Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Економіка » Аналіз показників »

Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
15.09.2008

Таблиця N 30

Аналіз впливу введення в дію Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" на обсяги платежів до бюджету податку на прибуток порівняно з попередніми умовами оподаткування

 

*****************************************************************
Звітний період в умовах дії *Код стро-*Звітний період в умовах дії
редакції попереднього Закону*ки подат-*редакції нового Закону
*****************************кової де-****************************
    Назва показників   *Сума*кларації *    Назва показників  *Сума
                       *тис.*         *                      *тис.
                       *грн.*         *                      *грн.
******************************************************************
           1           *  2 *    3    *          4           * 5
******************************************************************
1. Виручка (валовий до-*    *         *1. Скоригований вало- *
ход) від реалізації    *    *         *вий доход             *
продукції, робот, пос- *    *         *                      *
луг без ПДВ, акцизного *    *         *                      *
збору.                 *    *    11   *                      *
2. Собівартість реалі- *    *         *2. Валові витрати     *
зованої продукції      *    *  32-33  *В тому числі:         *
В тому числі:          *    *    12   *- витрати, пов'язані з*
                       *    *         *придбанням матеріаль- *
                       *    *         *них активів, виконан- *
                       *    *         *ням робіт, наданням   *
                       *    *         *послуг для їх подаль- *
                       *    *         *шого використання у   *
                       *    *         *власній господарчій   *
                       *    *         *діяльності            *
                       *    *         *Балансова вартість    *
                       *    *         *інвентарних запасів,  *
                       *    *         *матеріальних активів  *
                       *    *         *у незавершеному ви-   *
                       *    *         *робництві та залишках *
                       *    *         *готової продукції на  *
                       *    *         *начало податкового    *
                       *    *         *періоду               *
                       *    *         *                      *
3. Вартість матеріаль- *    *         *3. Сума рядків 12 і 13*
них і прирівнюваних до *    *         *податкової декларації *
них витрат (робіт,     *    *         *                      *
послуг)                *    *         *                      *
4. Амортизація         *    *  34-35  *4. Амортизація        *
5. Витрати на оплату   *    *         *5. Витрати на оплату  *
праці, включаючи внески*    *         *праці, включаючи внес-*
на соціальні заходи    *    *   14    *ки на соціальні заходи*
6. Прибуток (збиток)   *    *         *                      *
іншої реалізації       *    *         *                      *
7. Прибуток (збиток)   *    *         *                      *
від позареалізаційних  *    *         *                      *
операцій               *    *         *                      *
8. Витрати на утримання*    *         *8. Витрати  на утрима-*
об'єктів соцкультпобута*    *   22    *ння та експлуатацію   *
                       *    *         *об'єктів соціальної   *
                       *    *         *інфраструктури        *
9. Витрати по рекон-   *    *         *9. Витрати, пов'язані *
струкції та модерніза- *    *         *з поліпшенням основних*
ції основних фондів в  *    *         *фондів                *
межах 20% сумі податку *    *         *                      *
на прибуток            *    *   24    *                      *
                       *    *         *10. Збитки на 1 липня *
                       *    *         *1997 року невраховані *
                       *    *         *у III кварталі 1997   *
                       *    *         *року наростаючим      *
                       *    *         *підсумком             *
                       *    *         *11. Зміна порядку виз-*
                       *    *         *начення валового дохо-*
                       *    *         *ду по товарообмінних  *
                       *    *         *(бартерних) операціях *
                       *    *         *12. Скасування пільг  *
                       *    *         *при оподаткуванні     *
                       *    *         *прибутку              *
                       *    *         *13. Авансові предопла-*
                       *    *         *ти                    *
14. Сума податку, що   *    *         *14. Сума податку,  що *
підлягає сплаті        *    *   43    *підлягає сплаті       *
******************************************************************
 

Таблиця N 31

Аналіз показників змін надходжень до бюджету внаслідок введення в дію законодавчих актів з оподаткування

 

*****************************************************************
Види податків, зборів*До введення в дію *Після введення в дію*При-
та інших платежів    *законодавчих актів*законодавчих актів  *міт-
                     *****************************************ка
                     *тис.грн.*питома   *тис.грн.*питома ва- *
                     *        *вага в   *        *га в показ-*
                     *        *показни- *        *нику, від  *
                     *        *ку, від  *        *якого за-  *
                     *        *якого    *        *лежить по- *
                     *        *залежить *        *даток      *
                     *        *податок  *        *           *
******************************************************************
         1           *   2    *    3    *   4    *     5     * 6
******************************************************************
1. Обсяг реалізованої*        *         *        *           *
продукції (без ПДВ і *        *         *        *           *
акцизного сбору)     *        *         *        *           *
2. Валовий доход (без*        *         *        *           *
ПДВ і акцизного      *        *         *        *           *
сбору)               *        *         *        *           *
3. Балансовий        *        *         *        *           *
прибуток             *        *         *        *           *
4. Оподаткований     *        *         *        *           *
прибуток             *        *         *        *           *
5. Всього податків та*        *         *        *           *
зборів, залежних від *        *         *        *           *
реалізації:          *        *         *        *           *
В тому числі:        *        *         *        *           *
- ПДВ;               *        *         *        *           *
- акцизний збір;     *        *         *        *           *
- мито;              *        *         *        *           *
- збір до іноваційно-*        *         *        *           *
го фонду;            *        *         *        *           *
- відрахування на ре-*        *         *        *           *
монт доріг.          *        *         *        *           *
6. Податки, що спла- *        *         *        *           *
чуються за рахунок   *        *         *        *           *
прибутку:            *        *         *        *           *
- податок на прибу-  *        *         *        *           *
ток;                 *        *         *        *           *
- плата за землю.    *        *         *        *           *
7. Податки та збори  *        *         *        *           *
залежні від фонду    *        *         *        *           *
оплати праці:        *        *         *        *           *
- збір до фонду Чор- *        *         *        *           *
нобиля;              *        *         *        *           *
- збір на соціальне  *        *         *        *           *
страхування;         *        *         *        *           *
- збір на пенсійне   *        *         *        *           *
страхування.         *        *         *        *           *
*****************************************************************
 

11. Прогноз можливих надходжень коштів до бюджету по результатах аналізу підприємства

За результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства прогнозується можливе надходження коштів до бюджету:

1. По податку на додану вартість зріст обсягу реалізованої продукції без ПДВ і акцизного збору в тис. грн. проти відповідного періоду перемножується на 20% і порівнюється з ростом (падінням) податку на додану вартість.

2. Зріст (падіння) оподаткованого прибутку проти відповідного періоду порівнюється з ростом (падінням) фактично внесеного податку на прибуток.

3. Якщо структура обсягів реалізації продукції без ПДВ і акцизного збору значно не змінилася в порівнянні з відповідним періодом то сума надходження акцизного збору порівнюється з ростом (падінням) обсягу реалізації.

4. Прибутковий податок з громадян та відрахування в фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи порівнюються з ростом (падінням) фонду оплати праці

5. Сума комунального податку залежить від збільшення або зменшення за відповідний період кількості працюючих на підприємстві.

12. Висновки та заходи, що пропонуються

При аналізі фінансових співвідношень і показників найбільш загальним підходом до вивчення фінансово-господарської діяльності підприємства є встановлення залежностей між різними сторонами його діяльності на основі вивчення простих математичних зв'язків між окремими статтями звітних форм, компонентного аналізу фінансових звітів для порівняння в динаміці, обчислення і аналіз коефіцієнтів, з їх нормативним значенням.

При проведенні аналізу треба дотримуватися певної послідовності дій. На початковому етапі виконуються підготовчі дії, що забезпечують правильність аналітичних розрахунків. Тут підбираються і систематизуються подібні звітні матеріали, перевіряється взаємний зв'язок економічних показників і оцінюється їх співставність (співставність може порушуватися внаслідок інфляційних процесів, відсутності впорядкованих групувань по статтям звітності та аналітичним групам балансу).

Ніякий фінансовий аналіз не може вважатися повним, якщо він не охоплює всіх сфер діяльності підприємства і складається з одних цифр.

Якісний аналіз повинен і передувати кількісному, оскільки з його допомогою можливо встановити коло проблем і показників, які становлять найбільший інтерес, і його узагальнювати.

Кількісний аналіз повинен бути збалансованим з серйозним розглядом всього пакета проблем, що впливають на діяльність підприємства.

Зміна рівня цін, осучаснення технологій та зниження енерго- і ресурсомісткості та відходності, зниження транспортних витрат, доступність сировини і матеріалів, ставок процентів можуть мати для підприємства дуже значні наслідки.

Корисно проаналізувати як підприємство поводило себе у минулому, коли зустрічалося з подібними змінами.

Важливо визначити становище підприємства у галузі і оцінку того, що підприємство визначає як "ключ до успіху".

При аналізі необхідно враховувати зміни загальних пропорцій у всьому господарстві, положення справ галузі, до якої відноситься підприємство.

При проведенні аналізу слід враховувати галузеву специфіку, вид власності, розміри підприємства (велике, середнє, мале). В залежності від цілей аналізу:

- виявити резерви росту обсягів виробництва та його конкурентоздатності;

- фінансове положення підприємства (платоспроможність);

- аналіз собівартості робіт (валових витрат);

- стан основних фондів;

- рух грошових потоків і т. д. можна користуватися відповідними розділами методики.

Розширення чи оновлення асортименту та підвищення конкурентноздатності продукції, розгортання інноваційної діяльності - це ті внутрішні резерви, які можуть значно підвищить ефективність функціонування підприємств.

Поглиблений аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства рекомендується проводити на великому підприємстві, платежі надходжень в бюджет якого являють вагомий внесок в загальний обсяг надходжень до бюджету України, а підвищення стійкості відіграє певну роль для відповідної галузі і регіону розміщення.

На підставі результатів та висновків аналізу комісією, чи особою, що проводила аналіз, розроблюється і в Довідці описуються заходи, які повинні при їх впровадженні привести підприємство до поліпшення фінансово-господарської діяльності та фінансового стану, зокрема і як наслідок до своєчасності сплати і збільшення сум податків і зборів до бюджету держави.

Начальник Головного
управління економічного
аналізу

 
 
А. М. Жеребних

Начальник відділу аналізу
економічного стану в базових
галузях народного господарства
та надходжень платежів до бюджету

 
 
 
Л. І. Філатова


З телеконференцій RELCOM та FIDO. 
 

 

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 6 [7]
 


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.