Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru Восстановление и изготовление алмазных коронок almazmaster.ru.

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Аудит » МСА »

МСА 700

Надрукувати документ
02.04.2009

МІЖНАРОДНИЙ СТАНДАРТ АУДИТУ 700

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

(чинний для аудиту фінансових звітів за періоди, що закінчуються на дату або пізніше 30 вересня 2002 р.)

ЗМІСТ

 

 

Параграф

Вступ

1-4

Основні елементи аудиторського висновку

5-26

Аудиторський висновок

27-28

Модифіковані висновки

29-40

Обставини, які можуть призвести до висловлення іншої думки, ніж безумовно-позитивна

41-46

Дата набрання чинності

47

 

Міжнародний стандарт аудиту (МСА) 700 "Аудиторський висновок про фінансову звітність" слід розуміти в контексті "Передмови до міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, надання впевненості та супутніх послуг", де вказано застосування та статус МСА

 

 

1. Метою цього Міжнародного стандарту аудиту (МСА) є встановлення положень і надання рекомендацій щодо форми і змісту аудиторського висновку, який надається в результаті аудиторської перевірки фінансових звітів суб'єкта господарювання, проведеної незалежним аудитором. Багато рекомендацій можна адаптувати для підготовки аудиторських висновків щодо іншої фінансової інформації, а не лише фінансових звітів.

2. Аудитор повинен оглянути та оцінити висновки, зроблені на основі отриманих аудиторських доказів, як підставу для висловлення думки щодо фінансових звітів.

3. Цей огляд та оцінювання передбачають аналіз того, чи складено фінансові звіти відповідно до прийнятної концептуальної основи фінансової звітності, чи за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО), чи за відповідними національними стандартами або практикою. Можливо, буде потрібно визначити також відповідність фінансових звітів вимогам законодавства.

4. Аудиторський висновок повинен містити чітко сформульовану думку (викладену письмово) щодо фінансових звітів у цілому.

5. Аудиторський висновок має містити такі елементи:

а)  заголовок;

б) адресат;

в)  вступний або початковий параграф:

і) перелік перевірених фінансових звітів;

іі) відомості про відповідальність управлінського персоналу суб'єкта господарювання та про відповідальність аудитора;

г) параграф, що описує обсяг (опис характеру аудиторської перевірки):

і) посилання на МСА або відповідні національні стандарти і практику;

іі) опис роботи, виконаної аудитором;

ґ) параграф, у якому висловлено думку аудитора щодо фінансових звітів:

і) посилання на концептуальну основу фінансової звітності, використану при складанні фінансових звітів (із зазначенням країни походження концептуальної основи фінансової звітності, якщо концептуальна основа не є МСБО);

іі) висловлення думки щодо фінансових звітів;

д) дата аудиторського висновку;

є) адреса аудитора;

є) підпис аудитора.

Бажано дотримуватись одноманітності форми та змісту аудиторського висновку, що полегшує розуміння його користувачем і допомагає виявити незвичайні обставини (якщо вони є).

Заголовок

6. Аудиторський висновок повинен мати відповідний заголовок. Може бути доцільно використати термін "незалежний аудитор" у заголовку для того, щоб відрізнити аудиторський висновок від звітів, складених іншими особами (наприклад, посадовими особами суб'єкта господарювання, радою директорів) або від висновків інших аудиторів, від яких не вимагається дотримання етичних вимог, як від незалежного аудитора.

Адресат

7. В аудиторському висновку слід зазначити адресата відповідно до умов завдання та місцевих нормативних актів. Висновок, як правило, призначається для акціонерів або для ради директорів суб'єкта господарювання, фінансові звіти якого перевіряються.

Вступний або початковий параграф

8. До аудиторського висновку слід включити перелік перевірених фінансових звітів суб'єкта господарювання із зазначенням дати та звітного періоду.

9. У висновку слід також зазначити, що відповідальність за фінансові звіти несе управлінський персонал суб'єкта господарювання і що обов'язком аудитора є лише висловлення його думки щодо фінансових звітів на основі проведеної аудиторської перевірки.

10. Фінансові звіти подає управлінський персонал. Складання таких звітів вимагає від управлінського персоналу визначення облікових оцінок і суджень, а також визначення відповідних принципів і методів бухгалтерського обліку, які використовуються при підготовці фінансових звітів. Це визначення здійснюватиметься в контексті концептуальної основи фінансової звітності, яку обирає управлінський персонал або яку слід використовувати). На відміну від цього, відповідальністю аудитора є аудиторська перевірка цих фінансових звітів для висловлення думки щодо них.

11. Далі наведено приклад вступного параграфа (вступу):

"Ми провели аудиторську перевірку балансу компанії АВС (який додається) станом на 31 грудня 20X1 р., а також перевірку відповідних звітів про прибутки і збитки та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату. Відповідальність за ці фінансові звіти несе управлінський персонал компанії. Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки".

Параграф, що описує обсяг

12. Аудиторський висновок повинен містити опис обсягу аудиторської перевірки, зазначаючи, що аудит було здійснено відповідно до МСА або відповідних національних стандартів аудиту та практики. "Обсяг" стосується можливості аудитора здійснювати аудиторські процедури, які вважаються необхідними за цих обставин. Користувачеві це потрібно як гарантія того, що аудиторська перевірка проведена відповідно до встановлених стандартів або практики. Якщо не обумовлено інше, то аудиторськими стандартами (або практикою), яких дотримується аудитор, є стандарти (або практика) країни, зазначеної в інформації про аудитора.

13. Аудиторський висновок повинен містити твердження, що аудит було заплановано і проведено для забезпечення обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

14. В аудиторському висновку слід описати процес аудиторської перевірки, зокрема:

а) здійснену шляхом тестування перевірку доказів, які підтверджують суми у фінансових звітах та розкриття інформації;

б) оцінку принципів бухгалтерського обліку, що застосовуються при підготовці фінансових звітів;

в) аналіз попередніх суттєвих оцінок, здійснених управлінським персоналом при підготовці фінансових звітів;

г) оцінку загального подання фінансових звітів.

15. До аудиторського висновку слід включити твердження аудитора про те, що аудиторська перевірка надає обґрунтовану впевненість для висловлення думки.

16. Далі наведено приклад висвітлення цих питань у параграфі, що описує обсяг:

"Ми провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту (або вказати відповідні національні стандарти і практику). Ці стандарти зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки".

Параграф, у якому висловлено думку аудитора

17. У параграфі, призначеному для висловлення думки аудитора, слід чітко описати, яку концептуальну основу фінансової звітності використано для підготовки фінансових звітів (включаючи зазначення країни походження концептуальної основи фінансової звітності, якщо концептуальна основа не є МСБО), і викласти думку аудитора з приводу того, що фінансові звіти справедливо та достовірно відображають (або відображають достовірно, в усіх суттєвих аспектах) інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідають вимогам законодавства.

18. Для висловлення аудиторської думки використовуються терміни "справедливо та достовірно відображають" або "подають достовірно, в усіх суттєвих аспектах", які є еквівалентними. Обидва терміни, поряд з іншим, указують на те, що аудитор розглядає лише ті питання, які є суттєвими для фінансових звітів.

19. Концептуальна основа фінансової звітності визначається МСБО, правилами, встановленими визнаними організаціями, які розроблюють стандарти, та розвитком загальної практики в країні (з урахуванням відповідних вимог національного законодавства та відповідного розгляду достовірності). Для полегшення розуміння читачем контексту, в якому висловлюється думка аудитора, у висновку аудитора зазначається застосована концептуальна основа, на якій ґрунтуються фінансові звіти. Аудитор зазначає концептуальну основу фінансової звітності, використовуючи вислів:

"...відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (або зазначається назва концептуальної основи фінансової звітності з посиланням на країну походження...)".

Ця вказівка допоможе користувачеві краще зрозуміти концептуальну основу фінансової звітності, яка використовувалася при підготовці фінансових звітів. Висловлюючи думку про фінансові звіти, що їх готували спеціально для використання в іншій країні, аудитор розглядає, чи було здійснено відповідне розкриття інформації у фінансових звітах про використану концептуальну основу фінансової звітності.

20. На додаток до думки з приводу справедливого та достовірного відображення (або достовірного подання, в усіх суттєвих аспектах) в аудиторському висновку може бути необхідним висловити думку з приводу відповідності фінансових звітів іншим вимогам законів та нормативних актів.

21. Далі наведено приклад висвітлення цих питань у параграфі, який містить думку аудитора:

"На нашу думку, фінансові звіти справедливо й достовірно відображають (або подають достовірно, в усіх суттєвих аспектах) фінансовий стан компанії станом на 31 грудня 20X1 р., а також результат її діяльності та рух грошових коштів за минулий рік, згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (або зазначити назву концептуальної основи фінансової звітності з посиланням на країну походження5), і відповідають...".

22. [Параграф стосовно аудиторських перевірок фінансових звітів за звітні періоди, які закінчуються 30 вересня 2002 р. або пізніше вилучено під час перегляду МСА 700].

Дата висновку

23. Аудитор повинен зазначити дату висновку, яка є датою завершення аудиторської перевірки. Це інформує читача, що аудитор розглянув вплив на фінансові звіти й на висновок подій та операцій, відомих аудиторові, які відбулися до цієї дати.

24. Оскільки до обов'язку аудитора входить надання висновку щодо фінансових звітів, підготовлених та наданих управлінським персоналом, аудитор не повинен датувати висновок числом, що передує даті підписання або затвердження фінансових звітів управлінським персоналом.

Адреса аудитора

25. В аудиторському висновку слід зазначити конкретне місце перебування аудитора, яке, як правило, є місцем перебування офісу аудитора, відповідального за аудит.

Підпис аудитора

26. Аудиторський висновок слід підписати від імені аудиторської фірми, особисто від імені аудитора або, якщо це доцільно, обома підписами. Аудиторський висновок зазвичай підписується від імені аудиторської фірми, оскільки фірма бере на себе відповідальність за аудит.

27 Безумовно-позитивну думку слід висловити тоді, коли аудитор дійшов висновку, що фінансові звіти справедливо й достовірно відображають (або подають достовірно, в усіх суттєвих аспектах) інформацію відповідно до визначеної концептуальної основи фінансової звітності. Безумовно-позитивна думка беззастережно вказує на те, що всі зміни у принципах бухгалтерського обліку й методах їх застосування, а також їх вплив належно визначені та розкриті у фінансових звітах.

28 Далі наведено приклад повного аудиторського висновку, який містить основні елементи, наведені вище. Цей висновок ілюструє висловлення безумовно-позитивної думки.

 

"АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК"

(ВІДПОВІДНИЙ АДРЕСАТ)

Ми провели аудиторську перевірку балансу компанії АВС (який додається) станом на 31 грудня 20X1 р., а також перевірку відповідних звітів про прибутки і збитки та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату. Відповідальність за ці фінансові звіти несе управлінський персонал компанії. Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

Ми провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту (або згідно з відповідними національними стандартами і практикою). Ці стандарти зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

На нашу думку, фінансові звіти справедливо й достовірно відображають (або подають достовірно, в усіх суттєвих аспектах) фінансовий стан компанії станом на 31 грудня 20X1 р., а також результат її діяльності та рух грошових коштів за минулий рік, згідно з Міжнародними стандартами аудиту (або зазначити назву концептуальної основи фінансової звітності з посиланням на країну походження), і відповідають.

АУДИТОР

Дата

Адреса

 

29 Аудиторський висновок вважається модифікованим, якщо він містить такі елементи:

Питання, що не впливають на думку аудитора:

а) пояснювальний параграф.

Питання, що впливають на думку аудитора:

а) умовно-позитивна думка;

б) відмова від висловлення думки;

в) негативна думка.

Одноманітність форми і змісту кожного типу модифікованого висновку полегшує користувачеві розуміння цих висновків. Тому цей МСА розглядає формулювання безумовно-позитивної думки, а також приклади модифікуючих висловів, які можна використовувати, складаючи модифіковані висновки.

Питання, що не впливають на думку аудитора

30 За певних обставин аудиторський висновок може бути модифікований з додаванням пояснювального параграфа щодо питання, яке впливає на фінансові звіти і включене до приміток до фінансових звітів. Додавання такого пояснювального параграфа не впливає на думку аудитора. Цей параграф розміщують після параграфа, який містить думку аудитора; у ньому, як правило, є фраза про те, що це питання не є підставою для висловлення умовно-позитивної думки.

31 Аудитор повинен модифікувати аудиторський висновок, включивши параграф, який указуватиме на суттєвий фактор, який стосується проблеми безперервності.

32 Аудитор повинен модифікувати аудиторський висновок, додавши відповідний параграф, якщо виявлено суттєву невизначеність (яка не стосується проблеми безперервності), усунення якої залежить від майбутніх подій і яка може вплинути на фінансові звіти. Невизначеність - це фактор, наслідки якого залежать від майбутніх дій (або подій), які суб'єкт господарювання безпосередньо не контролює, але які можуть вплинути на фінансові звіти.

33 Прикладом пояснювального параграфа стосовно суттєвої невизначеності в аудиторському висновку є:

"На нашу думку... (інші слова є такими, які проілюстровано в параграфі 28, який містить аудиторську думку).

Не виражаючи умовно-позитивної думки, ми звертаємо увагу на Примітку X до фінансових звітів. Компанія є відповідачем у справі про порушення визначених патентних прав, стягнення роялті та відшкодування втрат. Компанія подала зустрічний позов, наразі відбуваються попередні слухання й розгляд обох позовів. Остаточний результат справи на цей час не можна визначити, а фінансові звіти не передбачають резервів на покриття зобов'язань, які можуть виникнути в результаті рішення суду".

(Приклад пояснювального параграфа, який стосується безперервності, викладено в МСА 570 "Безперервність").

34 Включення пояснювального параграфа з описом проблеми безперервності або із суттєвою невизначеністю, як правило, вистачає для виконання аудитором своїх обов'язків стосовно цих питань. Однак в екстремальних випадках (наприклад, у випадку наявності різних невизначеностей, суттєвих для фінансових звітів) аудитор може вважати доцільним відмовитися від висловлення думки замість додавання пояснювального параграфа.

35 Крім уведення пояснювального параграфа з описом питань, які впливають на фінансові звіти, аудитор може модифікувати аудиторський висновок, увівши (бажано після параграфа, що містить аудиторську думку) пояснювальний параграф для визначення питань, які не впливають на фінансові звіти. Наприклад, якщо треба внести зміни до іншої інформації, розміщеної у перевірених фінансових звітах, а суб'єкт господарювання відмовляється внести такі зміни, то аудитор розглядає включення до аудиторського висновку пояснювального параграфа, який описує суттєву невідповідність. Пояснювальний параграф можна використати й за наявності додаткових зобов'язань стосовно звітності встановлених законодавством.

Питання, що впливають на думку аудитора

36 Аудитор не в змозі висловити безумовно-позитивну думку, якщо є будь-яка з наведених далі обставин, чий вплив на фінансові звіти (на думку аудитора) є або може бути суттєвим:

а) обмеження обсягу роботи аудитора;

б) незгода з управлінським персоналом щодо прийнятності обраної облікової політики, методу її застосування або відповідності розкриття інформації у фінансовому звіті.

Обставини, наведені в а), можуть призвести до висловлення умовно-позитивної думки або до відмови від висловлення думки. Обставини, описані в б), можуть призвести до висловлення умовно-позитивної думки або негативної думки. Докладніше про ці обставини йдеться в параграфах 41-46.

37 Умовно-позитивну думку слід висловити тоді, коли аудитор дійде висновку про неможливість висловлення безумовно-позитивної думки, але вплив будь-якої незгоди з управлінським персоналом чи обмеження обсягу не настільки суттєві та всеохопні, щоб висловити негативну думку або відмовитися від висловлення думки. Умовно-позитивну думку слід висловлювати так: "за винятком" впливу питання, якого стосується модифікація.

38 Відмову від висловлення думки слід висловити тоді, коли обмеження обсягу настільки суттєве і всеохопне, що аудитор не в змозі одержати достатні відповідні аудиторські докази, а отже, висловити думку щодо фінансових звітів.

39 Негативну думку слід висловлювати лише тоді, коли вплив на фінансові звіти будь-якої незгоди з управлінським персоналом є настільки суттєвим та всеохопним, що (на думку аудитора) недостатньо модифікувати висновок, щоб розкрити неповний характер фінансових звітів.

40 Якщо аудитор висловлює думку, відмінну від безумовно-позитивної, він повинен у висновку чітко описати всі обґрунтовані причини і, по змозі, дати кількісний опис можливого впливу на фінансові звіти. Як правило, цю інформацію наводять в окремому параграфі, який передує висловленню думки або відмові від висловлення думки й може містити посилання на докладнішу інформацію у примітках до фінансових звітів.

 

Обмеження обсягу

41 Обмеження обсягу роботи аудитора іноді можуть установлюватися суб'єктом господарювання (наприклад, умови завдання визначають, що аудитор не виконуватиме необхідну, на його думку, процедуру). Але якщо обмеження, передбачене умовами завдання, таке, що аудитор вважає за потрібне відмовитися від висловлення думки, то він, як правило, із самого початку не приймає таке обмежене завдання як завдання з аудиту, якщо лише цього не вимагає закон. Аудитор державного сектору не повинен погоджуватися на таке завдання з аудиту, якщо обмеження порушує встановлену законодавством відповідальність аудитора.

42 Обмеження обсягу аудиту можуть бути зумовлені обставинами (наприклад, коли час призначення аудитора не дає йому змоги спостерігати за інвентаризацією наявних запасів). Обмеження може також бути тоді, коли, на думку аудитора, облікові записи суб'єкта господарювання є неправильними або коли аудитор не може проводити аудиторські процедури, які він вважає за потрібні. За таких обставин аудитор намагається виконати обґрунтовані альтернативні процедури, щоб одержати достатні відповідні аудиторські докази, які підтвердять безумовно-позитивну думку.

43 За існування обмеження обсягу роботи аудитора, що вимагає висловлення умовно-позитивної думки або відмови від висловлення думки, в аудиторському висновку слід описати обмеження та зазначити можливі коригування фінансових звітів, які могли б виявитися необхідними за відсутності обмеження.

44 Далі наведено приклади цих питань.

Обмеження обсягу: умовно-позитивна думка

"Ми провели аудиторську перевірку... (інші слова ідентичні наведеним у вступній частині (параграф 28)).

За винятком зазначеного в наступному параграфі, ми провели аудиторську перевірку відповідно до... (інші слова ідентичні наведеним у частині, що описує обсяг (параграф 28)).

Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних запасів станом на 31 грудня 20X1 р., оскільки ця дата передувала призначенню нас аудиторами Компанії. Через характер облікових записів компанії ми не мали змоги підтвердити кількість запасів за допомогою інших аудиторських процедур.

На нашу думку, за винятком впливу коригувань (якщо є такі), які могли б бути потрібними для нашого підтвердження кількості запасів, фінансові звіти справедливо і ... відображають (інші слова ідентичні наведеним у параграфі, що містить аудиторську думку, параграф 28).

Обмеження обсягу: відмова від висловлення думки

Ми провели аудиторську перевірку балансу компанії АВС станом на 31 грудня 20X1 р. і відповідних звітів про прибутки і збитки та рух грошових коштів за минулий рік. Відповідальність за ці фінансові звіти несе управлінський персонал компанії. (Опустити речення, в якому йдеться про відповідальність аудитора).

(Параграф, що описує обсяг аудиту, або опускається, або змінюється відповідно до обставин).

(Включити параграф, у якому йдеться про обмеження обсягу):

Ми не змогли спостерігали за інвентаризацією наявних запасів і підтвердити дебіторську заборгованість через обмеження компанією обсягу нашої роботи.

Унаслідок суттєвості питань, про які йдеться в попередньому параграфі, ми не висловлюємо думки щодо фінансових звітів".

Незгода з управлінським персоналом

45 Аудитор може не погодитися з управлінським персоналом стосовно таких питань, як відповідність обраної облікової політики, метод її застосування або відповідність розкриття інформації у фінансових звітах. Якщо такі незгоди є суттєвими для фінансових звітів, аудитор повинен висловити умовно-позитивну чи негативну думку.

46 Далі наведено приклади таких випадків.

Незгода стосовно облікової політики - невідповідність методів обліку -умовно-позитивна думки

"Ми провели аудиторську перевірку... (інші слова ідентичні проілюстрованим у вступній частині (параграф 28)).

Ми провели аудиторську перевірку відповідно до... (інші слова ідентичні проілюстрованим у частині, що описує обсяг (параграф 28)).

Як зазначено у Примітці X до фінансових звітів, у фінансових звітах не враховано знос, що, на нашу думку, не відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку. Сума резерву за рік, що закінчився 31 грудня 20X1 р„ повинна складати XXX відповідно до прямолінійного методу нарахування зносу з використанням річних норм зносу розміром 5 % для будівель і 20 % для обладнання. Отже, вартість основних засобів слід зменшити на суму нарахованого зносу розміром XXX, а збиток за рік і накопичений дефіцит, відповідно, слід збільшити на XXX і XXX.

На нашу думку, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться в попередньому параграфі, фінансові звіти відображають достовірну і..." (інші слова ідентичні наведеним у частині, що містить аудиторську думку (параграф 28)).

Незгода з приводу облікової політики - недостатність розкритої інформації -умовно-позитивна думка

"Ми провели аудиторську перевірку... інші слова ідентичні наведеним у вступній частині параграф 28)).

Ми провели аудиторську перевірку відповідно до... (інші слова ідентичні наведеним у частині, що описує обсяг (параграф 28)).

15 січня 19X2 р. компанія випустила облігації на суму XXX з метою фінансування розширення виробництва. Договір про випуск облігацій обмежує виплату грошових дивідендів доходами, отриманими після 31 грудня 19X1 р. На нашу думку, для розкриття цієї інформації вимагається...

На нашу думку, за винятком пропуску інформації, зазначеної в попередньому параграфі, фінансові звіти відображають достовірну і..." (інші слова ідентичні наведеним у параграфі, що містить аудиторську думку (параграф 28)).

Незгода з приводу облікової політики - невідповідне розкриття інформації - негативна думка

"Ми провели аудиторську перевірку... (інші слова ідентичні наведеним у вступній частині (параграф 28)).

Ми провели аудиторську перевірку відповідно до... (інші слова ідентичні наведеним у частині, що описує обсяг (параграф 28)).

(Параграф(и), в якому (яких) йдеться про незгоду)

На нашу думку, внаслідок впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться в попередньому параграфі, фінансові звіти не відображають справедливо й достовірно (або не подають достовірно, в усіх суттєвих аспектах) фінансовий стан компанії станом на 31 грудня 20X1 р., а також результат її діяльності та рух грошових коштів за минулий рік, згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (або назвати концептуальну основу фінансової звітності із зазначенням країни походження"), і відповідають... ".

 

47 Цей переглянутий Стандарт застосовується до аудиторських перевірок фінансових звітів за періоди, які закінчуються 30 вересня 2002 р. або після цієї дати. Застосування до вказаної дати є бажаним.

Особливості застосування в державному секторі

1.  Хоч основні принципи цього МСА застосовуються при аудиті фінансових звітів у державному секторі, законодавство, що регулює аудит, може визначати характер, зміст і форму аудиторського висновку.

2.  Цей Стандарт не стосується форми і змісту аудиторського висновку, якщо фінансові звіти складені відповідно до такої основи бухгалтерського обліку, яку встановили законодавством або міністерськими чи іншими директивами і яка призводить до неправдивості фінансових звітів.

3.  Параграф 17 цього Стандарту вимагає, щоб аудитор чітко вказав концептуальну основу фінансової звітності, яка була використана при підготовці фінансових звітів. Якщо суб'єкт господарювання державного сектору застосував Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку державного сектору як концептуальну основу фінансової звітності, то аудитор повинен чітко зазначити цей факт в аудиторському висновку. Наприклад:

"На нашу думку, фінансові звіти справедливо й достовірно відображають або подають достовірно, в усіх суттєвих аспектах) фінансовий стан [суб'єкт господарювання державного сектору] станом на 31 грудня 20X1 р., а також фінансові результати його діяльності та рух грошових коштів за минулий рік, згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку державного сектору".

 

Джерело: www.stavr.com.ua


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.