Бібліотека бухгалтерського обліку pro-u4ot.info

Украина онлайн каталог сайтів www.webmoney.ru

КОМЕНТАРІ


Пошук інформації про контрагента в ЄДР

Моніторинг законодавства

Довідник бухгалтерських проводок (продовження)

Довідник бухгалтерських проводок

"Коза" для складання Балансу та Звіту про фінансові...

Податковий кодекс України (архів)

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1...

Как заставить людей работать на вас

Чи включаються до бази оподаткування кошти, отримані як...

Наступление на господство доллара

20 порад для того, щоб працювати менше

Первичные документы для целей бухгалтерского учета

Податковий календар

Пропозиція щодо публікації матеріалів

Чи є майбутнє в українського аудиту?

Бізнес-плани. Повне довідкове видання

Технология обмана или как стать членом АПУ

Який розмір річної плати за ліцензію на право оптової...

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,...

Альбом бухгалтерських проводок

Финансы и бухгалтерский учет для неспециалистов

Інформаційний вірус

Как грамотно сорвать проект внедрения, или Пособие для...

Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых...

Реклама

. Головна » Економіка » Аналіз показників

Аналіз показників (коефіцієнтів) 

Як розрахувати фінансові показники (коефіцієнти)?

29.08.2011

Досить часто у бухгалтерів та аудиторів виникає необхідність розрахунку фінансових коефіцієнтів.

Для того, щоб спростити цей процес, пропонуємо відповідні розрахунки в електронних таблицях Excel. Вам необхідно заповнити лише вихідні дані.

Ви самостійно маєте змогу перевірити алгоритм розрахунку, проаналізувавши формули, які є відкритими.

До Вашої уваги пропонуються найпоширеніші коефіцієнти, які найчастіше використовуються під час аналізу фінансового стану, розраховані як на підставі окремих нормативних документів, так і на підставі інформації з підручників по фінансовому аналізу.

На окрему увагу заслуговують коефіцієнти, які розраховані відповідно до вимог ДКЦПФР...

Читати далі »

Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій

www.ligazakon.ua
15.09.2008

Метою даної методики являється:

- вивчення завантаженості підприємств, організацій податками та зборами по періодах звітного року, відслідкування їх нарахування;

- аналіз показників, які впливають на кінцеві фінансові результати;

- розробка пропозицій, спрямованих на нормалізацію виробництва і реалізацію продукції, а також покращення фінансового стану шляхом диференційованого підходу до підприємства кожної галузі;

- джерела надходження коштів до бюджету.

 

 

Читати далі »

Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних товариств та підприємств - емітентів облігацій (крім комерційних банків)

www.ligazakon.ua
15.09.2008

Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних товариств та підприємств - емітентів облігацій (крім комерційних банків) розроблені на підставі Вимог до аудиторського висновку, який подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації інформації та випуску цінних паперів, а також при поданні регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій (крім комерційних банків), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 січня 2001 р. N 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2001 р. N 139/5330 і погоджених Аудиторською палатою України, та спільного наказу Міністерства фінансів України і Фонду державного майна України від 26 січня 2001 року N 49/121, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 лютого 2001 р. N 121/5312.

Методичні рекомендації також можуть застосовуватися для реєстрації емісії закритих акціонерних товариств.

 

Читати далі »

Методичні рекомендації щодо проведення аналізу фінансового стану підприємства-боржника при отриманні відстрочок (розстрочок)

www.ligazakon.ua
15.09.2008

...при зверненні до ДПА України про надання відстрочки (розстрочки) до листа-заяви платника слід додати аналіз фінансового стану за попередній звітний період, баланс підприємства-боржника (ф. 1) та звіт про фінансові результати (ф. 2), схеми розрахунків підприємства з постачальниками сировини та споживачами готової продукції, аналіз попередньо проведених документальних перевірок та причин порушення платіжної дисципліни, а також висновок податкового органу про доцільність надання даному платнику відстрочки (розстрочки).

Звернення для отримання розстрочки (відстрочки), яке не відповідає зазначеним вимогам, Державною податковою адміністрацією України не розглядатиметься.

 

Читати далі »

Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації

www.ligazakon.ua
15.09.2008

Положення розроблено відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації", з метою встановлення єдиного порядку та основних методичних засад проведення поглибленого аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації.

 

Читати далі »

Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій

www.ligazakon.ua
15.09.2008

Методика розроблена відповідно до Закону України від 18 вересня 1991 року N 1560 "Про інвестиційну діяльність", Указу Президента України від 17 червня 1996 року N 435 "Про утворення Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій" та Положення про реєстр неплатоспроможних підприємств та організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1996 року N 1403, з метою визначення інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємств та організацій (далі - підприємства), прискорення реалізації інвестиційних проектів, заохочення до інвестицій вітчизняних та іноземних підприємців, надання методичної допомоги спеціалістам, які займаються розробкою заходів з проведення оздоровлення виробничої сфери.

 

Читати далі »

Экономический анализ. Учебник для вузов

07.12.2011

Гиляровская Л.Т.

Рассматриваются теоретические основы современной концепции экономического анализа, обосновываются методологическая база и методические подходы к анализу и оценке динамики и структуры активов, капитала, обязательств, доходов и расходов, к оценке движения денежных потоков хозяйствующих субъектов рыночной экономики. Излагаются особенности содержания и методики проведения финансового и управленческого анализа. Показана роль экономического анализа в разработке оптимальных управленческих решений и контроле за выпуском продукции, конечными результатами деятельности коммерческих организаций.
Второе издание дополнено разделом «Анализ и оценка инвестиционной деятельности в организациях» и главой «Комплексная оценка интенсификации производственно-финансовой деятельности организации».
Для студентов экономических специальностей вузов, аспирантов, преподавателей, практических работников.

 

Читати далі »

Маржинальный анализ в принятии управленческих решений

12.03.2009

Большую роль в обосновании управленческих решений в бизнесе играет маржинальный анализ, методика которого базируется на изучении соотношения между тремя группами важнейших экономических показателей: издержками, объемом производства (реализации) продукции и прибылью, и прогнозировании величины каждого из этих показателей при заданном значении других.

Данный метод управленческих расчетов называют еще анализом безубыточности или содействия доходу. Он был разработан в 1930 г. американским инженером Уолтером Раутенштрахом как метод планирования, известный под названием графика критического объема производства. Впервые подробно был описан в отечественной литературе в 1971 г. Н.Г. Чумаченко, а позднее - А.П. Зудилиным.

В основу методики положено деление производственных и сбытовых затрат в зависимости от изменения объема производства на переменные и постоянные и использование категории маржинального дохода.

Маржинальный доход предприятия - это выручка минус переменные издержки. Маржинальный доход на единицу продукции представляет собой разность между ценой этой единицы и переменными затратами на нее. Он включает в себя не только постоянные затраты, но и прибыль.

Маржинальный анализ (анализ безубыточности) широко применяется в странах с развитыми рыночными отношениями. Он позволяет изучить зависимость прибыли от небольшого круга наиболее важных факторов и на основе этого управлять процессом формирования ее величины.

 

Читати далі »

Рентабельность, прибыль, величина денежного потока — на какой показатель в первую очередь ориентироваться Генеральному Директору при построении системы управления компанией?

24.03.2010

Финансовые результаты компании можно измерять на основе отчета о движении денежных средств или на основе отчета о прибылях и убытках. Причем для непосредственного использования можно брать как абсолютные величины из отчета, так и относительные показатели, учитывающие фактор времени или другие существенные характеристики бизнеса и окружающей среды. Я не буду останавливаться на методологии расчета различных показателей (это руководитель предприятия всегда может потребовать от своей финансовой службы), а постараюсь выделить основные особенности этих показателей с точки зрения практической значимости для управления фирмой.

Анализ денежных потоков дает более надежную основу для долгосрочных оценок, напрямую связанных с бюджетным процессом в компании. Кроме того, анализ на основе денежных потоков в среднем выглядит более прозрачным и легче поддается контролю. С другой стороны, показатели отчета о прибылях и убытках лучше отражают текущие события, позволяют детальнее учесть все события, доходы и затраты. Для удобства читателя базовые финансовые показатели, о которых идет речь, сгруппированы в таблице с указанием их плюсов, минусов, экономического смысла и краткого обзора ситуаций, когда тот или иной критерий становится предпочтительным. Эта таблица, разумеется, не покрывает всех случаев, с которыми может столкнуться руководитель компании, но она позволяет понять общее направление выбора.

Читати далі »

Прибыльность акций как показатель эффективности использования ресурсов собственников предприятия

Джаферова Л.Р.
20.08.2010

Финансовые аналитики и инвесторы, оценивая результаты деятельности предприятия, используют ряд аналитических показателей. Для того чтобы сделать выводы относительно потенциала предприятия и принять решение об инвестициях используют показатель прибыли на акцию (ПНА). Сущность данного показателя заключается в раскрытии эффективности (прибыльности) использования предприятием ресурсов, принадлежащих собственникам простых акций.

 

Читати далі »

Опасности EBITDA

08.11.2010

EBITDA (доход до уплаты налога на прибыль, процентов и амортизации), который раньше считался волшебным зельем, используемым при крупных слияниях, капитальных инвестициях и оценок в технологической, медийной и телекоммуникационной отраслях, превратился в смертельный яд для управленцев. 

Читати далі »

Методы финансового анализа для оценки деятельности предприятия

16.11.2010

Основной целью финансового анализа является получение определенного числа приоритетных показателей, дающих объективную картину финансового состояния предприятия. При этом менеджеров и аналитиков может интересовать как текущее финансовое положение предприятия, так и его прогноз на ближайшую перспективу. Практикой выработаны основные методы финансового анализа, среди которых можно выделить следующие.

Читати далі »