Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Економіка » Аналіз показників »

Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
15.09.2008

Таблиця N 23

Наявність власних оборотних коштів підприємства
(коефіцієнт забезпечення власними коштами - Кз. к.)

 

*******************************************************************************************************************************
Назва  *               На початок року                            *            На кінець звітного періоду
підпри-************************************************************************************************************************
ємства *запаси  *грошові *всього *джере-  *основні *різ-  *коефі- *запаси  *грошові *всього *джере-  *основні *різни- *коефі-
       *та за-  *кошти,  *поточ- *ла вла- *засоби  *ниця, *цієнт  *та за-  *кошти,  *поточ- *ла вла- *засоби  *ця,    *цієнт
       *трати:  *розра-  *них ак-*сних та *та поза-*(гр.4-*забез- *трати:  *розра-  *них ак-*сних та *та поза-*(гр.11-*забез-
       *всього, *хунки   *тивів  *прирів- *оборотні*-гр.5)*печен- *всього, *хунки   *тивів  *прирів- *оборотні*-гр.12)*печен-
       *(ф.1,   *та інші *підпри-*няних   *активи: *      *ня     *(ф.1,   *та інші *підпри-*няних   *активи: *       *ня
       *ряд.150)*активи, *ємства,*до них  *всього, *      *власн- *ряд.150)*активи, *ємства,*до них  *всього, *       *власн-
       *        *(ф.1,   *(гр.1 +*коштів: *(ф.1,   *      *ими    *        *(ф.1,   *(гр.8 +*коштів: *(ф.1,   *       *ими
       *        *ряд.320)*+ гр.2)*всього, *ряд.070)*      *кошта- *        *ряд.320)*+ гр.9)*всього, *ряд.070)*       *кошта-
       *        *        *       *(ф.1,   *        *      *ми,    *        *        *       *(ф.1,   *        *       *ми,
       *        *        *       *ряд.495)*        *      *Кз.к., *        *        *       *ряд.495)*        *       *Кз.к.,
       *        *        *       *        *        *      *(гр.6 :*        *        *       *        *        *       *(гр.13 :
       *        *        *       *        *        *      *: гр.3)*        *        *       *        *        *       *: гр.10)
*******************************************************************************************************************************
   1   *   2    *   3    *   4   *   5    *   6    *  7   *   8   *    9   *   10   *  11   *   12   *   13   *  14   *   15
*******************************************************************************************************************************
 

9.3. Аналіз дебіторської заборгованості

Велика увага при аналізі поточних активів має бути приділена дебіторській заборгованості. При наявності конкуренції та складністю збуту продукції підприємства продають її, використовуючи форми послідовної оплати. Через це дебіторська заборгованість є важливою частиною оборотних засобів.

Проводиться вивчення складу та структури дебіторської заборгованості по даним третього розділу активу балансу, відповідно до табл. N 24.

Таблиця N 24

Аналіз складу та структура дебіторської заборгованості

 

****************************************************************************************************************************
                      *                    Всього                        *           З неї прострочено
                      ******************************************************************************************************
                      *на 01.02.9_ року*на 01.03.9_ року*і т.д. на 1-ше  *на 01.02.9_ року*на 01.03.9_ року*і т.д. на 1-ше
                      *                *                *число м-ця, що  *                *                *число м-ця, що
                      *                *                *аналізується    *                *                *аналізується
                      ******************************************************************************************************
                      *тис.грн.*питома *тис.грн.*питома *тис.грн.*питома *тис.грн.*питома *тис.грн.*питома *тис.грн.*питома
                      *        *вага, %*        *вага, %*        *вага, %*        *вага, %*        *вага, %*        *вага, %
****************************************************************************************************************************
Всього:               *        *       *        *       *        *       *        *       *        *       *        *
в тому числі:         *        *       *        *       *        *       *        *       *        *       *        *
- за товари, роботи,  *        *       *        *       *        *       *        *       *        *       *        *
  послуги;            *        *       *        *       *        *       *        *       *        *       *        *
- по векселях;        *        *       *        *       *        *       *        *       *        *       *        *
- з персоналом;       *        *       *        *       *        *       *        *       *        *       *        *
- за іншими операціями*        *       *        *       *        *       *        *       *        *       *        *
  з бюджетом;         *        *       *        *       *        *       *        *       *        *       *        *
- по авансах;         *        *       *        *       *        *       *        *       *        *       *        *
- з дочірніми підпри- *        *       *        *       *        *       *        *       *        *       *        *
  ємствами;           *        *       *        *       *        *       *        *       *        *       *        *
- інша заборгованість.*        *       *        *       *        *       *        *       *        *       *        *
****************************************************************************************************************************
 

Таблиця N 25

Наявність запасів, затрат та стан дебіторської заборгованості

 

******************************************************************
Назва  * Запаси та   *Відхи-*Дебіторська заборгованість    *Відхи-
підпри-* затрати     *лення *ф.1 ряд. (170 + 180 + 190 +   *лення
ємства * ф.1 ряд.150 *(+, -)*+ 210 + 220+ 2 30 + 240 + 250)*(+, -)
       ***************гр.2 -********************************гр.5 -
       *на по-*на кі-*- гр.1*на початок року*на кінець року*- гр.4
       *чаток *нець  *      *               *              *
       *року  *року  *      *               *              *
******************************************************************
   А   *  1   *  2   *  3   *       4       *       5      *  6
******************************************************************
 

9.4. Аналіз структури кредиторської заборгованості

Аналізу підлягає склад та структура кредиторської заборгованості.

Показники по видам кредиторської заборгованості заносяться відповідно до табл. N 26, N 27.

Визначається частка окремих статей в загальній сумі, а також відхилення значень цих статей на початок та кінець звітного періоду.

Значну увагу потрібно приділити наявності та можливому зростанню заборгованості підприємства перед бюджетом, по соціальному відрахуванню, оплаті праці, по небюджетним платежам тощо.

Проводиться порівняльний аналіз даних кредиторської та дебіторської заборгованості.

Випереджальний ріст кредиторської заборгованості, в порівнянні з дебіторською, свідчить про погіршення фінансового стану підприємства.

Таблиця N 26

Кредиторська заборгованість

 

****************************************************************************************************************************
                      *                    Всього                        *           З неї прострочено
                      ******************************************************************************************************
                      *на 01.02.9_ року*на 01.03.9_ року*і т.д. на 1-ше  *на 01.02.9_ року*на 01.03.9_ року*і т.д. на 1-ше
                      *                *                *число м-ця, що  *                *                *число м-ця, що
                      *                *                *аналізується    *                *                *аналізується
                      ******************************************************************************************************
                      *тис.грн.*питома *тис.грн.*питома *тис.грн.*питома *тис.грн.*питома *тис.грн.*питома *тис.грн.*питома
                      *        *вага, %*        *вага, %*        *вага, %*        *вага, %*        *вага, %*        *вага, %
****************************************************************************************************************************
Всього:               *        *       *        *       *        *       *        *       *        *       *        *
в тому числі:         *        *       *        *       *        *       *        *       *        *       *        *
- за товари, роботи,  *        *       *        *       *        *       *        *       *        *       *        *
  послуги;            *        *       *        *       *        *       *        *       *        *       *        *
- по векселях;        *        *       *        *       *        *       *        *       *        *       *        *
- з персоналом;       *        *       *        *       *        *       *        *       *        *       *        *
- за іншими операціями*        *       *        *       *        *       *        *       *        *       *        *
  з бюджетом;         *        *       *        *       *        *       *        *       *        *       *        *
- по авансах;         *        *       *        *       *        *       *        *       *        *       *        *
- з дочірніми підпри- *        *       *        *       *        *       *        *       *        *       *        *
  ємствами;           *        *       *        *       *        *       *        *       *        *       *        *
- інша заборгованість.*        *       *        *       *        *       *        *       *        *       *        *
****************************************************************************************************************************
 

Таблиця N 27

Стан кредиторської заборгованості

 

****************************************************************************************************************
Назва  *  Кредити    *Відхи-*  По оплаті  *Відхи-*  По бюджету *Відхи-* Позабюджет- *Відхи-*Всього креди-*Відхи-
підпри-*  банків     *лення *    праці    *лення *             *лення * ні платежі  *лення *торської за- *лення
ємства *             *(+, -)*             *(+, -)*             *(+, -)*             *(+, -)*боргованості *(+, -)
       ***************гр.2 -***************гр.5 -***************гр.8 -***************гр.11-***************гр.14-
       *на по-*на кі-*- гр.1*на по-*на кі-*- гр.4*на по-*на кі-*- гр.7*на по-*на кі-*-гр.10*на по-*на кі-*-гр.13
       *чаток *нець  *      *чаток *нець  *      *чаток *нець  *      *чаток *нець  *      *чаток *нець  *
       *року  *звіт- *      *року  *звіт- *      *року  *звіт- *      *року  *звіт- *      *року  *звіт- *
       *      *ного  *      *      *ного  *      *      *ного  *      *      *ного  *      *      *ного  *
       *      *пері- *      *      *пері- *      *      *пері- *      *      *пері- *      *      *пері- *
       *      *оду   *      *      *оду   *      *      *оду   *      *      *оду   *      *      *оду   *
****************************************************************************************************************
   А   *  1   *  2   *  3   *  4   *  5   *  6   *  7   *  8   *  9   *  10  *  11  *  12  *  13  *  14  *  15
****************************************************************************************************************
 

10. Аналіз внесення платежів до бюджету

10.1. Надходження коштів до бюджету по видах платежів аналізується як у динаміці, так і по питомій вазі їх у загальному підсумку платежів (див. табл. N 28).

10.2. Аналіз надходження та заборгованості платежів до бюджету.

Аналіз надходження та недоїмки по платежах в розрізі основних податків проводиться за допомогою таблиці N 29.

За даними таблиці видно збільшення або зменшення надходжень платежів до бюджету в звітному періоді до відповідного періоду минулого року. Також можна спостерігати динаміку надходжень платежів на протязі всього звітного року.

Аналіз недоїмки проводиться за даними податкової адміністрації в розрізі основних податків співставленням їх з початком року та з попереднім періодом поточного року.

Таблиця N 28

Внесення платежів до Державного бюджету

 

**************************************************************************************************
 N *Назва показника*Форма *            Звітний період             *Фактично*Відхи- *Питома*Відхи-
з/п*               *звіт- *****************************************внесено *лення  *вага  *лення
   *               *ності,*Сальдо*Нале- *Фак-* Відхилення  *Питома*за від- *звіт-  *факти-*питомої
   *               *код   *на по-*жить  *тич-***************вага  *повідний*ного   *чно   *ваги
   *               *рядка *чаток *до    *но  *(+,-) *%,    *факти-*період  *пері-  *внесе-*звітно-
   *               *      *звіт- *розра-*вне-*ряд.5-*ряд.6/*чно   *минулого*оду,   *них   *го пе-
   *               *      *ного  *хунку *сено*-ряд.6*/ряд.5*внесе-*року    *(+, -) *плате-*ріоду
   *               *      *пері- *      *    *      *      *них   *        *ряд.6- *жів до*ряд.9-
   *               *      *оду   *      *    *      *      *плате-*        *-ряд.10*зага- *-ряд.12
   *               *      *      *      *    *      *      *жів до*        *       *льної *
   *               *      *      *      *    *      *      *зага- *        *       *суми  *
   *               *      *      *      *    *      *      *льної *        *       *      *
   *               *      *      *      *    *      *      *суми  *        *       *      *
**************************************************************************************************
 1 *      2        *   3  *   4  *   5  *  6 *   7  *   8  *   9  *   10   *  11   *  12  *  13
**************************************************************************************************
 1 *Акцизний збір  * Ф.2  *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *               * 300  *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
 2 *Плата за землю * 305  *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
 3 *Податок на при-*      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *буток          * 310  *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
 4 *Дивіденди по   *      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *акціях         * 315  *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
 5 *Відрахування на*      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *геолого-розві- *      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *дувальні роботи* 320  *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
 6 *Орендна плата  * 325  *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
 7 *Плата за вико- *      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *ристання приро-*      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *дних ресурсів  * 330  *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
 8 *Плата за забру-*      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *днення навко-  *      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *лишнього приро-*      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *дного середо-  *      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *вища           * 335  *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
 9 *Плата за воду  * 340  *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
10 *Фонд ліквідації*      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *наслідків Чор- *      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *нобильської ка-*      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *тастрофи       * 345  *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
11 *Прибутковий по-*      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *даток з грома- *      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *дян            * 350  *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
12 *Плата за тран- *      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *зит природного *      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *газу           * 355  *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
13 *ПДВ:           *      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *- з реалізації;* 360  *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *- з імпорту.   * 365  *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
14 *Податок з влас-*      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *ників транспор-*      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *тних засобів   * 370  *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
15 *Рентні платежі *      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *та різниця в   *      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *ціні на газ    * 375  *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
16 *Місцеві податки*      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *та збори       * 380  *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
17 *За перевищення *      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *фонду оплати   *      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *праці          * 385  *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
18 *Фонд розвитку  *      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *паливно-енерге-*      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *тичного компле-*      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *ксу            * 386  *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
19 *Інші податки та*      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *платежі        * 390  *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
20 *Економічні сан-*      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *кції           * 395  *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *Всього загальна*      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
   *сума           *      *      *      *    *      *      *      *        *       *      *
**************************************************************************************************
 

Таблиця N 29

Аналіз недоїмки

 

******************************************************************
                *Надходження*Відхилення*Недоїмка станом*Відхилення
                **************************************************
                *за   *за   *+, -*  %  *на  *на__ *на  *до  *до
                *звіт-*від- *    *     *по- *пото-*кі- *по- *від-
                *ний  *пові-*    *     *ча- *чно- *нець*чат-*по-
                *пері-*дний *    *     *ток *го   *зві-*ку  *від-
                *од   *пері-*    *     *року*року *тно-*року*ного
                *     *од   *    *     *    *     *го  *    *пері-
                *     *мину-*    *     *    *     *пе- *    *оду
                *     *лого *    *     *    *     *ріо-*    *
                *     *року *    *     *    *     *ду  *    *
******************************************************************
Всього:         *     *     *    *     *    *     *    *    *
в тому числі    *     *     *    *     *    *     *    *    *
- ПДВ;          *     *     *    *     *    *     *    *    *
- податок на    *     *     *    *     *    *     *    *    *
  прибуток;     *     *     *    *     *    *     *    *    *
- податок з     *     *     *    *     *    *     *    *    *
  громадян;     *     *     *    *     *    *     *    *    *
- податок на    *     *     *    *     *    *     *    *    *
  землю;        *     *     *    *     *    *     *    *    *
- інші платежі; *     *     *    *     *    *     *    *    *
******************************************************************
 
		
	
< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 4 5 [6] 7
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.