Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Економіка » Аналіз показників »

Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій

Надрукувати документ
www.ligazakon.ua
15.09.2008

Таблиця N 1

Аналіз нарахованих податків та платежів

                                                         тис. грн.
******************************************************************
      Назва показників     * Нараху-  * Питома * Нараху- * Питома
                           * вання за * вага в * вання   * вага в
                           * відпові- * обсязі * за зві- * обсязі
                           * дний пе- * реалі- * тний    * реалі-
                           * ріод     * зації  * період  * зації
                           *          *        *         * відс.
******************************************************************
            1              *    2     *   3    *    4    *   5
******************************************************************
1. Обсяг реалізованої      *          *        *         *
   продукції               *          *        *         *
2. Всього податків та      *          *        *         *
   зборів,                 *          *        *         *
   в тому числі:           *          *        *         *
   - податок на додану вар-*          *        *         *
     тість;                *          *        *         *
   - акцизний збір;        *          *        *         *
   - податок на прибуток   *          *        *         *
     підприємств;          *          *        *         *
   - податок з власників   *          *        *         *
     транспортних засобів; *          *        *         *
   - мито;                 *          *        *         *
   - державне мито;        *          *        *         *
   - податок на нерухоме   *          *        *         *
     майно;                *          *        *         *
   - рентні платежі за     *          *        *         *
     нафту і природний газ,*          *        *         *
     що видобуваються в Ук-*          *        *         *
     раїні, та різниця в   *          *        *         *
     цінах на природний    *          *        *         *
     газ;                  *          *        *         *
   - збори на геолого-роз- *          *        *         *
     відувальні роботи, ви-*          *        *         *
     конанні за рахунок    *          *        *         *
     державного бюджету;   *          *        *         *
   - збори за спеціальне   *          *        *         *
     використання природних*          *        *         *
     ресурсів разом;       *          *        *         *
   - збір до Фонду для     *          *        *         *
     здійснення заходів що-*          *        *         *
     до ліквідації наслід- *          *        *         *
     ків Чорнобильської ка-*          *        *         *
     тастрофи;             *          *        *         *
   - збір на обов'язкове   *          *        *         *
     соціальне страхування;*          *        *         *
   - збір на обов'язкове   *          *        *         *
     пенсійне страхування; *          *        *         *
   - збір до Державного ін-*          *        *         *
     новаційного фонду;    *          *        *         *
   - плата за торговий па- *          *        *         *
     тент;                 *          *        *         *
   - відрахування та збори *          *        *         *
     на будівництво, рекон-*          *        *         *
     струкцію, ремонт авто-*          *        *         *
     мобільних доріг зага- *          *        *         *
     льного користування;  *          *        *         *
   - місцеві податки і     *          *        *         *
     збори;                *          *        *         *
   - інші види податків та *          *        *         *
     зборів.               *          *        *         *
******************************************************************
 

Фінансовий стан підприємства демонструє і таблиця N 2, в якій наводяться питомі показники в обсязі реалізованої продукції.

Таблиця N 2

Питомі показники відносно обсягу реалізації продукції

 

                                                       тис. грн.
******************************************************************
         Назва показників             *Звітний період*Питома вага
                                      *              *в обсязі
                                      *              *реалізованої
                                      *              *продукції,
                                      *              *відс.
******************************************************************
1. Обсяг реалізованої продукції       *              *
1.1. По бартерним операціям           *              *
1.2. Реалізованої продукції з         *              *
     давальницької сировини           *              *
2. Затрати на виробництво реалізованої*              *
   продукції                          *              *
3. Матеріальні затрати                *              *
   в тому числі:                      *              *
   - сировина, матеріали;             *              *
   - енергоресурси;                   *              *
   - газ;                             *              *
   - паливо;                          *              *
4. Фонд оплати праці                  *              *
5. Заборгованість по зарплаті         *              *
6. Амортизація основних фондів        *              *
7. Оборотні засоби                    *              *
8. Дебіторська заборгованість         *              *
9. Кредиторська заборгованість        *              *
10. Прибуток                          *              *
    в тому числі:                     *              *
    - на виробничий розвиток          *              *
      виробництва                     *              *
11. Витрати на утримання соціальної   *              *
    сфери                             *              *
12. Податки та збори                  *              *
13. Недоїмка                          *              *
14. Вартість основних фондів          *              *
15. Статутний фонд                    *              *
******************************************************************
 

2. Аналіз виробничо-господарської діяльності

2.1. Динаміка обсягу виробництва та реалізації продукції

Перед усім аналізується динаміка виконання підприємством обсягів виробництва продукції та обсягів реалізації (див. табл. N 3).

Значне зростання обсягів реалізованої продукції в порівнянні з обсягом товарного випуску за звітний період свідчить про погашення раніше несплачених рахунків. Позитивним фактором є зростання надходжень коштів через банківські рахунки, а також зменшення обсягу реалізації продукції через бартерні операції.

Таблиця N 3

Динаміка виробництва та реалізації продукції

 

*********************************************************************************
 N *Назва показника*Форма* Базовий   *Період, що *   Зростання   *   Зростання
з/п*               *звіт-* період    *аналізу-   *   (+),        *   (+),
   *               *ності*           *ється      *   зниження    *   зниження
   *               *     *           *           *   (-) в       *   (-) в
   *               *     *           *           *   діючих      *   порівняних
   *               *     *           *           *   цінах       *   цінах
   *               *     ********************************************************
   *               *     *в ді-*в по-*в ді-*в по-*відс.,*тис.грн.*відс.,*тис.грн.
   *               *     *ючих *рів- *ючих *рів- *гр.6 :*гр.6 -  *гр.7 :*гр.7 -
   *               *     *цінах*няних*цінах*няних*: гр.4*- гр.4  *: гр.5*- гр.5
   *               *     *     *цінах*     *цінах*      *        *      *
*********************************************************************************
 1 *      2        *  3  *  4  *  5  *  6  *  7  *  8   *   9    *  10  *   11
*********************************************************************************
 1 *Обсяг виробниц-*     *     *     *     *     *      *        *      *
   *тва продукції  *     *     *     *     *     *      *        *      *
   *(тис. грн.)    *     *     *     *     *     *      *        *      *
 2 *Обсяг реаліза- *     *     *     *     *     *      *        *      *
   *ції, тис. грн. *     *     *     *     *     *      *        *      *
   *(без ПДВ, та   *     *     *     *     *     *      *        *      *
   *без акцизного  *     *     *     *     *     *      *        *      *
   *збору)         *     *     *     *     *     *      *        *      *
   *в тому числі:  *     *     *     *     *     *      *        *      *
   *- по банку     *Д 51-*     *     *     *     *      *        *      *
   *               *-К 46*     *     *     *     *      *        *      *
   *- по бартерних *Д 62-*     *     *     *     *      *        *      *
   *  операціях    *-К 46*     *     *     *     *      *        *      *
 3 *Виробництво    *ф.1-П*     *  х  *     *  х  *      *        *   х  *    х
   *продукції в    *     *     *     *     *     *      *        *      *
   *натуральному   *     *     *     *     *     *      *        *      *
   *виразі (шт.,   *     *     *     *     *     *      *        *      *
   *кВт/год. тощо) *     *     *     *     *     *      *        *      *
*********************************************************************************
 

2.2. Характеристика виробництва

При аналізі господарської діяльності підприємства в першу чергу вивчається його загальна виробнича структура, кількість та місцезнаходження окремих структурних підрозділів, в тому числі допоміжних і обслуговуючих, оптимальність їх розташування, а також стан будівель і споруд, основних фондів, використовуємих технологій (через показники їх енерго- та ресурсоємності, "відходності"), коефіцієнти використання проектної потужності, рівень рентабельності підприємства тощо.

Кожна галузь виробництва має свою специфіку, а тому і підхід до аналізу різних галузей повинен бути різний.

В цілому методика охоплює загальні показники роботи промислового підприємства. Нижче наводяться показники, які враховуються безпосередньо в галузях.

Але спільним має бути спрямування господарської, фінансово-економічної діяльності підприємства на підвищення його конкурентноздатності та податкоспроможності.

2.2.1. Промисловість

Визначаються основні види продукції, обсяги їх випуску за попередній та звітний періоди, визначається частка кожного виду продукції (робіт, послуг) в загальному обсязі виробництва.

Вивчається структура підрозділів виробництва, можливість і доцільність відокремлення (виділення) окремих з них у період реструктуризації. У випадку пропозицій по реструктуризації, відокремлення окремих підрозділів, до довідки про результати аналізу повинні приєднуватися план-схеми подальшого розвитку підприємства, опис окремих об'єктів, таблиці до них.

При проведенні аналізу вивчається рівень існуючої технології виробництва, що зараз застосовується, її "сучасність", екоагресивність тощо; ступінь зношеності основних фондів тощо.

Аналогічно проводиться аналіз по підприємствах переробної промисловості агропромислового комплексу, враховуючи специфіку технологічних процесів, сезонності та рівня механізації виробництва.

За даними таблиці N 4 аналізуються обсяги виробництва, визначається доля видів продукції, в тому числі товарів народного споживання, робіт, послуг в загальному обсязі виробництва. Якщо підприємство має підрозділи, які самостійно виготовляють готову продукцію, то аналіз крім цього проводять і по цих структурних підрозділах. По всіх показниках визначається відхилення у відсотках в порівнянні з попереднім періодом.

Таблиця N 4

Аналіз виробництва основних видів промислової продукції

 

******************************************************************
 N *  Назва показника *Оди- *             З початку року
з/п*                  *ниця **************************************
   *                  *вимі-*Звіт-*Відповід-*Темп  *Відхи-*Частка
   *                  *рюва-*ного *ного пе- *росту,*лення,*в зага-
   *                  *ння  *     *ріоду ми-*відс. *(+, -)*льному
   *                  *     *     *нулого   *      *      *обсязі
   *                  *     *     *року     *      *      *
******************************************************************
 1 *        2         *  3  *  4  *    5    *  6   *  7   *   8
******************************************************************
 1 *Види промислової  *     *     *         *      *      *
   *продукції:        *     *     *         *      *      *
   *1.1.              *     *     *         *      *      *
   *1.n.              *     *     *         *      *      *
   *Разом             *     *     *         *      *      *
   *в тому числі:     *     *     *         *      *      *
 1а*Товари народного  *     *     *         *      *      *
   *споживання:       *     *     *         *      *      *
   *1.а1.             *     *     *         *      *      *
   *1.аn.             *     *     *         *      *      *
   *Разом             *     *     *         *      *      *
 2 *Роботи            *     *     *         *      *      *
   *2.1.              *     *     *         *      *      *
   *2.n.              *     *     *         *      *      *
   *Разом             *     *     *         *      *      *
 3 *Послуги           *     *     *         *      *      *
   *3.1.              *     *     *         *      *      *
   *3.n.              *     *     *         *      *      *
   *Разом             *     *     *         *      *      *
 4 *Всього:           *     *     *         * 100  *      *
******************************************************************
 

2.2.2. Сільське господарство

На підприємствах по виробництву сільськогосподарської продукції (колективних сільськогосподарських підприємствах, фермерських господарствах, ...) вивчається діючий напрямок (спеціалізація) виробництва продукції, визначаються обсяги виробництва продукції по галузі у вартісному виразі по видах продукції і кількісному виразі за минулий рік та звітний період поточного року, визначається частка виробництва продукції кожної галузі (рослинництва, тваринництва, допоміжних та обслуговуючих виробництв) в загальному обсязі виробництва. Всі дані порівнюються з відповідним періодом минулого року. В зв'язку з сезонністю виробництва частка виробництва продукції рослинництва визначається тільки по результатах року.

Аналізується ступінь розвитку виробництва також по натуральних показниках в порівнянні з відповідним періодом минулого року, в рослинництві по видах культур (або окремих культурах), в тваринництві - по видах продукції.

Вивчається рівень технологій виробництва по окремих культурах, групах культур, технологій виробництва продукції тваринництва, утримання тварин, можливість заміни технологій на більш прогресивні та впровадження нових сортів, заміна маточного поголів'я на племінне.

В зв'язку з тим, що сільське господарство специфічний тип виробництва і крім цього на період розробки методики непередбачений напрямок його реорганізації, при аналізі стану виробництва, ступеня використання виробничих потужностей, можливі і інші принципи проведення аналізу ніж ті, що описані в цьому розділі.

По даних таблиці N 5 "Аналіз виробництва основних видів продукції сільського господарства" аналізуються обсяги виробництва в цілому по господарству, по культурах в рослинництві, видах продукції в тваринництві, допоміжному та обслуговуючих виробництвах в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Вивчається діюча структура виробництва та зрушення в структурі виробництва по галузі та в цілому по господарству.

На підставі аналізу вивчаються причини змін, виробляються заходи по збільшенню обсягів виробництва, впровадженню нових культур, сортів, заміни маточного поголів'я в тваринництві на племінне тощо.

Таблиця N 5

Аналіз виробництва основних видів сільськогосподарської продукції

 

******************************************************************
 N *  Назва показника *Оди- *             З початку року
з/п*                  *ниця **************************************
   *                  *вимі-*Звіт-*Відповід-*Темп  *Відхи-*Частка
   *                  *рюва-*ного *ного пе- *росту,*лення,*в зага-
   *                  *ння  *     *ріоду ми-*відс. *(+, -)*льному
   *                  *     *     *нулого   *      *      *обсязі
   *                  *     *     *року     *      *      *
******************************************************************
 1 *        2         *  3  *  4  *    5    *  6   *  7   *   8
******************************************************************
 1 *Продукція рослин- *     *     *         *      *      *
   *ництва всього:    *     *     *         *      *      *
   *в тому числі:     *     *     *         *      *      *
   *- пшениця         *тис. *     *         *      *      *
   *                  *грн. *     *         *      *      *
 2 *Продукція тварин- *     *     *         *      *      *
   *ництва всього:    *     *     *         *      *      *
   *в тому числі:     *     *     *         *      *      *
   *- молоко          *тис. *     *         *      *      *
   *                  *грн. *     *         *      *      *
 3 *Продукція підсоб- *     *     *         *      *      *
   *них виробництв    *     *     *         *      *      *
   *всього:           *     *     *         *      *      *
   *в тому числі:     *тис. *     *         *      *      *
   *                  *грн. *     *         *      *      *
 4 *Вироблена промис- *     *     *         *      *      *
   *лова с/г продук-  *     *     *         *      *      *
   *ція (харчової     *     *     *         *      *      *
   *промисловості)    *     *     *         *      *      *
   *в тому числі:     *     *     *         *      *      *
   *Всього по         *тис. *     *         *      *      *
   *підприємству:     *грн. *     *         *      *      *  100
*****************************************************************
 
		
	
< повернутись Перехід на сторінку:
1 [2] 3 4 5 6 7
> читати далі


[на головну]

Додати коментар

Тільки зареєстровані учасники мають можливість приймати участь в обговоренні статей та матеріалів.
Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь.