будівельній організації

Надрукувати документ
Студанс Наталія
25.02.2009

Будівельному підприємству у своїй діяльності необхідно керуватись наступними нормативними документами:

1.       П(С)БО 7 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 7 "Основні засоби", затверджений наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92 .

2.       П(С)БО 8 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 8 "Нематеріальні активи", затверджений наказом Мінфіну України від 18.10.99 р. № 242..

3.       П(С)БО 9 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 "Запаси", затверджений наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246. 

4.       П(С)БО 16 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 "Витрати", затверджений наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318.

5.       П(С)БО 18 - Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 18 "Будівельні контракти", затверджений наказом Мінфіну України від 28.04.2001 р. № 205.

6.       Закон про бухоблік - Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996.

7.       Методичні рекомендації - Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, затверджені наказом Держкомбудівництва, архітектури і житлової політики України від 07.05.2002 р. № 81.

У відповідності зі ст. 2 Закону про бухоблік, всі підприємства в Україні зобов'язані вести бухгалтерський облік і подавати фінансову звітність. Регулювання питань методології бух обліку і фінзвітності здійснюється Мінфіном (п. 2 ст. 6 Закону про бухоблік). У виконання цієї норми Мінфін затвердив, у т.ч. П(С)БО 18, що визначає методологічні принципи формування підрядниками в бухобліку інформації про доходи і витрати, пов'язані з виконанням будівельних контрактів і її розкриття у фінзвітності. При цьому, з огляду на витрати в будівництві, бухгалтери будівельних організацій мають застосовувати "загальний" П(С)БО 16 з урахуванням вимог свого спеціального П(С)БО 18.

Держкомбудівництва, архітектури і житлової політики України затвердив свої Методичні рекомендації, що можуть  застосовуватися для цілей планування, бухобліку і калькуляції собівартості будівельно-монтажних робіт будівельними організаціями і їхніми структурними підрозділами (незалежно від форм власності і підпорядкування). Саме можуть, а не повинні, оскільки ці метод рекомендації не зареєстровані в Мін'юсті і носять рекомендаційний характер.

Організація у будівельній організації  бухгалтерського обліку витрат передбачає:

  • застосування єдиного підходу до відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій на підставі затверджених у будівельній організації правил ведення документообігу з урахуванням особливостей її діяльності;
  • застосування типових форм первинних облікових документів, системи рахунків, реєстрів аналітичного обліку та способів реєстрації й узагальнення наявної інформації та оброблення облікової інформації на паперових або машинних носіях;
  • розроблення облікової номенклатури об'єктів калькулювання. Об'єктом бухгалтерського обліку витрат можуть бути окремі види будівельно-монтажних робіт, окрема будівля і споруда, кілька будівель і споруд, будівельний контракт у цілому, відособлений структурний підрозділ, будівельна організація в цілому.

Бухгалтерський облік витрат на виконання будівельно-монтажних робіт залежно від видів об'єктів обліку може бути організовано за замовленнями або за методом накопичення витрат за певний період часу із застосуванням елементів нормативного методу обліку і контролю за економним і раціональним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Основним методом обліку витрат на виконання будівельно-монтажних робіт є облік за замовленнями відповідно до будівельних контрактів. Облік витрат за замовленнями ведеться наростаючим підсумком до закінчення виконання контракту.

Реєстром обліку виконаних будівельно-монтажних робіт у натуральній та вартісній формі є Журнал обліку виконаних робіт. Дані Журналу обліку є підставою для складання первинних облікових документів у будівництві (форма № КБ-2в "Акт приймання виконаних підрядних робіт" і форма № КБ-3 "Довідка про вартість виконаних робіт та витрати") , які використовуються для розрахунків із замовником за виконані підрядні роботи та складання звітності у будівництві.

Відображення в бухгалтерському обліку витрат на будівельно-монтажні роботи здійснюється відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій та інструкції по його застосуванню, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291.

Бухгалтерський облік витрат на виконання будівельно-монтажних робіт ведеться на рахунку 23 "Виробництво" безпосередньо в Журналі-ордері або машинограмах, що їх замінюють, в яких об'єднані аналітичний і синтетичний обліки витрат, а також відображається вартість робіт, виконаних власними силами будівельної організації, і вартість робіт, прийнятих від субпідрядних організацій. На рахунку 23 "Виробництво" в Журналі-ордері витрати групуються відповідно до визначених об'єктів калькулювання. Витрати відособлених допоміжних і другорядних виробництв обліковуються на окремих аналітичних субрахунках "Допоміжні виробництва", в журналах-ордерах, листках-розшифровках або в машинограмах, які їх замінюють, у розрізі видів цих виробництв.

Фактичні витрати на будівельно-монтажні роботи групуються за статтями витрат. Прямі витрати (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, на експлуатацію будівельних машин і механізмів, відрахування на соціальні заходи, інші прямі витрати) щомісячно визначаються та відносяться на окремі об'єкти калькулювання за прямими ознаками на підставі первинних облікових документів. Уся первинна документація складається з обов'язковим кодуванням, що забезпечує облік за статтями витрат і за об'єктами калькулювання. Первинні документи складаються в момент здійснення операцій, а якщо це неможливо - безпосередньо після їх закінчення.

  • матеріальні витрати - вартість спожитих сировини, матеріалів, палива, напівфабрикатів і інших ТМЦ (див. П(С)БО 9 "Запаси"), вартість робіт і послуг виробничого характеру, виконаних сторонніми організаціями, знос тимчасових (нетитульних) споруджень і т.п.;
  • витрати на оплату праці - витрати на основну і додаткову заробітну плату, а також будь-які види грошових виплат працівникам (включаючи позаштатних), зайнятим на виконанні БМР і в допоміжних і другорядних виробництвах будівельної організації;
  • відрахування на соціальні заходи - суми нарахованих на фонд оплати праці обов'язкових зборів на пенсійне і соціальне страхування (від непрацездатності, безробіття, нещасного випадку), інші соціальні заходи, передбачені законодавством, а також витрати на додаткове пенсійне страхування та інше додаткове страхування персоналу за рахунок коштів підприємства;
  • амортизація - суми амортизаційних відрахувань на основні засоби, нематеріальні активи й інші необоротні матеріальні активи (див. П(С)БО 7 "Основні засоби" і П(С)БО 8 "Запаси");
  • інші операційні витрати - витрати, що не ввійшли в жоден з перелічених вище елементів витрат (див. п. 6 розділу III Методичних рекомендацій).

В окремі статті витрат можуть включатися складові будь-якого елементу чи декількох елементів. Відповідно до п. 11 П(С)БО 16, перелік і склад статей каль-кулювання собівартості робіт встановлюється підприємством самостійно.

Прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також загально-виробничі витрати та витрати від браку робіт відображаються за дебетом рахунка 23 "Виробництво", за кредитом - суми фактичної виробничої собівартості виконаних робіт (у дебет рахунка 90 "Собівартість реалізації"). За кредитом субрахунків обліку витрат допоміжних виробництв з виконання некапітальних робіт у кореспонденції з дебетом рахунків 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" та субрахунків обліку витрат основного виробництва списується собівартість виготовлених у допоміжних і другорядних виробництвах виробів, робіт.

Вартість використаних матеріалів включається у виробничу собівартість будівельно-монтажних робіт з кредиту рахунка 80 "Матеріальні витрати" для будівельних організацій, які застосовують 8-й клас рахунків, або з кредиту рахунка 20 "Виробничі запаси" для організацій, що застосовують 9-й клас рахунків, вартість продукції допоміжних і другорядних виробництв - з кредиту рахунка 23 "Виробництво", а вартість послуг виробничого характеру, наданих сторонніми організаціями, - з кредиту рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" та відповідних субрахунків.

Фактичні витрати матеріалів на виконання будівельно-монтажних робіт по об'єктах обліку відображаються в облікових реєстрах на підставі матеріальних звітів.

Витрати на оплату праці робітників включаються у виробничу собівартість будівельно-монтажних робіт з кредиту рахунка 81 "Витрати на оплату праці" за видами оплати праці для організацій, що застосовують 8-й клас рахунків, або відповідно з кредиту рахунка 66 "Розрахунки з оплати праці" для організацій, що застосовують 9-й клас рахунків, і відносяться на витрати по окремих об'єктах калькулювання за прямою ознакою на підставі документів, які визначають витрати праці. Якщо неможливо віднести окремі види надбавок, доплат, заохочувальних і компенсаційних виплат за прямою ознакою, розподіл їх по об'єктах відбувається пропорційно сумі заробітної плати без цих надбавок, доплат і компенсаційних виплат або іншими методами, що застосовуються у будівельній організації.

Відрахування на соціальні заходи включаються у собівартість будівельно-монтажних робіт за прямою ознакою з кредиту рахунка 65 "Розрахунки за страхуванням" та відповідних субрахунків: 651 "За пенсійним забезпеченням", 652 "За соціальним страхуванням", 653 "За страхуванням на випадок безробіття", 654 "За індивідуальним страхуванням".

Витрати на утримання та експлуатацію власних і орендованих машин і механізмів у будівельній організації відображаються на рахунку 23 "Виробництво", субрахунок "Експлуатація машин і механізмів" за їх видами чи групами і відносяться на витрати за окремими об'єктами калькулювання за прямою ознакою на підставі первинних документів.

Витрати на оплату праці робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, відрахування у резерв на оплату відпусток, витрати на паливо, електроенергію, а також допоміжні експлуатаційні матеріали, утримання рейкових і безрейкових колій, амортизаційні відрахування, витрати на ремонт та орендна плата за машини відносяться на виробничу собівартість утримання груп цих машин за прямою ознакою.

Втрати від браку в роботі будівельних організацій накопичуються на рахунку 24 "Брак у виробництві" окремо за браком, допущеним під час виконання будівельно-монтажних робіт, і браком, допущеним у допоміжних і другорядних виробництвах будівельної організації на окремому субрахунку. Облік втрат від браку ведеться по окремих об'єктах будівництва, видах робіт та допоміжних і другорядних виробництвах у журналах, листках - розшифровках або машинограмах, які їх замінюють.

До втрат від браку, допущеного під час виконання будівельно-монтажних робіт, належать витрати на перероблення неякісно виконаних робіт з вини будівельної організації, а також витрати на усунення пошкоджень у зведених конструкціях, допущених під час подальшого виконання будівельно-монтажних робіт.

Витрати на усунення дефектів у будівництві, допущених з вини замовника і ним оплачених, не належать до втрат від браку.

У витрати на виправлення браку, допущеного під час виконання будівельно-монтажних робіт, включається вартість додатково витрачених матеріалів, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, на експлуатацію будівельних машин і механізмів, а також частина загально-виробничих витрат.

У виробничу собівартість будівельно-монтажних робіт включаються витрати на виправлення браку за вирахуванням: остаточно забраковано продукції за справедливою вартістю; суми, що відшкодовуються працівниками, які допустили брак; суми, що одержані від постачальників за неякісні матеріали і комплектуючі вироби тощо.

  Перехід на сторінку:
[1] 2 3
> читати далі

Читати ще:


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.