Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Економіка » Аналіз показників »

Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
15.09.2008

5. Аналіз співвідношення темпів росту продуктивності праці та заробітної праці

В останні роки цей показник на підприємствах не планується, однак з точки зору економічного аналізу та впорядкування соціальної сфери діяльності цей показник має певний інтерес.

Випереджаючі темпи росту продуктивності праці в порівнянні з ростом заробітної плати (ЗП) являються одним з факторів зниження собівартості продукції, а головне, впливають на зростання обсягів випуску продукції (див. табл. N 13).

Таблиця N 13

Аналіз співвідношення темпів росту продуктивності праці та середньої ЗП

 

******************************************************************
 N *           Показники          *Форма*Звітний*Відповід- *Відхи-
з/п*                              *звіт-*період *ний період*лення,
   *                              *ності*       *минулого  *%
   *                              *     *       *року      *
******************************************************************
 1 *              2               *  3  *   4   *    5     *   6
******************************************************************
 1 *Обсяг продукції (робіт,       *     *       *          *
   *послуг), тис. грн.            *     *       *          *
 2 *Фонд оплати, тис. грн.        *Ф. 2т*       *          *
 3 *Чисельність працюючих, чол.   *Ф. 2т*       *          *
 4 *Продуктивність праці одного   *     *       *          *
   *працівника                    *     *       *          *
 5 *Середня ЗП одного працівника  *     *       *          *
 6 *Темпи росту продуктивності    *     *       *          *
   *праці, %                      *     *       *          *
 7 *Темпи росту середньої ЗП, %   *     *       *          *
 8 *Коефіцієнт випередження темпів*     *       *          *
   *росту продуктивності праці над*     *       *          *
   *темпами росту середньої ЗП    *     *       *          *
*****************************************************************
 

6. Аналіз основних фондів

6.1. При проведенні аналізу забезпеченості підприємства основними засобами та їх технічного рівня, темпів оновлення необхідно вивчити, чи достатньо у підприємства основних фондів, які їх динаміка, склад, структура, технічний стан, також рівень виробництва та його організація. Для аналізу використовуються дані по формах Ф. 1, Ф. 11 (див. табл. N 14).

Таблиця N 14

Наявність, склад та структура основних фондів

 

******************************************************************
Найменування   *   На початок   *   На кінець    *  Відхилення за
основних фондів*   періоду      *   періоду      *  період, (+,-)
               ***************************************************
               * сума,  *питома * сума,  *питома * сума,  *питома
               *тис.грн.*вага, %*тис.грн.*вага, %*тис.грн.*вага, %
******************************************************************
      1        *   2    *   3   *    4   *   5   *   6    *   7
******************************************************************
1. Виробничі   *        *       *        *       *        *
основні фонди  *        *       *        *       *        *
1.1. Будівлі   *        *       *        *       *        *
1.2. Споруди   *        *       *        *       *        *
1.3. Передава- *        *       *        *       *        *
льні пристрої  *        *       *        *       *        *
1.4. Машини та *        *       *        *       *        *
обладнання     *        *       *        *       *        *
1.4.1. Силові  *        *       *        *       *        *
машини та обла-*        *       *        *       *        *
днання         *        *       *        *       *        *
1.4.2. Робочі  *        *       *        *       *        *
машини та обла-*        *       *        *       *        *
днання         *        *       *        *       *        *
1.4.3. Вантаж- *        *       *        *       *        *
но-розвантажу- *        *       *        *       *        *
вальні механіз-*        *       *        *       *        *
ми             *        *       *        *       *        *
1.4.4. Вимірю- *        *       *        *       *        *
вальні та регу-*        *       *        *       *        *
люючі прилади, *        *       *        *       *        *
устаткування та*        *       *        *       *        *
лабораторне об-*        *       *        *       *        *
ладнання       *        *       *        *       *        *
1.4.5. Обчислю-*        *       *        *       *        *
вальна техніка *        *       *        *       *        *
1.5. Транспорт-*        *       *        *       *        *
ні засоби      *        *       *        *       *        *
1.6. Інстру-   *        *       *        *       *        *
мент, виробни- *        *       *        *       *        *
чий, господар- *        *       *        *       *        *
ський інвентар,*        *       *        *       *        *
та інші види   *        *       *        *       *        *
основних фондів*        *       *        *       *        *
2. Виробничі   *        *       *        *       *        *
основні фонди  *        *       *        *       *        *
інших галузей  *        *       *        *       *        *
3. Невиробничі *        *       *        *       *        *
основні фонди  *        *       *        *       *        *
Всього основних*        *       *        *       *        *
фондів         *        *       *        *       *        *
у тому числі:  *        *       *        *       *        *
- здані в опе- *        *       *        *       *        *
ративну оренду;*        *       *        *       *        *
(ф. 11,        *        *       *        *       *        *
ряд. 124)      *        *       *        *       *        *
- взяті у фіна-*        *       *        *       *        *
нсову оренду;  *        *       *        *       *        *
(ф. 11,        *        *       *        *       *        *
ряд. 125)      *        *       *        *       *        *
Законсервовані *        *       *        *       *        *
основні фонди  *        *       *        *       *        *
(ф. 11,        *        *       *        *       *        *
ряд. 126)      *        *       *        *       *        *
Залишкова вар- *        *       *        *       *        *
тість основних *        *       *        *       *        *
фондів         *        *       *        *       *        *
ф. 1,          *        *       *        *       *        *
ряд. 010       *        *       *        *       *        *
******************************************************************
 

6.2. Підвищення питомої ваги активної частини фондів сприяє росту технічної оснащеності, підвищенню виробничої потужності підприємства, росту фондовіддачі.

Оцінку забезпеченості підприємства основними, в тому числі активними фондами, можна провести також по даним таблиці (див. табл. N 15).

Таблиця N 15

Оцінка забезпеченості підприємства основними фондами

 

******************************************************************
Назва показника*За попе-*За звітний період*Фактичні темпи росту, %
               *редній  ******************************************
               *період  *по плану*фактично*до поперед-*до плану
               *        *        *        *нього плану*
******************************************************************
       1       *   2    *   3    *   4    *     5     *     6
******************************************************************
1. Середньоріч-*        *        *        *           *
на вартість ви-*        *        *        *           *
робничих основ-*        *        *        *           *
них фондів,    *        *        *        *           *
тис. грн.      *        *        *        *           *
1.1. В тому чи-*        *        *        *           *
слі середньо-  *        *        *        *           *
річна вартість *        *        *        *           *
активної части-*        *        *        *           *
ни виробничих  *        *        *        *           *
основних фон-  *        *        *        *           *
дів, тис. грн. *        *        *        *           *
2. Питома вага *        *        *        *           *
активної части-*        *        *        *           *
ни виробничих  *        *        *        *           *
основних фон-  *        *        *        *           *
дів, %         *        *        *        *           *
*****************************************************************
 

При аналізу показників в таблиці N 15 замість середньорічної вартості основних фондів можливо порівнювати їх вартість на кінець попереднього та звітного періодів. При відсутності даних по плану, ця графа не заповнюється.

6.3. Узагальнюючими показниками технічного стану основних фондів являються коефіцієнти зносу та придатності.

Коефіцієнт зносу:

Кзн = ряд.011 (Ф.1) / ряд. 012 (Ф.1)

Коефіцієнт придатності:

Кпр = ряд. 010 (Ф.1) / ряд. 012 (Ф.1)
 

Коефіцієнти зносу та придатності розраховуються як на початок періоду, так і на кінець. Чим менший коефіцієнт зносу (або більший коефіцієнт придатності), тим кращий технічний стан, в якому знаходяться основні фонди.

Таблиця N 16

Аналіз зносу основних фондів

 

******************************************************************
         Показники         *Одиниця *На початок*На кінець*Зміни за
                           *вимірю- *періоду   *періоду  *період,
                           *вання   *          *         *(+, -)
******************************************************************
            1              *   2    *     3    *    4    *   5
******************************************************************
1. Початкова вартість ос-  *тис.грн.*          *         *
новних засобів             *        *          *         *
2. Зношення основних засо- *тис.грн.*          *         *
бів під час їх експлуатації*        *          *         *
3. Ступінь зносу основних  *   %    *          *         *
засобів                    *        *          *         *
4. Ступінь придатності ос- *   %    *          *         *
новних засобів             *        *          *         *
5. Середня ступінь зносу в *   %    *          *         *
галузі                     *        *          *         *
******************************************************************
 

6.4. Аналіз фондовіддачі

Фондовіддача - це найважливіший узагальнюючий показник ефективності використання основних фондів.

Фондовіддача (ФВ):

ФВ = ВП / Ф

де:

ВП - обсяг товарної продукції (Ф. 1п);

Ф - середньорічна вартість основних виробничих фондів (ф. 11).

Фондовіддачу слід аналізувати в динаміці. Вихідні дані для розрахунку ФВ мають бути порівнянні: обсяг продукції коригують на зміни цін на продукцію, а вартість основних фондів на їх переоцінку.

На приватизованому підприємстві слід вибірково переглянути правильність застосування індексів при проведенні індексації основних засобів та визначення статутного фонду.

6.5. Аналіз забезпеченості та використання обладнання

Найбільш активна частина основних фондів - обладнання. Збільшення його питомої ваги вважається прогресивною тенденцією. Обладнання включає в себе, відповідно, такі головні складові: наявне, в тому числі установлене та діюче (див. табл. N 17).

Таблиця N 17

Аналіз забезпеченості підприємства обладнанням та його використання

 

******************************************************************
                 Показники           *По плану*Фактично*Відхилення
                                     *        *        *від плану,
                                     *        *        *(+, -)
******************************************************************
                 1                   *   2    *   3    *     4
******************************************************************
1. Кількість наявного обладнання, од.*        *        *
1.2. Встановленого, од.              *        *        *
1.3. Діючого, од.                    *        *        *
1.4. Не діючого, од.                 *        *        *
1.5. Не встановленого, од.           *        *        *
2. Коефіцієнти використання наявного *        *        *
обладнання:                          *        *        *
- по встановленому (ряд. 1.1/ряд. 1) *        *        *
- по діючому (ряд. 1.1.1./ряд. 1)    *        *        *
3. Коефіцієнти використання встанов- *        *        *
леного обладнання                    *        *        *
(ряд. 1.1.1/ряд. 1.1)                *        *        *
******************************************************************
 

6.6. Аналіз амортизаційних відрахувань

Згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" введеного в дію з 01.07.97 прибуток для оподаткування підприємства зменшується на суму амортизаційних відрахувань. Тому важливе значення має аналіз нарахування амортизаційних відрахувань. Для цього вибірково перевіряється правильність застосування норм амортизаційних відчислень по окремих групах основних фондів.

Підприємства з державною формою власності нарахування амортизаційних відрахувань проводять з одночасним нарахуванням амортизації та зносу основних засобів відокремлено, при цьому проводяться такі бухгалтерські проводки: Дт рахунка 20, 23, 24, 25, 26, 44 та Кт рахунка 86 "Амортизаційний фонд", одночасно повинен проводитися бухгалтерський запис Дт рахунка 85 "Уставний фонд" та Кт рахунка 02 "Знос (амортизація) майна".

На підприємствах з недержавною формою власності амортизаційний фонд не створюється і, через це, рахунок 86 "Амортизаційний фонд" не застосовується при нарахуванні амортизаційних відчислень, а відноситься на рахунок 02 "Знос (амортизація) майна".

Підприємством може застосовуватися прискорена амортизація основних виробничих фондів тільки групи 3 (машини та обладнання).

При аналізі прискореної амортизації основних фондів слід звернути увагу на правильність застосування норм в залежності від року експлуатації.

Аналізуючи порядок застосування прискореної амортизації слід звернути увагу на питому вагу законсервованого обладнання, по якому нараховується амортизація (що знижує оподатковуваний прибуток), але випуск продукції на цьому обладнанні не проводиться.

Прискорена амортизація може мати позитивний і негативний ефект. Вона може бути використана, як позитивний фактор відтворення фінансових умов для впровадження в виробництво досягнень науки та техніки. В той же час, якщо немає попиту на продукцію на ринку збуту, прискорена амортизація може вплинути на збільшення ціни неконкурентної продукції, що в свою чергу приводить до збитковості виробництва.

Одним із якісних показників використання основних фондів є коефіцієнт амортизаційної віддачі, який слід аналізувати в динаміці (див. табл. N 18):

Таблиця N 18

Розрахунок амортизаційної віддачі

 

******************************************************************
 N *              Показники            *Звітний*Відповідний*Відхи-
з/п*                                   *період *період     *лення,
   *                                   *       *           *%
******************************************************************
 1 *                2                  *   3   *     4     *  5
******************************************************************
 1 *Товарна продукція в діючих цінах,  *       *           *
   *тис. грн.                          *       *           *
 2 *Амортизація, тис. грн.             *       *           *
 3 *Коефіцієнт амортизаційної віддачі  *       *           *
   *(ряд. 1/ряд. 2)                    *       *           *
******************************************************************
 

Приведений коефіцієнт показує рівень використання основних фондів і є одним із показників інтенсифікації виробництва.

7. Аналіз використання паливно-енергетичних ресурсів

Аналіз використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) слід починати з порівняння фактичного розходу з доведеними лімітами, (якщо такі доводяться до підприємства відповідним по звітності Міністерством).

Затрати, зв'язані з використанням матеріальних ресурсів, в тому числі електроенергії, газу, палива відображаються в звітності 5-с по фактичній виробничій собівартості.

Фактична собівартість ПЕР визначається виходячи з затрат на їх придбання, включаючи оплату відсотків за придбання в кредит, наданий постачальниками цих ресурсів, націнки (надбавки, комісійні винагороди, виплачені постачальним та зовнішньоекономічним організаціям, вартість послуг товарних бірж, митні збори, витрати на транспортування, зберігання та доставку, котрі здійснюються побічними організаціями).

В цілому витрати на придбання енергоресурсів впливають на собівартість продукції і кінцевий результат - прибуток підприємства.

Дивись таблицю N 19.

Таблиця N 19

Розрахунок показників використання паливно-енергетичних ресурсів

 

******************************************************************
 N *   Найменування показників   *Форма    *Звітний*Відпо- *Відхи-
з/п*                             *звітності*період *відний *лення,
   *                             *         *       *період *%
   *                             *         *       *минуло *
   *                             *         *       *го року*
******************************************************************
 1 *             2               *    3    *   4   *   5   *   6
******************************************************************
 1 *Вартість продукції (робіт,   * Ф.5с    *       *       *
   *послуг), тис. грн.           * ряд.010 *       *       *
 2 *Витрати на виробництво,      * Ф.5с    *       *       *
   *тис. грн.                    * ряд.011 *       *       *
 3 *Витрати на ПЕР, тис. грн.    *Ф.5с     *       *       *
   *                             *(річна)  *       *       *
   *                             *ряд.301 +*       *       *
   *                             *+ 302 +  *       *       *
   *                             *303 + 304*       *       *
 4 *Обсяги споживання нафти і    *         *       *       *
   *газу відносно нормативів     *         *       *       *
   *(чи ліміту)                  *         *       *       *
 5 *Питома вага ПЕР в витратах на*         *       *       *
   *виробництво, %               *         *       *       *
   *(ряд. 3/ряд. 2)              *         *       *       *
 6 *Енергоємність,               *         *       *       *
   *(ряд. 3/ряд. 1)              *         *       *       *
 7 *Середня по галузі            *         *       *       *
******************************************************************
 

Задовільною характеристикою показників використання ПЕР є зниження їх питомої ваги в витратах виробництва та зниження енергомісткості.

Також необхідно звернути увагу на кількість надходження підприємству енергетичних ресурсів в динаміці, в порівнянні з ростом (або спадом) вартості виробництва продукції.

< повернутись Перехід на сторінку:
1 2 3 [4] 5 6 7
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.