ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 11 вересня 2008 року N 584

Про затвердження зразків форм актів перевірок та Методичних рекомендацій щодо їх оформлення

З метою впровадження нових форм і методів при організації проведення контрольно-перевірочної роботи, поліпшення якості проведення перевірок суб'єктів господарювання - юридичних осіб, їх філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, оформлення матеріалів таких перевірок, а також забезпечення під час проведення перевірок всебічного вивчення діяльності платників податків та їх взаємовідносин з іншими суб'єктами господарювання, керуючись статтею 8 Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні", наказую:

1. Затвердити:

зразок форми Акта (довідки) про результати планової/позапланової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства (додаток 1);

зразок форми Акта (довідки) про результати позапланової виїзної перевірки з питань достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість (додаток 2);

зразок форми Довідки про результати документальної невиїзної/позапланової виїзної перевірки щодо підтвердження відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків (додаток 3);

зразок форми Журналу реєстрації актів (довідок) документальних невиїзних, планових та позапланових виїзних перевірок (додаток 4);

зразок форми Журналу реєстрації довідок (з окремих питань плану перевірки як складової частини акта) про результати планової виїзної перевірки з питань повноти обчислення та своєчасності внесення до бюджету сум податку та/або дотримання вимог валютного чи іншого законодавства (додаток 5);

зразок форми Спеціального журналу реєстрації актів (додаток 6);

Методичні рекомендації щодо оформлення матеріалів документальних перевірок суб'єктів господарювання - юридичних осіб, а також їх філій, відділень та інших відокремлених підрозділів та документування виявлених порушень (додаток 7);

Примірний перелік питань для здійснення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання - юридичних осіб (крім банківських установ, страховиків та кредитних спілок) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства (додаток 8).

2. Департаменту податкового контролю юридичних осіб (Заглада І. В.) у двомісячний термін розробити та надати Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування замовлення на внесення змін до інформаційної системи з метою автоматичного внесення до актів перевірок (з додатками) необхідної інформації з баз даних органів державної податкової служби.

3. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Шевченко С. С.) розробити програмне забезпечення інформаційної системи з метою автоматичного внесення до затверджених актів перевірок (з додатками) необхідної інформації з баз даних органів державної податкової служби у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

4. Головам державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі забезпечити оформлення матеріалів перевірок відповідних суб'єктів господарювання та їх реєстрацію з дотриманням вимог цього наказу.

5. Вважати такими, що втратили чинність, абзаци другий - дев'ятий пункту 1 наказу ДПА України від 27.04.2006 N 225 "Про затвердження нової редакції зразків форм актів перевірок та Методичних рекомендацій щодо їх оформлення", зі змінами.

У зв'язку з цим абзаци десятий - п'ятнадцятий пункту 1 вказаного наказу вважати відповідно абзацами другим - сьомим.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Рубан Н. І.

 

Голова 

С. В. Буряк 


 

Додаток 1
до наказу ДПА України
від 11 вересня 2008 р. N 584 


Зразок форми Акта (довідки)
про результати планової/позапланової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства

__.__.__    N ___/_____/_______
    (дата)  

____________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання
або місце розташування об'єкта права
власності, щодо якого проводиться перевірка) 


Про результати планової/позапланової виїзної
перевірки _________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ)
з питань дотримання вимог податкового
законодавства за період з __.__.__ по __.__.__,
валютного та іншого законодавства за період
з __.__.__ по __.__.__.

1. Вступна частина

На підставі направлення (нь) від ___.___.___ N ______, виданого(них)
______________________________________________________________________________________
                                                                        (назва органу державної податкової служби)
______________________________________________________________________________________,
            (прізвища, ім'я та по батькові, посади перевіряючих, звання, назви структурних підрозділів та органів ДПС)
згідно із частиною (п.) __ ст. __ Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" та відповідно до плану-графіка проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання - при проведенні планової перевірки, або
наказу ___________________ від __.__.__ N ______ та/або рішення _____________________________
                    (назва органу ДПС)                                                                                                                       (назва суду)
суду від __.__.__ N ____ - при проведенні позапланової перевірки, проведена _________________________
                                                                                                                                                                         (планова чи позапланова)
виїзна перевірка _______________________________________________________________________
                                        (повне і скорочене найменування суб'єкта господарювання відповідно до установчих документів)
з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з __.__.__ по __.__.__, валютного та іншого законодавства за період з __.__.__ по __.__.__ відповідно до затвердженого плану перевірки, наведеного у додатку __ до акта.

Направлення (у разі проведення позапланової виїзної перевірки - та копія наказу органу ДПС) вручені __.__.__ під розписку ___________________________________________________________________.
                                                                                (П. І. Б. посадової особи суб'єкта господарювання, посада) 

У разі проведення планової виїзної перевірки зазначається інформація про направлення (вручення) повідомлення про її проведення:
_________________________________________ проінформований про проведення планової виїзної
              (найменування суб'єкта господарювання)
перевірки письмовим повідомленням від __.__.__ N _____, яке направлено суб'єкту господарювання __.__.__ рекомендованим листом з повідомленням про вручення
або вручено __.__.__ посадовій особі суб'єкта господарювання _____________________________________
                                                                                                                                                                 (посада, П. І. Б.)

Перевірку проведено з відома (в присутності) _______________________________________________
__________________________________________________________, роб. тел.: ___________________
     (посада керівника (в. о. керівника) суб'єкта господарювання, його П. І. Б.)
та головного бухгалтера ___________________________________, роб. тел.: _____________________.
                                                                                             (П. І. Б.) 

У разі, якщо головний бухгалтер відсутній (посада вакантна, знаходиться на лікарняному, не передбачена, інше) робиться відповідний запис. 

При складанні акта перевірки зазначені далі по тексту слова "суб'єкт господарювання" заміняти скороченою назвою підприємства (установи, організації), яке перевіряється.

У журналі реєстрації перевірок суб'єкта господарювання вчинено запис __.__.__ під N _______ (в разі ненадання журналу реєстрації зазначити про його ненадання)


2. Загальні положення

2.1. Перевірка проводилась з __.__.__ по __.__.__.

У разі продовження строків проведення перевірки зазначити таке:

Термін проведення перевірки продовжувався з __.__.__ по __.__.__ на підставі наказу ________________________ від __.__.__ року N __ та/або рішення ____________ від __.__.__ N ____.
            (назва органу ДПС)                                                                                                          (назва суду) 

2.2. У періоді, за який проводилась перевірка, відповідальними за фінансово-господарську діяльність суб'єкта господарювання були (є):
керівник _______________________________________________________________________________
                                                                                     (посада, П. І. Б., ідентифікаційний номер)
за період з __.__.__ по __.__.__ (або по день підписання акта перевірки) згідно з наказом (іншого документа про призначення) від __.__.__ N ____. Наказ (інший документ) про звільнення від __.__.__ N ___);
головний бухгалтер _______________________________________________________________________
                                                                                           (посада, П. І. Б., ідентифікаційний номер)
за період з __.__.__. по __.__.__ (або по день підписання акта перевірки), наказ керівника _______________________ про призначення від __.__.__ N ____. Наказ керівника ________________
                     (П. І. Б.)                                                                                                                                                                  (П. І. Б.)
про звільнення від __.__.__ N ___).

2.3. Суб'єкт господарювання зареєстрований(не) __.__.__ в ______________________________________,
                                                                                                                                       (повна назва органу державної реєстрації)
свідоцтво про державну реєстрацію від __.__.__ N _____, (для державних підприємств - суб'єкт господарювання належить до сфери управління ______________________________________________).
                                                                                                                    (центральний чи місцевий орган виконавчої влади).

2.3.1. Код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ: ___________________________________________.

2.3.2. Місцезнаходження суб'єкта господарювання відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію: _____________________________________________________________________________________. 

Перевіркою встановлено, що фактично суб'єкт господарювання знаходиться за адресою: _____________________________________________________________________________________.

2.4. Взято на податковий облік в органах державної податкової служби __.__.__ за N _____, станом на __.__.__ (дату підписання акта) перебуває на обліку в _______________________________________.
                                                                                                                                                           (назва органу ДПС) 

2.4.1. У періоді, який перевірявся, суб'єкт господарювання був платником: _____________________ (перелік податків, зборів, інших платежів) та/або консолідовано сплачував ___________________________
(перелік податків).

2.4.2. У періоді, за який проводилась перевірка, відповідно до Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість від __.__.__ N ___, виданого _____________________________________,
                                                                                                                                                              (назва органу ДПС)
індивідуальний податковий номер - ______________________, був зареєстрований платником ПДВ з __.__.__ по __.__.__.

У разі анулювання свідоцтва платника ПДВ зазначити таку інформацію:

Свідоцтво платника ПДВ від __.__.__ N ___ анульовано __.__.__ на підставі
______________________________________________________________________________________.
                                      (документ, на підставі якого анульовано свідоцтво та причини його анулювання).

2.5. Інформація про попередню планову (позапланову за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності) виїзну перевірку суб'єкта господарювання (позапланові виїзні перевірки, які проводились у періоді, що перевірявся, крім перевірок з питань перевірки відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків), проведену органами державної податкової служби, та усунення виявлених недоліків: 


N
з/п 

Назва органу, що здійснював перевірку, посада та П. І. Б. перевіряючих 

N , дата акта (довідки) перевірки 

Переві-
рений період 

Донара-
ховано всього,
тис. грн. 

Зменшено бюджетне відшкоду-
вання ПДВ (від'ємне значення по ПДВ) 

Зменшено збитки, тис. грн. 

*Стан усунення виявлених порушень та розрахунки з бюджетом 

  

  

  

  

  

  

  

  


____________
*
У разі проходження апеляційного узгодження донарахованих сум, коротко зазначити в акті перевірки про стан проходження такого узгодження та зазначити інформацію щодо усунення (недопущення) суб'єктом господарювання встановлених порушень у періоді, що перевіряється.

2.6. Довідка про загальну інформацію щодо суб'єкта господарювання та результати його діяльності за період, що підлягав перевірці, додається (додаток ____ до акта перевірки) та є невід'ємною частиною цього акта.

2.7. Довідка про результати проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання та опрацювання встановлених ризикових операцій додається (додаток ____ до першого примірника акта перевірки, що залишається в органі державної податкової служби).

2.8. Узагальнений перелік документів, які було використано при проведенні перевірки, наведено в додатку ____ до акта перевірки. 


3. Результати перевірки повноти обчислення та своєчасності сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків, зборів (обов'язкових платежів), неподаткових доходів, встановлених законодавством, а також дотримання вимог валютного та іншого законодавства

3.1. Податок на прибуток

3.1.1. Валовий дохід

За період з __.__.__ по __.__.__ суб'єктом господарювання задекларовано скоригований валовий дохід у сумі ____ грн.

У разі невстановлення порушень зазначається:

Перевіркою повноти визначення скоригованого валового доходу за період з __.__.__ по __.__.__ не встановлено його заниження або завищення.

У разі встановлення порушень зазначається:

Перевіркою повноти визначення скоригованого валового доходу за період з __.__.__ по __.__.__ встановлено його заниження (завищення) всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ квартал ____ року в сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року в сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) поквартально.

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум скоригованого валового доходу

грн. 


N
з/п 

Звітний період 

Тип Декларації (основна, уточнюючий розрахунок) 

Скоригований валовий дохід 

Відхилення (гр. 5 - гр. 4) 

Примітка 

Дані платника (дані Декларації про прибуток підприємства) 

Дані перевірки 

1. 

  

  

  

  

  

  


У разі наявності у суб'єкта господарювання філій, відділень та інших відокремлених структурних підрозділів суб'єкта господарювання, які не є юридичними особами та консолідовано сплачують податок, зазначаються результати проведених перевірок таких філій:

Зведені дані щодо наданих головному підприємству та встановлених у ході проведення перевірки сум скоригованого валового доходу у розрізі філій, відділень чи інших відокремлених структурних підрозділів

грн. 


N
з/п 

Звітний період 

Найменування філії 

Скоригований валовий дохід 

Відхилення (гр. 5 - гр. 4) 

Примітка 

Дані філії (структурного підрозділу) 

Дані перевірки 

  

  

  

  

  

  

  


Структура валових доходів, задекларованих суб'єктом господарювання, згідно з поданими деклараціями:

грн. 


N
рядка Декл. 

Показник декларації 

Період 

Період 

Всього 

Сума 

Відс. у загальній сумі 

Сума 

Відс. у загальній сумі 

Сума (гр. 3 + гр. 5 + …) 

Відс. у загальній сумі 

  

  

  

  

  

  

  

  


Інформація про проведену перевірку задекларованих показників, перевірених документів та результати такої перевірки:

Перевіркою достовірності відображених показників у поданих Деклараціях з податку на прибуток підприємств за період з __.__.__ по__.__.__ встановлено:

1) Перевіркою відображених у рядку 01.1 Декларацій "доходи від продажу товарів (робіт, послуг)" показників за період з __.__.__ по __.__.__ (зазначити період перевірки) у загальній сумі ____ грн. встановлено, що на формування цих показників мало вплив здійснення операцій із ______________________________________________________________________________________
(навести перелік видів діяльності та реалізованої продукції (робіт, послуг), що мали істотний вплив на формування показників цього рядка декларації)

Проведеною перевіркою відображеного показника за ____ квартал (и) _____ року, за ____ квартал (и) _________ року (вказати податковий (і) період (и), які було відібрано до проведення перевірки) в сумі ________ грн. на підставі таких документів: _________________________________________________________
(навести перелік перевірених у зазначеному податковому періоді документів (за необхідності згрупованих за типами) із зазначенням назв).

У разі невстановлення порушень вказується:

не встановлено заниження або завищення задекларованих суб'єктом господарювання показників у рядку 01.1 Декларацій "доходи від продажу товарів (робіт, послуг)".

У разі встановлення порушень вказується:
встановлено заниження (завищення) задекларованих суб'єктом господарювання показників у рядку 01.1 Декларацій "доходи від продажу товарів (робіт, послуг)" всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ квартал ____ року у сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року у сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) поквартально.

На порушення _________________________________________________________________________
(викласти зміст порушення із обов'язковим зазначенням пунктів та статей нормативно-правових актів, які порушено; змісту порушення; звітного періоду, в якому дане порушення було здійснено; первинних та/або інших документів (бухгалтерських, податкових та інших), які підтверджують факт порушення; кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку; у разі необхідності - перелік контрольних заходів, завдяки яким виявлено порушення (за результатами інвентаризації, при перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків, тощо); посадових осіб суб'єкта господарювання, що були відповідальними за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) і додержання законів про оподаткування та іншого законодавства у періоді вчинення порушення (підписували відповідні документи, ставили підпис на поданій декларації, інше) тощо. Якщо встановлено велику кількість однотипних порушень - навести кілька прикладів порушень, а решту порушень згрупувати у реєстр (у разі необхідності винести такий реєстр в окремий додаток до Акта).

У разі складання реєстру вказується:

Реєстр ___________________________________________________________ додається (додаток __).
                                                                                 (назва реєстру) 

2) Перевіркою відображених у рядку 01.2 Декларацій "приріст балансової вартості запасів" показників за період з __.__.__ по __.__.__ (зазначити період перевірки) у загальній сумі ______ грн. встановлено, що при визначенні приросту/убутку запасів суб'єктом господарювання застосовувався метод ___________________________________________________________________ оцінки убутку запасів,
                                                                               (вказати метод)
які обліковуються на бухгалтерських рахунках: ______________________________________________.
                                                                                                                     (вказати номери та назви бухгалтерських рахунків) 

Якщо суб'єкт господарювання проводив інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей вказати таке:

На підставі наказу ______________________________________________________________________
                                                                  (посада керівника (в. о. керівника) суб'єкта господарювання, його П. І. Б.)
від __.__.__ N ___ комісією у складі _______________________________________________________
                                                                                             (вказати прізвища, ім'я та по батькові, посади членів комісії)
проводилась інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, за результатами якої встановлено таке: _____________________________________________________________________________________.
(вказати результати інвентаризації, вжиті заходи у разі встановлення розбіжностей між даними бухгалтерського обліку та фактичними залишками, вплив встановлених розбіжностей на податкові зобов'язання).

Проведеною перевіркою відображеного показника за ____ квартал(и) _____ року, за ____ квартал(и) _________ року (вказати податковий(і) період(и), які було відібрано до проведення перевірки) в сумі ______ грн. на підставі таких документів: _________________________________________________________
(навести перелік перевірених у зазначеному податковому періоді документів (за необхідності згрупованих за типами) із зазначенням назв).

У разі невстановлення порушень вказується:
не встановлено заниження або завищення задекларованих суб'єктом господарювання показників у рядку 01.2 Декларацій "приріст балансової вартості запасів".

У разі встановлення порушень вказується:
встановлено заниження (завищення) задекларованих суб'єктом господарювання показників у рядку 01.2 Декларацій "приріст балансової вартості запасів" всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ квартал ____ року у сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року у сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) поквартально.

На порушення _________________________________________________________________________
(викласти зміст порушення із обов'язковим зазначенням пунктів та статей нормативно-правових актів, які порушено; змісту порушення; звітного періоду, в якому дане порушення було здійснено; первинних та/або інших документів (бухгалтерських, податкових та інших), які підтверджують факт порушення; кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку; у разі необхідності - перелік контрольних заходів, завдяки яким виявлено порушення (за результатами інвентаризації, при перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків, тощо); посадових осіб суб'єкта господарювання, що були відповідальними за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) і додержання законів про оподаткування та іншого законодавства у періоді вчинення порушення (підписували відповідні документи, ставили підпис на поданій декларації, інше) тощо. Якщо встановлено велику кількість однотипних порушень - навести кілька прикладів порушень, а решту порушень згрупувати у реєстр (у разі необхідності винести такий реєстр в окремий додаток до Акта).

У разі складання реєстру вказується:

Реєстр ___________________________________________________________ додається (додаток __).
                                                                                   (назва реєстру) 

3) Перевіркою відображених у рядку 01.3 Декларацій "доходи від виконання довгострокових договорів" показників за період з __.__.__ по __.__.__ (зазначити період перевірки) у загальній сумі _______ грн. встановлено, що у періоді, який перевірявся, суб'єкт господарювання укладав наступні довгострокові договори (контракти), по яких обрав особливий порядок оподаткування результатів діяльності: ____________________________________________________________________________
(навести перелік укладених договорів (контрактів), їх умови, загальнодоговірну ціну, терміни виконання, стан виконання тощо)

Проведеною перевіркою відображеного показника за ____ квартал(и) _____ року, за ____ квартал (и) _________ року (вказати податковий (і) період (и), які було відібрано до проведення перевірки) в сумі _______ грн. на підставі таких документів: _________________________________________________________
(навести перелік перевірених у зазначеному податковому періоді документів (за необхідності згрупованих за типами) із зазначенням назв).

У разі невстановлення порушень вказується:

не встановлено заниження або завищення задекларованих суб'єктом господарювання показників у рядку 01.3 Декларацій "доходи від виконання довгострокових договорів".

У разі встановлення порушень вказується:

встановлено заниження (завищення) задекларованих суб'єктом господарювання показників у рядку 01.3 Декларацій "доходи від виконання довгострокових договорів" всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ квартал ____ року у сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року у сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) поквартально.

На порушення _________________________________________________________________________
(викласти зміст порушення із обов'язковим зазначенням пунктів та статей нормативно-правових актів, які порушено; змісту порушення; звітного періоду, в якому дане порушення було здійснено; первинних та/або інших документів (бухгалтерських, податкових та інших), які підтверджують факт порушення; кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку; у разі необхідності - перелік контрольних заходів, завдяки яким виявлено порушення (за результатами інвентаризації, при перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків, тощо); посадових осіб суб'єкта господарювання, що були відповідальними за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) і додержання законів про оподаткування та іншого законодавства у періоді вчинення порушення (підписували відповідні документи, ставили підпис на поданій декларації, інше) тощо. Якщо встановлено велику кількість однотипних порушень - навести кілька прикладів порушень, а решту порушень згрупувати у реєстр (у разі необхідності винести такий реєстр в окремий додаток до Акта).

У разі складання реєстру вказується:

Реєстр ___________________________________________________________ додається (додаток __).
                                                                                    (назва реєстру) 

Аналогічно викладаються матеріали проведеної перевірки задекларованих суб'єктом господарювання показників у рядках 01.4 "прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами", 01.5 "прибуток від операцій з землею", 01.6 "інші доходи, крім визначених у 01.1 - 01.5", 02.1 "зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)", 02.2 "самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів", 02.3 "врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості" декларацій.

Під час перевірки не були надані __________________________________________________________
                                                                                             (вказати первинні та/або інші документи, які не були надані 
______________________________________________________________________________________.
                                    на вимогу посадових осіб органу ДПС, зазначити реквізити запиту на їх надання) 

У разі надання письмових пояснень посадовими особами суб'єкта господарювання щодо встановлених порушень та/або причин ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення, коротко викласти зміст таких пояснень:

Згідно з письмовим поясненням _______________________________________________ від __.__.__,
                                                                                                                        (П. І. Б., посада)                                                             (дата)
_______________________________________________________. Пояснення додаються (додаток __).
                                                 (короткий зміст пояснення) 

У разі відмови посадових осіб суб'єкта господарювання надати перевіряючим письмові пояснення щодо встановлених порушень та/або причин ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення, відобразити такі факти відмови. 


3.1.2. Валові витрати

За період з __.__.__ по __.__.__ суб'єктом господарювання задекларовано валові витрати у сумі _______ грн.

У разі невстановлення заниження (завищення) зазначається:

Перевіркою повноти визначення валових витрат за період з __.__.__ по __.__.__ не встановлено їх заниження або завищення.

У разі встановлення порушень зазначити таке:

Перевіркою повноти визначення валових витрат за період з __.__.__ по __.__.__ встановлено їх заниження (завищення) всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ квартал ____ року в сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року в сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) поквартально.

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум валових витрат

грн. 


N
з/п 

Звітний період 

Тип Декларації (основна, уточнюючий розрахунок) 

Загальна сума валових витрат 

Відхилення
(гр. 5 - гр. 4) 

Примітка 

Дані платника (дані Декларації про прибуток підприємства) 

Дані перевірки 

  

  

  

  

  

  

  


У разі наявності у суб'єкта господарювання філій, відділень та інших відокремлених структурних підрозділів суб'єкта господарювання, які не є юридичними особами та консолідовано сплачують податок, зазначаються результати проведених перевірок таких філій:

Зведені дані щодо наданих головному підприємству та встановлених у ході проведення перевірки сум валових витрат у розрізі філій, відділень чи інших відокремлених структурних підрозділів

грн. 


N
з/п 

Звітний період 

Найменування філії 

Валові витрати 

Відхилення
(гр. 5 - гр. 4) 

Примітка 

Дані філії (структурного підрозділу) 

Дані перевірки 

  

  

  

  

  

  

  


Структура валових витрат, задекларованих суб'єктом господарювання, згідно з поданими деклараціями 

грн. 


N
рядка Декл. 

Показник декларації 

Період 

Період 

Всього 

Сума 

Відс. у загальній сумі 

Сума 

Відс. у загальній сумі 

Сума (гр. 3 + гр. 5 + …) 

Відс. у загальній сумі 

  

  

  

  

  

  

  

  


Інформація про проведену перевірку задекларованих показників, перевірених документів та результати такої перевірки:

Перевіркою достовірності відображених показників у поданих Деклараціях з податку на прибуток підприємств за період з __.__.__ по __.__.__ встановлено:

1) Перевіркою відображених у рядку 04.1 Декларацій "витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11" показників за період з __.__.__ по __.__.__ (зазначити період перевірки) у загальній сумі _______ грн. встановлено, що суб'єкт господарювання здійснював операції з ______________________________________________________________________________________
          (навести перелік видів діяльності, що мали істотний вплив на формування показників цього рядка декларації) 

Проведеною перевіркою відображеного показника за ____ квартал(и) _____ року, за ____ квартал (и) _____ року (вказати податковий (і) період (и), які було відібрано до проведення перевірки) в сумі ____ грн. на підставі таких документів: ________________________________________________________________
(навести перелік перевірених у зазначеному податковому періоді документів (за необхідності згрупованих за типами) із зазначенням назв)

У разі невстановлення порушень вказується:
не встановлено заниження або завищення задекларованих суб'єктом господарювання показників у рядку 04.1 Декларацій "витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11".

У разі встановлення порушень вказується:
встановлено заниження (завищення) задекларованих суб'єктом господарювання показників у рядку 04.1 Декларацій "витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11" всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ квартал ____ року у сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року у сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) поквартально.

На порушення _________________________________________________________________________
(викласти зміст порушення із обов'язковим зазначенням пунктів та статей нормативно-правових актів, які порушено; змісту порушення; звітного періоду, в якому дане порушення було здійснено; первинних та/або інших документів (бухгалтерських, податкових та інших), які підтверджують факт порушення; кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку; у разі необхідності - перелік контрольних заходів, завдяки яким виявлено порушення (за результатами інвентаризації, при перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків, тощо); посадових осіб суб'єкта господарювання, що були відповідальними за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) і додержання законів про оподаткування та іншого законодавства у періоді вчинення порушення (підписували відповідні документи, ставили підпис на поданій декларації, інше) тощо. Якщо встановлено велику кількість однотипних порушень - навести кілька прикладів порушень, а решту порушень згрупувати у реєстр (у разі необхідності винести такий реєстр в окремий додаток до Акта).

У разі складання реєстру вказується:

Реєстр ___________________________________________________________ додається (додаток __).
                                                                           (назва реєстру) 

2) Перевіркою відображених у рядку 04.2 Декларацій "убуток балансової вартості запасів" показників за період з __.__.__ по __.__.__ (зазначити період перевірки) у загальній сумі ____ грн. встановлено, що при визначенні приросту/убутку запасів суб'єктом господарювання застосовувався метод ___________________________________________________________________ оцінки убутку запасів,
                                                                                (вказати метод)
які обліковуються на бухгалтерських рахунках: _______________________________________________
                                                                                                                     (вказати номери та назви бухгалтерських рахунків) 

Проведеною перевіркою відображеного показника за ____ квартал (и) _____ року, за ____ квартал (и) _____ року (вказати податковий (і) період (и), які було відібрано до проведення перевірки) в сумі ____ грн. на підставі таких документів: ________________________________________________________________
(навести перелік перевірених у зазначеному податковому періоді документів (за необхідності згрупованих за типами) із зазначенням назв)

У разі відображення вищенаведеної інформації у пункті 3.1.1 цього розділу акта перевірки - у цьому пункті можливе наведення більш скороченої наведеної вище інформації із посиланням на відповідний пункт акта перевірки.

У разі невстановлення порушень вказується:

не встановлено заниження або завищення задекларованих суб'єктом господарювання показників у рядку 04.2 Декларацій "убуток балансової вартості запасів".

У разі встановлення порушень вказується:

встановлено заниження (завищення) задекларованих суб'єктом господарювання показників у рядку 04.2 Декларацій "убуток балансової вартості запасів" всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ квартал ______ року у сумі _______ грн., за _____ квартал _____ року у сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) поквартально.

На порушення _________________________________________________________________________
(викласти зміст порушення із обов'язковим зазначенням пунктів та статей нормативно-правових актів, які порушено; змісту порушення; звітного періоду, в якому дане порушення було здійснено; первинних та/або інших документів (бухгалтерських, податкових та інших), які підтверджують факт порушення; кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку; у разі необхідності - перелік контрольних заходів, завдяки яким виявлено порушення (за результатами інвентаризації, при перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків, тощо); посадових осіб суб'єкта господарювання, що були відповідальними за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) і додержання законів про оподаткування та іншого законодавства у періоді вчинення порушення (підписували відповідні документи, ставили підпис на поданій декларації, інше) тощо. Якщо встановлено велику кількість однотипних порушень - навести кілька прикладів порушень, а решту порушень згрупувати у реєстр (у разі необхідності винести такий реєстр в окремий додаток до Акта).

У разі складання реєстру вказується:

Реєстр ___________________________________________________________ додається (додаток __).
                                                                                   (назва реєстру) 

У разі, якщо в п. 3.1.1 цього розділу акта перевірки наведено реєстр встановленого порушення задекларованих показників приросту (убутку) балансової вартості запасів вказується:

Реєстр встановлених порушень при визначенні суб'єктом господарювання приросту (убутку) балансової вартості запасів наведено у пункті 3.1.1 цього Акта.

3) Перевіркою показників, відображених у рядку 04.3 Декларацій "витрати на оплату праці", за період з __.__.__ по __.__.__ (зазначити період перевірки) у сумі ____ грн. встановлено, що суб'єкт господарювання здійснював наступні нарахування:
______________________________________________________________________________________
(навести загальну кількість працюючих, суми нарахувань та виплат заробітної плати у розрізі податкових періодів, заборгованість тощо).

Проведеною перевіркою відображеного показника за ____ квартал (и) _____ року, за ____ квартал (и) _________ року (вказати податковий (і) період (и), які було відібрано до проведення перевірки) в сумі _______ грн. на підставі таких документів: _________________________________________________________
(навести перелік перевірених у зазначеному податковому періоді документів (за необхідності згрупованих за типами) із зазначенням назв)

У разі невстановлення порушень вказується:

не встановлено заниження або завищення задекларованих суб'єктом господарювання показників у рядку 04.3 Декларацій "витрати на оплату праці".

У разі встановлення порушень вказується:

встановлено заниження (завищення) задекларованих суб'єктом господарювання показників у рядку 04.3 Декларацій "витрати на оплату праці" всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ квартал ____ року у сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року у сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) поквартально.

На порушення _________________________________________________________________________
(викласти зміст порушення із обов'язковим зазначенням пунктів та статей нормативно-правових актів, які порушено; змісту порушення; звітного періоду, в якому дане порушення було здійснено; первинних та/або інших документів (бухгалтерських, податкових та інших), які підтверджують факт порушення; кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку; у разі необхідності - перелік контрольних заходів, завдяки яким виявлено порушення (за результатами інвентаризації, при перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків, тощо); посадових осіб суб'єкта господарювання, що були відповідальними за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) і додержання законів про оподаткування та іншого законодавства у періоді вчинення порушення (підписували відповідні документи, ставили підпис на поданій декларації, інше) тощо. Якщо встановлено велику кількість однотипних порушень - навести кілька прикладів порушень, а решту порушень згрупувати у реєстр (у разі необхідності винести такий реєстр в окремий додаток до Акта).

У разі складання реєстру вказується:

Реєстр ___________________________________________________________ додається (додаток __).
                                                                                   (назва реєстру) 

Аналогічно викладаються матеріали проведеної перевірки задекларованих суб'єктом господарювання показників у рядках 04.4 "сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування", 04.5 "сума внесків на довгострокове страхування життя, недержавне пенсійне забезпечення", 04.6 "сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначених у 04.4", 04.7 "витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів", 04.8 "добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг)", 04.9 "від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року", 04.10 "витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин", 04.11 "85 % витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів", 04.12 "сума витрат зі страхування (крім витрат з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у р. 04.5 декларації)", 04.13 "інші витрати, крім визначених у 04.1 - 04.12", 05.1 "зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)", 05.2 "самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів", 05.3 "врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості" декларацій.

Запис про ненадання документів та надання (ненадання) пояснень щодо встановлених фактів зазначається аналогічно підпункту 3.1.1 розділу 3. 


3.1.3. Амортизаційні відрахування

За період з __.__.__ по __.__.__ суб'єктом господарювання задекларовано амортизаційні відрахування у сумі ____ грн.

У разі невстановлення заниження (завищення) зазначається:

Перевіркою повноти визначення амортизаційних відрахувань за період з __.__.__ по __.__.__ не встановлено їх заниження або завищення.

У разі встановлення порушень зазначити таке:

Перевіркою повноти визначення амортизаційних відрахувань за період з __.__.__ по __.__.__ встановлено їх заниження (завищення) всього у сумі ____ грн., в тому числі за ____ квартал ____ року в сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року в сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) поквартально.

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум амортизаційних відрахувань

грн. 


N
з/п 

Звітний період 

Тип Декларації (основна, уточнюючий розрахунок) 

Амортизаційні відрахування 

Відхилення
(гр. 5 - гр. 4) 

Примітка 

Дані платника (дані Декларації про прибуток підприємства) 

Дані перевірки 

  

  

  

  

  

  

  


У разі наявності у суб'єкта господарювання філій, відділень та інших відокремлених структурних підрозділів суб'єкта господарювання, які не є юридичними особами та консолідовано сплачують податок, зазначаються результати проведених перевірок таких філій:

Зведені дані щодо наданих головному підприємству та встановлених у ході проведення перевірки сум амортизаційних відрахувань у розрізі філій, відділень чи інших відокремлених структурних підрозділів

грн. 


N
з/п 

Звітний період 

Найменування філії 

Амортизаційні відрахування 

Відхилення
(гр. 5 - гр. 4) 

Примітка 

Дані філії (структурного підрозділу) 

Дані перевірки 

  

  

  

  

  

  

  


Структура амортизаційних відрахувань, задекларованих суб'єктом господарювання, згідно з поданими деклараціями 

грн. 


N
рядка додатка К1 до Декл. 

Показник декларації 

Період 

Період 

Всього за перевірений період 

Сума 

Відс. у загальній сумі 

Сума 

Відс. у загальній сумі 

Сума (гр. 3 + гр. 5 + …) 

Відс. у загальній сумі 

  

  

  

  

  

  

  

  


У разі подачі суб'єктом господарювання розрахунку амортизації витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин (таблиця 1 до додатка К1/2 до Декларації) додатково вказати структуру такого розрахунку.

Інформація про проведену перевірку задекларованих показників, перевірених документів та результати такої перевірки:

Перевіркою достовірності відображених показників у поданих Деклараціях з податку на прибуток підприємств за період з __.__.__ по __.__.__ встановлено:

1) Перевіркою відображених у рядку 07 Декларацій "Сума амортизаційних відрахувань" показників за період з __.__.__ по __.__.__ (зазначити період перевірки) у загальній сумі ____ грн. встановлено, що суб'єкт господарювання використовував у господарській діяльності наступні основні фонди: ______________________________________________________________________________________
(навести перелік основних фондів, які суб'єкт господарювання фактично використовував у господарській діяльності (згрупованих у групи із зазначенням застосованих норм амортизації), вказати їх вартість станом на початок та кінець періоду, що перевірявся).

Якщо суб'єкт господарювання у періоді, що перевірявся, проводив інвентаризацію основних фондів вказати таке:

На підставі наказу ______________________________________________________________________
                                                                  (посада керівника (в. о. керівника) суб'єкта господарювання, його П. І. Б.)
від __.__.__ N ___ комісією у складі _______________________________________________________
                                                                                              (вказати прізвища, ім'я та по батькові, посади членів комісії)
проводилась інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, за результатами якої встановлено таке: _____________________________________________________________________________________.
(вказати результати інвентаризації, вжиті заходи у разі встановлення розбіжностей між даними бухгалтерського обліку та фактичними залишками, вплив встановлених розбіжностей на податкові зобов'язання).

Проведеною перевіркою відображеного показника за ____ квартал(и) _____ року, за ____ квартал (и) _____ року (вказати податковий (і) період (и), які було відібрано до проведення перевірки) в сумі ____ грн. на підставі таких документів: _______________________________________________________________
(навести перелік перевірених у зазначеному податковому періоді документів (за необхідності згрупованих за типами) із зазначенням назв)

У разі невстановлення порушень вказується:

не встановлено заниження або завищення задекларованих суб'єктом господарювання показників у рядку 07 Декларацій "Сума амортизаційних відрахувань".

У разі встановлення порушень вказується:

встановлено заниження (завищення) задекларованих суб'єктом господарювання показників у рядку 07 Декларацій "Сума амортизаційних відрахувань" всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ квартал ____ року у сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року у сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) поквартально.

На порушення _________________________________________________________________________
(викласти зміст порушення із обов'язковим зазначенням пунктів та статей нормативно-правових актів, які порушено; змісту порушення; звітного періоду, в якому дане порушення було здійснено; первинних та/або інших документів (бухгалтерських, податкових та інших), які підтверджують факт порушення; кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку; у разі необхідності - перелік контрольних заходів, завдяки яким виявлено порушення (за результатами інвентаризації, при перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків, тощо); посадових осіб суб'єкта господарювання, що були відповідальними за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) і додержання законів про оподаткування та іншого законодавства у періоді вчинення порушення (підписували відповідні документи, ставили підпис на поданій декларації, інше) тощо. Якщо встановлено велику кількість однотипних порушень - навести кілька прикладів порушень, а решту порушень згрупувати у реєстр (у разі необхідності винести такий реєстр в окремий додаток до Акта).

У разі складання реєстру вказується:

Реєстр ___________________________________________________________ додається (додаток __).
                                                                                   (назва реєстру) 

Запис про ненадання документів та надання (ненадання) пояснень щодо встановлених фактів зазначається аналогічно підпункту 3.1.1 розділу 3. 


3.1.4. Висновок щодо повноти декларування та своєчасності сплати податку на прибуток

За період з __.__.__ по __.__.__ суб'єктом господарювання задекларовано податок на прибуток у сумі ____ грн.

У разі невстановлення заниження (завищення) зазначається:

Перевіркою повноти визначення податку на прибуток за період з __.__.__ по __.__.__ не встановлено його заниження або завищення.

У разі встановлення порушень зазначити таке:

Перевіркою повноти визначення податку на прибуток за період з __.__.__ по __.__.__ встановлено його заниження (завищення) всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ квартал ____ року в сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року в сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) поквартально в результаті допущених порушень податкового законодавства, які відображено в п. ___ розділу 3 акта перевірки.

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум податку на прибуток

грн. 


N
з/п 

Звітний період 

Тип Декларації (основна, уточнюючий розрахунок) 

Дата подання до ОДПС та реєстраційний номер 

За даними платника
(Декларації) 

Об'єкт оподаткування
"+" (від'ємне значення "-")
(ряд. 08 Декларації) 

Прибуток, що підлягає оподаткуванню
(ряд. 11 Декларації) 

Нарахована сума податку
(ряд. 12 Декларації) 

  

  

  

  

  

  

  


За даними перевірки 

Відхилення 

Об'єкт оподаткування
"+" (від'ємне значення "-")
(ряд. 08 Декларації) 

Прибуток, що підлягає оподаткуванню
(ряд. 11 Декларації) 

Нарахована сума податку
(ряд. 12 Декларації) 

Об'єкт оподаткування
(гр. 8 - гр. 5) 

Прибуток, що підлягає оподаткуванню
(гр. 9 - гр. 6) 

Нарахована сума податку 

Усього
(гр. 10 - гр. 7) 

У т. ч. у зв'язку із застосуванням "звичайних цін" 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  


____________
*
У разі заповнення платником податків інших рядків Декларації (р. 09, 10, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 13 або 14) в таблиці зазначаються показники таких рядків за даними декларації, перевірки та відхилення. При цьому кількість граф цієї таблиці збільшується залежно від кількості заповнених суб'єктом господарювання рядків Декларації (зазначених вище), які підлягали перевірці.

Якщо суб'єкт господарювання декларує від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або незначні прибутки, вказати таке:

У періоді, що перевірявся, суб'єкт господарювання мав від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток за _______ квартал (рік) у сумі _________ грн., за _______ квартал (рік) у сумі _________ грн. (і так далі за періодами) та/або декларував незначні прибутки за _______ квартал (рік) у сумі _________ грн., за _______ квартал (рік) у сумі _________ грн. (і так далі за періодами) у зв'язку із _____________________________________________________________________________________.
                                                                                     (вказати встановлені причини) 

Згідно з поясненнями посадових осіб суб'єкта господарювання, причиною цього є _____________________________________________________________________________________.
               (стисло вказати причини збитковості та/або малоприбутковості діяльності суб'єкта господарювання) 

У разі наявності у суб'єкта господарювання філій, відділень та інших відокремлених структурних підрозділів суб'єкта господарювання, які не є юридичними особами та консолідовано сплачують податок, зазначаються результати проведених перевірок таких філій:

Зведені дані щодо наданих головному підприємству та встановлених у ході проведення перевірки сум податку на прибуток у розрізі філій, відділень чи інших відокремлених структурних підрозділів

грн. 


N
з/п 

Звітний період 

Найменування філії 

Дані філії (структурного підрозділу) 

Об'єкт оподаткування
"+" (від'ємне значення "-")
(ряд. 08 Декларації) 

Прибуток, що підлягає оподаткуванню
(ряд. 11 Декларації) 

Нарахована сума податку
(ряд. 12 Декларації) 

  

  

  

  

  

  


За даними перевірки 

Відхилення 

Об'єкт оподаткування
"+" (від'ємне значення "-")
(ряд. 08 Декларації) 

Прибуток, що підлягає оподаткуванню
(ряд. 11 Декларації) 

Нарахована сума податку
(ряд. 12 Декларації) 

Об'єкт оподат-
кування
(гр. 7 - гр. 4) 

Прибуток, що підлягає оподаткуванню
(гр. 8 - гр. 5) 

Нарахована сума податку 

Усього
(гр. 9 - гр. 6) 

У т. ч. у зв'язку із застосуванням "звичайних цін" 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  


____________
*
У разі заповнення платником податків інших рядків Декларації (р. 09, 10, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 13 або 14) в таблиці зазначаються показники таких рядків за даними декларації, перевірки та відхилення. При цьому кількість граф цієї таблиці збільшується залежно від кількості заповнених суб'єктом господарювання рядків Декларації (зазначених вище), які підлягали перевірці.

У разі застосування суб'єктом господарювання податкових пільг та невстановлення при проведенні перевірки їх неправомірного застосування вказати таке:

Проведеною перевіркою не встановлено неправомірне (необґрунтоване) застосування пільги з податку на прибуток.

У разі встановлення неправомірного застосування податкових пільг вказати таке:

Крім того, цією перевіркою встановлено неправомірне (необґрунтоване) застосування пільги з податку на прибуток за період з __.__.__ по __.__.__ всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ квартал ____ року у сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року у сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми неправомірно (необґрунтовано) використаної пільги поквартально _____________________________________________________________________________________
(код пільги відповідно до Довідника пільг, пункти та статті нормативно-правових актів, якими ця пільга передбачена, зміст порушення та не виконані суб'єктом господарювання вимоги, передбачені конкретними пунктами та статтями нормативно-правових актів, посадові особи суб'єкта господарювання, відповідальні за допущені порушення).

У разі невстановлення порушення термінів сплати податку вказати таке:

Перевіркою дотримання термінів сплати податку на прибуток за період з __.__.__ по __.__.__ порушень не встановлено.

У разі встановлення порушення термінів сплати вказати таке:

Перевіркою дотримання термінів сплати податку на прибуток за період з __.__.__ по __.__.__ встановлено порушення ________________________________________________________________ 
(посилання на нормативно-правові акти, норми яких регламентують питання своєчасності сплати податку на прибуток)

у частині несвоєчасної сплати податку на прибуток за ______ квартал _____ року у сумі _________ гривень, за ____ квартал ____ року у сумі ____ грн., і так далі із зазначенням несвоєчасно сплачених сум поквартально. Загальна сума узгодженого податкового зобов'язання із затримкою сплати до 30 календарних днів становить _____ гривень, із затримкою сплати від 31 до 90 календарних днів становить _____ гривень, при затримці сплати більше 90 календарних днів становить _____ гривень.

Реєстр фактів несвоєчасної сплати суб'єктом господарювання узгодженої суми податкових зобов'язань

грн. 


N
з/п 

Звітний період, дата, номер Декларації 

Узгоджене податкове зобов'язання платника
(за даними Декларації) 

Фактично сплачено 

Кількість днів затримки 

Податкове зобов'язання 

Граничний термін сплати 

Дата сплати 

Дата та N документа 

Сума сплати 

  

  

  

  

  

  

  

  


Запис про ненадання документів та надання (ненадання) пояснень щодо встановлених фактів зазначається аналогічно підпункту 3.1.1 розділу 3 цього Акта. 


3.2. Податок на додану вартість

3.2.1. Податкові зобов'язання

За період з __.__.__ по __.__.__ суб'єктом господарювання задекларовано податкових зобов'язань по податку на додану вартість у сумі ____ грн.

У разі невстановлення заниження (завищення):

Перевіркою повноти визначення податкових зобов'язань за період з __.__.__ по __.__.__ не встановлено їх заниження або завищення.

У разі встановлення порушень зазначити таке:

Перевіркою повноти визначення податкових зобов'язань за період з __.__.__ по __.__.__ встановлено їх заниження (завищення) всього у сумі ____ грн., в тому числі за ____ місяць (квартал) ____ року в сумі ______ грн., за ____ місяць (квартал) ____ року в сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) помісячно (поквартально).

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум податкових зобов'язань

грн. 


N
з/п 

Період 

Дані платника 

Дані перевірки 

Відхилення 

Сума ПДВ (ряд. 1) 

Усього зобов'язань (ряд. 9) 

Сума ПДВ (ряд. 1) 

Усього зобов'язань (ряд. 9) 

Сум ПДВ по ряд. 1
(гр. 5 - гр. 3) 

Усього зобов'язань (гр. 6 - гр. 4) 

  

  

  

  

  

  

  

  


____________
*
У разі заповнення платником податків інших рядків I розділу "Податкові зобов'язання" колонки Б Декларації в таблиці додатково зазначаються показники таких рядків за даними декларації, перевірки та встановлені відхилення. При цьому кількість граф цієї таблиці збільшується залежно від кількості заповнених суб'єктом господарювання рядків Декларації.

Структура податкових зобов'язань, задекларованих суб'єктом господарювання, згідно з поданими деклараціями 

грн. 


N
рядка Декл. 

Показник декларації 

Період 

Період 

Всього 

Сума 

Відс. у загальній сумі 

Сума 

Відс. у загальній сумі 

Сума (гр. 3 + гр. 5 + …) 

Відс. у загальній сумі 

  

  

  

  

  

  

  

  


Інформація про проведену перевірку задекларованих показників, перевірених документів та результати такої перевірки:

Перевіркою достовірності відображених показників у поданих Деклараціях з податку на додану вартість (рядки 1 - 8.4) за період з __.__.__ по __.__.__ (зазначити період перевірки) встановлено:

Інформація наводиться аналогічно підпункту 3.1.1 цього Акта.

Запис про ненадання документів та надання (ненадання) пояснень щодо встановлених фактів зазначається аналогічно підпункту 3.1.1 розділу 3 цього Акта. 


3.2.2. Податковий кредит

За період з __.__.__ по __.__.__ суб'єктом господарювання задекларовано податкового кредиту по податку на додану вартість у сумі ____ грн.

У разі невстановлення заниження (завищення):

Перевіркою повноти визначення податкового кредиту за період з __.__.__ по __.__.__ не встановлено його заниження або завищення.

У разі встановлення порушень зазначити таке:

Перевіркою повноти визначення податкового кредиту за період з __.__.__ по __.__.__ встановлено його заниження (завищення) всього у сумі ____ грн., в тому числі за ____ місяць (квартал) ____ року в сумі ______ грн., за ____ місяць (квартал) ____ року в сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) помісячно (поквартально).

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум податкового кредиту

грн. 


N
з/п 

Період 

Дані платника 

Дані перевірки 

Відхилення 

Сума ПДВ (ряд. 10.1) 

Усього податковий кредит (ряд.17) 

Сума ПДВ (ряд. 10.1) 

Усього податковий кредит (ряд.17) 

Сум ПДВ по ряд.10.1
(гр. 5 - гр. 3) 

Усього податковий кредит (гр. 6 - гр. 4) 

  

  

  

  

  

  

  

  


____________
*
У разі заповнення платником податків інших рядків II розділу "Податковий кредит" колонки Б Декларації в таблиці додатково зазначаються показники таких рядків за даними декларації, перевірки та встановлені відхилення. При цьому кількість граф цієї таблиці збільшується залежно від кількості заповнених суб'єктом господарювання рядків Декларації.

Структура податкового кредиту, задекларованого суб'єктом господарювання, згідно з поданими деклараціями

грн. 


N
рядка Декл. 

Показник декларації 

Період 

Період 

Всього 

Сума 

Відс. у загальній сумі 

Сума 

Відс. у загальній сумі 

Сума (гр. 3 + гр. 5 + …) 

Відс. у загальній сумі 

  

  

  

  

  

  

  

  


Інформація про проведену перевірку задекларованих показників, перевірених документів та результати такої перевірки:

Перевіркою достовірності відображених показників у поданих Деклараціях з податку на додану вартість (рядки 10.1 - 16.3) за період з __.__.__ по __.__.__ (зазначити період перевірки) встановлено:

Інформація наводиться аналогічно пункту 3.1.2 цього Акта.

Запис про ненадання документів та надання (ненадання) пояснень щодо встановлених фактів зазначається аналогічно підпункту 3.1.1 розділу 3. 


3.2.3. Висновок щодо повноти декларування та своєчасності сплати податку на додану вартість, правомірності декларування сум податку, що підлягають бюджетному відшкодуванню

За період з __.__.__ по __.__.__ суб'єктом господарювання задекларовано податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету у сумі ____ грн. та/або податку, що підлягає (підлягав) бюджетному відшкодуванню у сумі ____ грн.

У разі невстановлення заниження (завищення):

Перевіркою повноти нарахування податку на додану вартість (визначення суми податку, що підлягає (підлягала) бюджетному відшкодуванню) за період з __.__.__ по __.__.__ не встановлено його заниження або завищення.

У разі встановлення порушень зазначити таке:

Перевіркою повноти нарахування податку на додану вартість (визначення суми податку, що підлягає (підлягала) бюджетному відшкодуванню) за період з __.__.__ по __.__.__ встановлено його заниження (завищення) всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ місяць (квартал) ____ року в сумі ______ грн., за ____ місяць (квартал) ____ року в сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) помісячно (поквартально) в результаті допущених порушень податкового законодавства, що відображено в п. ___ розділу 3 акта перевірки.

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум податку на додану вартість

грн. 


N
з/п 

Звітний період 

Тип Декларації (основна уточнюючий розрахунок) 

Дата подання та реєстра-
ційний номер 

За даними платника
(Декларації з ПДВ) 

Позитивне (від'ємне значення), ряд. 18.1 або 18.2 Декларації 

*Позитивне (від'ємне значення), ряд. 20
або 21 Декларації 

*Сума, що підлягає відшкодуванню,
ряд. 25 Декларації 

*Залишок від'ємного значення ПДВ,
ряд. 26 Декларації 

Сума ПДВ, що підлягає сплаті,
ряд. 27 Декларації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


За даними перевірки 

Відхилення 

Пози-
тивне (від'ємне зна-
чення), ряд. 18.1 або 18.2 Декла-
рації 

*Пози-
тивне (від'ємне зна-
чення), ряд. 20 або 21 Декла-
рації 

*Сума, що підлягає відшко-
дуванню,
ряд.25 Декла-
рації 

*Зали-
шок від'єм-
ного зна-
чення ПДВ,
ряд.26 Декла-
рації 

Сума ПДВ, що підля-
гає сплаті,
ряд.27 Декла-
рації 

Пози-
тивне (від'ємне зна-
чення)
ряд. 18.1 або 18.2 Декла-
рації
(гр. 10 - гр. 5) 

*Пози-
тивне (від'ємне зна-
чення) ряд. 20 або 21 Декла-
рації (гр. 11 - гр. 6) 

*Сума, що підлягає відшко-
дуванню по ряд.25 Декла-
рації (гр. 12 - гр. 7) 

*Зали-
шок від'єм-
ного зна-
чення ПДВ по ряд.26 Декла-
рації (гр. 13 - гр. 8) 

Сума ПДВ, що підлягає сплаті за
ряд. 27 Декларації (гр. 14 - гр. 9) 

Усьо-
го 

У т. ч. з питань застосу-
вання "зви-
чайних цін" 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


____________
*
У разі незаповнення платником податків рядків 19, 25, 26 III розділу Декларації "Розрахунки з бюджетом за звітний період" із таблиці вилучаються відповідні графи (6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18).

Якщо суб'єкт господарювання декларує від'ємне значення (відшкодування з бюджету) податку на додану вартість вказати таке:

У періоді, що перевірявся, суб'єкт господарювання заявив від'ємне значення податку на додану вартість у сумі _____________ грн., у т. ч. за ______ 200_ року у сумі ____ грн., у т. ч. за ______ 200_ року у сумі ____ грн. (і так далі по періодах) та/або відшкодування з бюджету у сумі _____________ грн., у т. ч. за ______ 200_ року у сумі ____ грн., у т. ч. за ______ 200_ року у сумі ____ грн. (і так далі за періодами) у зв'язку із __________________________________________________________________.
                                                                                                                         (вказати встановлені причини) 

Інформація щодо проведених перевірок заявлених до відшкодування з бюджету сум ПДВ станом на дату закінчення перевірки

грн. 


N
з/п 

Період 

Дата та вхідний номер поданої декларації 

Сума ПДВ, задекларована до відшкодування 

Дата та N акта позапланової перевірки з питань підтвердження сум ПДВ 

Підтверджено позаплановою перевіркою 

Не підтверджено позаплановою перевіркою 

  

  

  

  

  

  

  


Станом на дату завершення цієї перевірки за результатами надісланих запитів у ході проведення позапланової (их) виїзної (их) перевірки (ок) з питань достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість у періоді, що перевіряється, на підтвердження відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків не встановлено фактів їх непідтвердження.

У разі встановлення непідтвердження взаємовідносин вказати таке:

Станом на дату завершення цієї перевірки за результатами надісланих запитів у ході проведення позапланової (их) виїзної (их) перевірки (ок) з питань достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість у періоді, що перевіряється, на підтвердження відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків, встановлено факти їх непідтвердження з таких причин
______________________________________________________________________________________
(вказати найменування суб'єктів господарювання - контрагентів, коди за ЄДРПОУ, дати направлення запитів та їх адресати, дати отримання відповідей, інформацію, що свідчить про відсутність фактів взаємовідносин, вжиті заходи, навести пункти цієї довідки, в яких описано вплив такого непідтвердження на податковий кредит суб'єкта господарювання)

У разі застосування суб'єктом господарювання податкових пільг та невстановлення при проведенні перевірки їх неправомірного застосування вказати таке:

Проведеною перевіркою не встановлено неправомірне (необґрунтоване) застосування пільги з податку на додану вартість.

У разі встановлення неправомірного застосування податкових пільг зазначити таке:

Крім того, даною перевіркою встановлено неправомірне (необґрунтоване) застосування пільги з податку на додану вартість всього у сумі ____ грн., в тому числі за ____ місяць (квартал) ____ року в сумі ______ грн., за ____ місяць (квартал) ____ року в сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) помісячно (поквартально)
______________________________________________________________________________________
(код пільги відповідно до Довідника пільг, пункти та статті нормативно-правових актів, якими дана пільга передбачена, зміст порушення та не виконані суб'єктом господарювання вимоги, передбачені конкретними пунктами та статтями нормативно-правових актів, відповідальні посадові особи за допущені порушення).

У разі невстановлення порушення строків сплати податку зазначити таке:

Перевіркою дотримання строків сплати податку на додану вартість за період з __.__.__ по __.__.__ порушень не встановлено.

У разі встановлення порушення строків сплати зазначити таке:

Перевіркою дотримання строків сплати податку на додану вартість за період з __.__.__ по __.__.__ встановлено порушення ________________________________________________________________ 
(посилання на нормативно-правові акти, норми яких регламентують питання своєчасності сплати податку на додану вартість)
в частині несвоєчасної сплати податку на додану вартість за ______ місяць (квартал) _____ року в сумі ____ гривень, за ______ місяць (квартал) _____ року в сумі ____ гривень, і так далі помісячно (поквартально). Загальна сума узгодженого податкового зобов'язання із затримкою сплати до 30 календарних днів становить - _____ гривень, із затримкою сплати від 31 до 90 календарних днів становить - ____ гривень, при затримці сплати більше 90 календарних днів становить - ___ гривень.

Запис про ненадання документів та надання (ненадання) пояснень щодо встановлених фактів зазначається аналогічно підпункту 3.1.1 розділу 3 цього Акта. 


3.3. Акцизний збір

За період з __.__.__ по __.__.__ суб'єктом господарювання задекларовано акцизний збір у сумі ____ грн.

У разі не встановлення заниження (завищення):

Перевіркою повноти визначення акцизного збору не встановлено його заниження або завищення.

У разі встановлення порушень зазначити таке:

Перевіркою повноти визначення акцизного збору за період з __.__.__ по __.__.__ встановлено його заниження (завищення) всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ місяць (квартал) ____ року в сумі ______ грн., за ____ місяць (квартал) ____ року в сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) помісячно (поквартально).

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум акцизного збору

грн. 


N
з/п 

Звітний період 

Основний (уточнюючий розрахунок) 

Дата та номер 

За даними платника 

За даними перевірки 

Відхилення
(гр. 8 - гр. 6) 

Обороти з реалізації (передачі) підакцизних товарів (продукції) 

Сума подат-
кового зобов'я-
зання 

Обороти з реалізації (передачі) підакцизних товарів (продукції) 

Сума податкового зобов'язання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Інформація про проведену перевірку задекларованих показників, перевірених документів та результати такої перевірки:

Перевіркою достовірності відображених показників у поданих Розрахунках акцизного збору за період з __.__.__ по __.__.__ (зазначити період перевірки) встановлено:

Інформація наводиться аналогічно пункту 3.1 розділу 3 цього Акта.

У разі застосування суб'єктом господарювання податкових пільг інформація наводиться аналогічно підпункту 3.1.4 розділу 3 цього Акта.

Своєчасність сплати узгодженої суми податкового зобов'язання протягом граничних строків, встановлених Законом.

Інформація наводиться аналогічно пункту 3.1.4 цього Акта.

Запис про ненадання документів та надання (ненадання) пояснень щодо встановлених фактів зазначається аналогічно підпункту 3.1.1 розділу 3 цього Акта. 


3.4. Оподаткування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

У разі не встановлення здійснення виплат зазначити таке:

Перевіркою, проведеною за період з __.__.__ по __.__.__, не встановлено здійснення виплат доходів нерезидентам джерелом походження з України.

У разі встановлення здійснення виплат зазначити таке:

Перевіркою, проведеною за період з __.__.__ по __.__.__, встановлено здійснення виплати доходу нерезиденту джерелом походження з України, а саме:
______________________________________________________________________________________
                                        (наводиться узагальнений опис фактів виплат доходів у розрізі нерезидентів). 

У разі невстановлення заниження (завищення):

Перевіркою повноти визначення суми податку з доходу нерезидента за період з __.__.__ по __.__.__ не встановлено його заниження або завищення.

У разі встановлення порушень зазначити таке:

Перевіркою повноти визначення суми податку з доходу нерезидента встановлено його заниження (завищення) за період з __.__.__ по __.__.__ всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ (квартал) ____ року в сумі ______ грн., за ____ (квартал) ____ року в сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) поквартально.

Зведені дані щодо задекларованих та встановлених у ході проведення перевірки сум податку з доходу нерезидента

грн. 


N
з/п 

Звітний Період 

Вид поданої звітності
(Декларація (накази ДПА України від 29.03.2003 N 143, від 31.03.2003 N 146 та 148), звіт (наказ ДПА України від 16.01.98 N 28) 

Дата подання до ОДПС та реєстраційний номер 

 

  

  

  

  

 


За даними платника 

За даними перевірки 

Відхилення 

Сума виплаченого доходу
(у грошових одиницях виплати та гривнях) 

Ставка податку 

Сума податку 

Сума виплаченого доходу
(у грошових одиницях виплати та гривнях) 

Ставка податку 

Сума податку 

Сума виплаченого доходу
(гр. 8 - гр. 5)
(у грошових одиницях виплати та гривнях) 

Ставка податку (гр. 9 - гр. 6) 

Сума податку (гр. 10 - гр. 7) 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Перевіркою достовірності відображених показників у поданій звітності за період з __.__.__ по __.__.__ (зазначити період перевірки) встановлено, що у періоді, який перевірявся, суб'єкт господарювання здійснював виплати ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(навести перелік встановлених суб'єктів господарювання, яким здійснено виплати доходів із зазначенням сум таких виплат)

Проведеною перевіркою відображеного показника за ____ квартал (и) _____ року, за ____ квартал (и) _____ року (вказати податковий (і) період (и), які було відібрано до проведення перевірки) в сумі ____ грн. на підставі таких документів: ________________________________________________________________
(навести перелік перевірених у зазначеному податковому періоді документів (за необхідності згрупованих за типами) із зазначенням назв)

У разі невстановлення порушень вказується:
не встановлено заниження або завищення задекларованих суб'єктом господарювання показників у поданій звітності.

У разі встановлення порушень вказується:
встановлено заниження (завищення) задекларованих суб'єктом господарювання показників у поданій звітності всього у сумі ____ грн., у тому числі за ____ квартал ____ року у сумі ______ грн., за ____ квартал ____ року у сумі ____ грн., і так далі з розбивкою загальної суми заниження (завищення) поквартально.

На порушення _________________________________________________________________________
(викласти зміст порушення із обов'язковим зазначенням пунктів та статей нормативно-правових актів, які порушено; змісту порушення; звітного періоду, в якому дане порушення було здійснено; первинних та/або інших документів (бухгалтерських, податкових та інших), які підтверджують факт порушення; кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку; у разі необхідності - перелік контрольних заходів, завдяки яким виявлено порушення (за результатами інвентаризації, при перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків, тощо); посадових осіб суб'єкта господарювання, що були відповідальними за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) і додержання законів про оподаткування та іншого законодавства у періоді вчинення порушення (підписували відповідні документи, ставили підпис на поданій декларації, інше) тощо. Якщо встановлено велику кількість однотипних порушень - навести кілька прикладів порушень, а решту порушень згрупувати у реєстр (у разі необхідності винести такий реєстр в окремий додаток до Акта).

Запис про ненадання документів та надання (ненадання) пояснень щодо встановлених фактів зазначається аналогічно підпункту 3.1.1 розділу 3 цього Акта. 


3.5. Дотримання вимог іншого податкового законодавства

Аналогічно пункту 3.1 розділу 3 цього Акта у підпунктах 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3 і т. д. зазначаються результати перевірки щодо інших податків, зборів (обов'язкових платежів), передбачених планом перевірки. 


3.6. Дотримання вимог валютного законодавства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій

Перевіркою дотримання вимог валютного законодавства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій за період з __.__.__ по __.__.__ встановлено:

У періоді, який перевірявся, суб'єкт господарювання здійснював
______________________________________________________________________________________
(навести перелік зовнішньоекомічних операцій, які було здійснено суб'єктом господарювання у періоді, за який проводилась перевірка)

Проведеною перевіркою таких документів: _________________________________________________
__________________________________________________________ за період з __.__.__ по __.__.__
(навести перелік перевірених у зазначеному періоді документів (за необхідності згрупованих за типами) із зазначенням назв та періоду (ів), за який (і) такі документи перевірено)

У разі невстановлення порушень вказується:

не встановлено порушень вимог валютного законодавства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій.

У разі встановлення порушень вказується:

встановлено порушення вимог валютного законодавства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, а саме:

3.6.1. Перевіркою проведення розрахунків у грошовій формі при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності за період з __.__.__ по __.__.__ встановлено таке:

На порушення статті 1 (статті 2) Закону України від 23 вересня 1994 року N 185/94-ВР "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", із змінами та доповненнями, ______________________________________________________________________________________
                         (зміст порушення та інша інформація щодо порушення аналогічні підпункту 3.1.1 розділу 3)

Відповідно до статті 4 Закону України від 23 вересня 1994 року N 185/94-ВР "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", із змінами та доповненнями, порушення резидентами строків, передбачених статтями 1 і 2 цього Закону, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка від суми неодержаної виручки (митної вартості недопоставленої продукції) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день виникнення заборгованості.

Розрахунок пені наведено у додатку ____.

3.6.2. Перевіркою проведення виконання бартерних (товарообмінних) зовнішньоекономічних контрактів за період з __.__.__ по __.__.__ встановлено таке:

На порушення статті ___ Закону України від 23 грудня 1998 року N 351-XIV "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності", із змінами та доповненнями, _________________________________________________________________________
                                            (зміст порушення та інша інформація щодо порушення аналогічні підпункту 3.1.1 розділу 3)

Відповідно до статті ________________________________________ Закону України від 23 грудня 1998 року N 351-XIV "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності", із змінами та доповненнями, передбачено ______________________________________________________________________________________
                                                              (номер та зміст статті, якою передбачена відповідальність) 

Розрахунок пені наведено у додатку ____.

3.6.3. Перевіркою проведення розрахунків при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах за період з __.__.__ по __.__.__ встановлено таке:

На порушення статті ______ Закону України від 15 вересня 1995 року N 327/95-ВР "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (у редакції Закону України від 4 жовтня 2001 року N 2761-III) _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                              (зміст порушення та інша інформація щодо порушення аналогічні підпункту 3.1.1 розділу 3)

Відповідно до статті ____ Закону України від 15 вересня 1995 року N 327/95-ВР "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (у редакції Закону України від 4 жовтня 2001 року N 2761-III) передбачено ______________________________________________________________________________________
                                                         (номер та зміст статті, якою передбачена відповідальність). 

Розрахунок пені наведено у додатку ____.

3.6.4. Перевіркою порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів за період з __.__.__ по __.__.__ встановлено (не встановлено) порушення статті 1 Указу Президента України від 27 червня 1999 року N 734/99 "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства" щодо ______________________________________________________________________________________
                           (зміст порушення та інша інформація щодо порушення аналогічні підпункту 3.1.1 розділу 3)

3.6.5. Перевіркою, проведеною за період з __.__.__ по __.__.__, встановлено (не встановлено) порушення вимог статті ______ Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", із змінами та доповненнями, щодо _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(зміст порушення та інша інформація щодо порушення аналогічні підпункту 3.1.1 розділу 3)

3.6.6. Перевіркою порядку та строків декларування валютних цінностей, доходів та майна, що належать резиденту України і перебувають за її межами, за період з __.__.__ по __.__.__ встановлено таке порушення: _______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
                        (зміст порушення та інша інформація щодо порушення аналогічні підпункту 3.1.1 розділу 3)

Запис про надання або ненадання документів та пояснень щодо встановлених фактів (аналогічно підпункту 3.1.1 розділу 3 цього Акта).


3.7. Дотримання вимог іншого законодавства при здійсненні фінансово-господарської діяльності

3.7.1. Дотримання вимог законодавства з питань ліцензування господарської діяльності

На підставі наданих суб'єктом господарювання до перевірки документів: ________________________
______________________________________________________________________________________
(навести перелік документів (за необхідності згрупованих за типами), наданих суб'єктом господарювання із зазначенням видів та реквізитів)
перевіркою встановлено, що фактично у періоді з __.__.__ по __.__.__ суб'єкт господарювання здійснював таку діяльність, яка підлягає ліцензуванню: 


Період здійснення діяльності 

Вид діяльності згідно з Довідкою про включення до ЄДРПОУ
(КВЕД, назва) 

Норми законо-
давства, якими передбачено отримання ліцензій на цей вид діяльності 

Отримано/не отримано ліцензію 

Назва органу, що видав ліцензію, назва, дата видачі і номер 

Термін початку і закінчення дії ліцензії 

Примітка* 

  

  

  

  

  

  

  


____________
*
У разі необхідності вказується додаткова інформація, зокрема, щодо обсягів здійсненої діяльності тощо.

У разі невстановлення порушень вказати таке:

Проведеною перевіркою дотримання вимог законодавства з питань ліцензування господарської діяльності порушень не встановлено.

У разі встановлення порушень вказати таке:

Проведеною перевіркою встановлено, що фактично у період з __.__.__ по __.__.__ згідно з документами, наданими для перевірки, суб'єкт господарювання здійснював діяльність з _______________ (КВЕД та назва виду діяльності), що підлягає ліцензуванню, без фактичного отримання відповідної (их) ліцензії (ій).

На порушення _________________________________________________________________________
                                                                                   (пункти та статті нормативно-правових актів)
згідно з наданими ______________________________________________________________________
(первинні та/або інші документи, які зафіксовані в бухгалтерському (податковому) обліку, кореспонденції рахунків, що підтверджують наявність здійснення діяльності без отримання ліцензій; інша інформація щодо порушення аналогічно підпункту 3.1.1 розділу 3 цього Акта)

Запис про надання або ненадання документів та пояснень щодо встановлених фактів (аналогічно підпункту 3.1.1 розділу 3).

Аналогічно пункту 3.1 розділу 3 цього Акта у підпунктах 3.7.2, 3.7.3 і т. д. зазначаються результати перевірки з питань дотримання іншого законодавства при здійсненні фінансово-господарської діяльності, передбачених планом перевірки. 


3.8. Проведення інвентаризації активів суб'єкта господарювання у ході проведення перевірки

Якщо у ході проведення перевірки за ініціативою працівників органів державної податкової служби суб'єктом господарювання проведено інвентаризацію основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів тощо, вказати таке:

У ході проведення перевірки на підставі наказу _____________________________________________
                                                                                       (посада керівника (в. о. керівника) суб'єкта господарювання, його П. І. Б.)
від __.__.__ N ___ комісією у складі _______________________________________________________
                                                                                              (вказати прізвища, ім'я та по батькові, посади членів комісії)
та в присутності ________________________________________________________________________
                                                                       (вказати прізвища, ім'я та по батькові, посади перевіряючих)
проводилась інвентаризація ______________________________________________________________
                                                                                  (основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів тощо)
за результатами якої встановлено таке: ____________________________________________________.
                                                                                                                      (вказати результати інвентаризації) 


3.9. Направлені запити та результати проведених перевірок контрагентів щодо підтвердження відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з такими контрагентами

Реєстр направлених запитів в ході проведення планової/позапланової виїзної перевірки та результатів проведених перевірок контрагентів щодо підтвердження відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з такими контрагентами, наведено в додатку __ до першого примірника акта перевірки, який залишається в органі ДПС. 


4. Висновок

Перевіркою пунктів N _,_,_,_,_ плану перевірки порушень не встановлено.

Перевіркою встановлено порушення суб'єктом господарювання:

1. ____________________________________________________________________________________
                                                                           (пункти та статті нормативно-правових актів),
в результаті чого занижено (завищено) податок на прибуток в періоді, що перевірявся, на загальну суму _______ грн., у тому числі _____ по періодах;

2. ____________________________________________________________________________________
                                                                         (пункти та статті нормативно-правових актів),
в результаті чого занижено (завищено) від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток в періоді, що перевірявся, на загальну суму _______ грн., у тому числі _____ по періодах;

3. ____________________________________________________________________________________
                                                                         (пункти та статті нормативно-правових актів),
в результаті чого занижено (завищено) податок на додану вартість в періоді, що перевірявся, на загальну суму _______ грн., у тому числі _____ по періодах;

4. ____________________________________________________________________________________
                                                                         (пункти та статті нормативно-правових актів),
в результаті чого занижено (завищено) від'ємне значення різниці між сумою податкових зобов'язань та податкового кредиту в періоді, що перевірявся, на загальну суму _______ грн., у тому числі _____ по періодах;

5. ____________________________________________________________________________________
                                                                         (пункти та статті нормативно-правових актів),
в результаті чого занижено (завищено) податок на додану вартість, що підлягає бюджетному відшкодуванню в періоді, що перевірявся, на загальну суму _______ грн., у тому числі _____ по періодах;

6. ____________________________________________________________________________________
                                                                         (пункти та статті нормативно-правових актів),
в результаті чого допущено порушення вимог податкового законодавства під час перевірки питань щодо правильності утримання та своєчасності перерахування податку з доходів фізичних осіб до бюджету в періоді, що перевірявся, на загальну суму _______ грн., у тому числі _____ по періодах;

7. ____________________________________________________________________________________
                                                                         (пункти та статті нормативно-правових актів),
відповідно до яких встановлено несвоєчасну сплату суми узгодженого податкового зобов'язання ______________________________________________________________________________________
                                                                         (назва податку, збору, обов'язкового платежу)
в періоді, що перевірявся, на загальну суму ____ грн. із затримкою до 30 календарних днів, на суму ____ грн. із затримкою від 31 до 90 календарних днів, на суму ________ грн. із затримкою більше 90 календарних днів.

8. Перевіркою встановлено порушення ____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(пункти та статті нормативно-правових актів, вимоги яких порушено, суть порушення та періоди, в яких встановлено порушення).

У разі проведення вилучення копій (оригіналів) фінансово-господарських документів зазначається таке:

У ході проведення перевірки здійснено вилучення копій (оригіналів) фінансово-господарських документів, які свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків та зборів (обов'язкових платежів) відповідно до п. 9 ст. 11 Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні", із змінами та доповненнями, що оформлено Описом оригіналів/копій документів, які вилучені із справ, від ___ N _____ (додатки ___ до акта перевірки).

При отриманні матеріалів, які не підтверджують дані обліку суб'єкта господарювання, який перевіряється, керівником податкового органу можуть бути вжиті заходи щодо проведення документальної невиїзної або позапланової виїзної перевірки відповідно до Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні", із змінами та доповненнями.
 

Посади перевіряючих органу податкової служби 

_________
(підпис) 

______________
(П. І. Б.) 

Підтверджуємо, що первинні, бухгалтерські та інші документи, використані при проведенні перевірки, достовірні, надані в повному обсязі, а додаткові (інші) документи, що свідчать про діяльність суб'єкта господарювання (спростовують викладені в акті перевірки факти) за період, що перевіряється, відсутні.
 

Керівник ___________ 

______________
(підпис) 

________________
(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер 

______________
(підпис) 

________________
(П. І. Б.) 

Акт складено у двох примірниках.

З обов'язками, правами, відповідальністю суб'єктів господарювання, порядком надання заперечень (зауважень) та оскарження рішень і дій посадових осіб державних податкових органів ознайомлений, один примірник акта з додатками на ___ аркушах отримав ___.___. 200___ року.
 

Керівник (головний бухгалтер)
суб'єкта господарювання  

__________________________________
(П. І. Б.) 

 
У разі відмови суб'єкта господарювання від підписання акта зазначається таке:

Від підписання акта перевірки _____________________________________ відмовився (відмовились).
                                                                                                      (посада, П. І. Б.) 

Посади перевіряючих органу податкової служби 

_________
(підпис) 

______________
(П. І. Б.) 

 
За наявності заперечень (зауважень) посадових осіб суб'єкта господарювання до акта перевірки зазначається таке:

З висновками перевірки та (або) фактами та даними, викладеними в акті перевірки, не згоден, протягом трьох робочих днів від дня отримання примірника акта перевірки будуть подані до органу державної податкової служби заперечення до акта перевірки.
 

Керівник ___________ 

______________
(підпис) 

________________
(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер 

______________
(підпис) 

________________
(П. І. Б.) 


На першому примірнику:
віза начальника (заступника начальника)
відділу/завідуючого (заступника завідуючого) сектором 

__.__.__
  (дата)  

_________________
(підпис) 

__________________________________
(Посада, прізвище, ім'я та по батькові) 


 

Додаток 1
до зразка форми Акта (довідки) про результати планової/позапланової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства 


ДОВІДКА
про загальну інформацію щодо
__________________________
(назва суб'єкта господарювання)
та результати його діяльності за період з ___.___.___. по ___.___.___.

Далі за текстом слова "суб'єкт господарювання" слід замінювати назвою підприємства (установи, організації), яке перевіряється.

1. Статутний капітал суб'єкта господарювання відповідно до установчих документів на момент його створення складав ____ тис. грн., станом на __.__.__. (останній день періоду, що перевірявся) - ____ тис. грн. (у разі зміни розміру статутного капіталу зазначити причини цих змін та їх реєстрацію в державних органах). Станом на __.__.__. (останній день періоду, що перевірявся) статутний капітал сформовано в сумі ____ тис. грн., або на ___ відсотків, заборгованість засновників (учасників, акціонерів) по внесках у статутний капітал становить ___ тис. грн., зокрема:

N
з/п 

Дані про учасника (засновника, акціонера) 

Дані про частку у статутному капіталі та її фактичне внесення 

Код за ЄДРПОУ/ідентифі-
каційний номер 

Найме-
нування суб'єкта господа-
рювання/П. І. Б. фіз. особи 

Сума внеску згідно з установчими документами,
тис. грн. 

Форма внеску 

Частина у статутному капіталі, % 

Дата внесення 

Фактично внесено, тис. грн. 

  

  

  

  

  

  

  

  


Якщо суб'єкт господарювання (засновник, учасник або акціонер) належить до певної фінансово-промислової групи, зазначити інформацію про це.

2. Корпоративні права.

2.1. Якщо суб'єкт господарювання не володів корпоративними правами, слід зазначити:

У періоді з __.__.__ по __.__.__ суб'єкт господарювання не володів корпоративними правами.

2.2. У разі, якщо суб'єкт господарювання володів корпоративними правами, слід зазначити таке:

Суб'єкт господарювання у періоді, що підлягав перевірці, був засновником (учасником) чи акціонером інших суб'єктів господарювання, перелік яких наведено в таблиці:

N
з/п 

Код за ЄДРПОУ 

Назва 

Засновник (назва СГ чи П. І. Б. фізичної особи) 

Сума внеску,
тис. грн. 

Частка в статутному капіталі, % 

Період, в якому суб'єкт господарювання володів корпоративними правами 

з
(__.__.__) 

по
(__.__.__) 

  

  

  

  

  

  

  

  


Від володіння корпоративними правами в періоді, що підлягав перевірці, суб'єкт господарювання отримав дивідендів (відсотків, інших видів доходу) або поніс втрати на загальну суму ____ тис. грн., в тому числі:

тис. грн.

N
з/п 

Назва суб'єкта господарювання 

Сума отриманого доходу (+) або втрат (-) 

Примітка* 

200_ рік 

200_ рік 

200_ рік 

  

  

  

  

  

  

  


____________
*
Зазначається довідкова інформація (наприклад, причини понесення втрат, результати проведених зборів акціонерів тощо). 

2.3. У разі, якщо суб'єкт господарювання володів корпоративними правами суб'єктів господарювання, які ліквідуються у періоді, що перевіряється, слід зазначити таке:

тис. грн.

N
з/п 

Код за ЄДРПОУ 

Назва суб'єкта господарювання який ліквідується 

Сума витрат, понесених в зв'язку з придбанням корпоративних прав 

Сума отриманих коштів або майна 

Сума, включена до складу валового доходу 

Сума, включена до складу валових витрат 

200_ рік 

200_ рік 

200_ рік 

200_ рік 

200_ рік 

200_ рік 

200_ рік 

200_ рік 

200_ рік 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


3. Суб'єкт господарювання не має філій, дочірніх підприємств, відокремлених структурних підрозділів тощо або має філії, дочірні підприємства, відокремлені структурні підрозділи тощо, перелік яких наведено у таблиці:

N
з/п 

Код за ЄДРПОУ 

Найменування підрозділу, дані про реєстрацію 

Статус підрозділу 

Місцезнаходження 

Форма сплати податків 

Назва органу ДПС, в якому підрозділ перебуває на обліку, дата взяття на облік 

Дата та номер акта перевірки підрозділу 

Посадові особи підрозділу на дату підписання акта 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


4. Інформація про види діяльності, які мав право здійснювати суб'єкт господарювання за період, що перевірявся, які він фактично здійснював, а також про отримані ліцензії, патенти та дозволи наведено у таблиці:

Вид діяльності згідно з Довідкою про включення до ЄДРПОУ
(КВЕД, назва) 

Чи займався фактично суб'єкт господарювання цим видом діяльності (так/ні) 

Чи передбачено отримання дозволів на цей вид діяльності
(ліцензій/патентів/дозволів/не передбачено) 

Назва органу, що видав ліцензію, патент, дозвіл, дата видачі і номер 

Термін початку і закінчення дії ліцензії, патенту, дозволу 

Примітка 

  

  

  

  

  

  


5. Станом на __.__.__ (початок перевіреного періоду) загальна чисельність працюючих на суб'єкт господарювання склала _____ осіб, у тому числі за сумісництвом - ____ осіб, а станом на __.__.__ (кінець перевіреного періоду) - _____ осіб, у тому числі за сумісництвом - ____ осіб.

6. У періоді, що підлягав перевірці, та на дату складання акта перевірки суб'єкт господарювання мав такі рахунки у банках та інших фінансових установах:

Назва рахунка, валюта рахунка 

Номер 

Назва установи, де відкрито рахунок, МФО (для нерезидентів - країна реєстрації та адреса банку) 

Дата відкриття 

Дата закриття 

*Дата повідомлення органу ДПС 

Залишок коштів на останній день періоду, що перевірявся, тис. грн. 

про відкриття 

про закриття 

  

  

  

  

  

  

  

  


____________
*
До набрання чинності внесених змін Законом України від 22.02.2006 N 3456-IV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" до Закону України від 25.06.91 N 1251-XII "Про систему оподаткування" в гр. 6 та 7 зазначається інформація про повідомлення як суб'єктом господарювання, так і фінансовими установами, після набрання чинності внесених змін - лише фінансовими установами.

7. Якщо суб'єкт господарювання не застосовував податкові пільги зазначити:

У періоді з __.__.__ по __.__.__ суб'єкт господарювання не застосовував пільги зі сплати окремих податків, зборів, обов'язкових платежів.

Якщо суб'єкт господарювання застосовував податкові пільги зазначити:

Суб'єкт господарювання застосовував такі пільги зі сплати окремих податків, зборів, обов'язкових платежів:

тис. грн.

Код пільги згідно з Довідником пільг 

Вид податку, збору чи платежу, щодо якого застосовано податкову пільгу 

Стаття, назва та реквізити законодавчого акта, що передбачає надання податкової пільги 

Податковий період, в якому застосовано податкову пільгу 

Сума податку, збору чи платежу, несплаченого через застосування податкової пільги 

  

  

  

  

  


8. Сплата до бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів), неподаткових доходів, встановлених законодавством, податкова віддача з податку на прибуток.

8.1. За перевірений період відповідно до карток особових рахунків суб'єкта господарювання ним фактично сплачено податків, зборів (обов'язкових платежів), неподаткових доходів, встановлених законодавством, до бюджету:

тис. грн.

N
з/п 

Код платежу 

Назва податку 

200_ рік 

200_ рік 

200_ рік 

Заборгованість (-) або переплата (+)* 

Нараховано 

Сплачено 

Нараховано 

Сплачено 

Нараховано 

Сплачено 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


____________
*
На останній день періоду, що підлягав перевірці. 

У разі наявності зазначити причини заборгованості зі сплати податків, зборів та платежів відповідно до пояснень посадових осіб суб'єкта господарювання.

8.2. Суб'єкт господарювання мав таку податкову віддачу з податку на прибуток:

тис. грн.

Період 

Нараховано податку на прибуток
(ряд. 12 Декларації) 

Скоригований валовий дохід,
(ряд. 3 Декларації) 

Податкова віддача,
(гр. 2 / гр. 3 * 100), % 

  

  

  

  


9. За даними Балансу (форма N 1), показники активів і пасивів за період діяльності суб'єкта господарювання з __.__.__ по __.__.__. постатейно становили:

тис. грн.

Стаття Балансу 

Код рядка 

Станом на __.__.__ 

Станом на __.__.__ 

Станом на __.__.__ 

Станом на __.__.__ 

Відхилення (гр. 6 - гр. 3) 

Актив 

I. Необоротні активи 

  

  

  

  

  

  

Нематеріальні активи: 

  

  

  

  

  

  

залишкова вартість 

010 

  

  

  

  

  

первісна вартість 

011 

  

  

  

  

  

накопичена амортизація 

012 

  

  

  

  

  

Незавершене будівництво 

020 

  

  

  

  

  

Основні засоби: 

  

  

  

  

  

  

залишкова вартість 

030 

  

  

  

  

  

первісна вартість 

031 

  

  

  

  

  

знос 

032 

  

  

  

  

  

Довгострокові біологічні активи: 

  

  

  

  

  

  

справедлива (залишкова) вартість 

035 

  

  

  

  

  

первісна вартість 

036 

  

  

  

  

  

накопичена амортизація 

037 

  

  

  

  

  

Довгострокові фінансові інвестиції: 

  

  

  

  

  

  

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

040 

  

  

  

  

  

інші фінансові інвестиції 

045 

  

  

  

  

  

Довгострокова дебіторська заборгованість 

050 

  

  

  

  

  

Відстрочені податкові активи 

060 

  

  

  

  

  

Інші необоротні активи 

070 

  

  

  

  

  

Усього за розділом I 

080 

  

  

  

  

  

II. Оборотні активи 

  

  

  

  

  

  

Виробничі запаси 

100 

  

  

  

  

  

Поточні біологічні активи 

110 

  

  

  

  

  

Незавершене виробництво 

120 

  

  

  

  

  

Готова продукція 

130 

  

  

  

  

  

Товари 

140 

  

  

  

  

  

Векселі одержані 

150 

  

  

  

  

  

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

  

  

  

  

  

  

чиста реалізаційна вартість 

160 

  

  

  

  

  

первісна вартість 

161 

  

  

  

  

  

резерв сумнівних боргів 

162 

  

  

  

  

  

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

  

  

  

  

  

  

з бюджетом 

170 

  

  

  

  

  

за виданими авансами 

180 

  

  

  

  

  

з нарахованих доходів 

190 

  

  

  

  

  

із внутрішніх розрахунків 

200 

  

  

  

  

  

Інша поточна дебіторська заборгованість 

210 

  

  

  

  

  

Поточні фінансові інвестиції 

220 

  

  

  

  

  

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

  

  

  

  

  

  

в національній валюті 

230 

  

  

  

  

  

в іноземній валюті 

240 

  

  

  

  

  

Інші оборотні активи 

250 

  

  

  

  

  

Усього за розділом II 

260 

  

  

  

  

  

III. Витрати майбутніх періодів 

270 

  

  

  

  

  

Підсумок Активу 

280 

  

  

  

  

  

Пасив 

I. Власний капітал 

  

  

  

  

  

  

Статутний капітал 

300 

  

  

  

  

  

Пайовий капітал 

310 

  

  

  

  

  

Додатковий вкладений капітал 

320 

  

  

  

  

  

Інший додатковий капітал 

330 

  

  

  

  

  

Резервний капітал 

340 

  

  

  

  

  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

350 

  

  

  

  

  

Неоплачений капітал 

360 

  

  

  

  

  

Вилучений капітал 

370 

  

  

  

  

  

Усього за розділом I 

380 

  

  

  

  

  

II. Забезпечення таких витрат і платежів 

  

  

  

  

  

  

Забезпечення виплат персоналу 

400 

  

  

  

  

  

Інші забезпечення 

410 

  

  

  

  

  

Цільове фінансування 

420 

  

  

  

  

  

Усього за розділом II 

430 

  

  

  

  

  

III. Довгострокові зобов'язання 

  

  

  

  

  

  

Довгострокові кредити банків 

440 

  

  

  

  

  

Інші довгострокові фінансові зобов'язання 

450 

  

  

  

  

  

Відстрочені податкові зобов'язання 

460 

  

  

  

  

  

Інші довгострокові зобов'язання 

470 

  

  

  

  

  

Усього за розділом III 

480 

  

  

  

  

  

IV. Поточні зобов'язання 

  

  

  

  

  

  

Короткострокові кредити банків 

500 

  

  

  

  

  

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 

510 

  

  

  

  

  

Векселі видані 

520 

  

  

  

  

  

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

530 

  

  

  

  

  

Поточні зобов'язання за розрахунками: 

  

  

  

  

  

  

з одержаних авансів 

540 

  

  

  

  

  

з бюджетом 

550 

  

  

  

  

  

з позабюджетних платежів 

560 

  

  

  

  

  

зі страхування 

570 

  

  

  

  

  

з оплати праці 

580 

  

  

  

  

  

з учасниками 

590 

  

  

  

  

  

із внутрішніх розрахунків 

600 

  

  

  

  

  

Інші поточні зобов'язання 

610 

  

  

  

  

  

Усього за розділом IV 

620 

  

  

  

  

  

V. Доходи майбутніх періодів 

630 

  

  

  

  

  

Підсумок Пасиву 

640 

  

  

  

  

  


У разі проведення перевірки суб'єкта малого підприємництва дані Балансу наводяться відповідно до поданої звітності суб'єкта господарювання за встановленою формою (форма N 1-м) відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39.

10. За даними Звіту про фінансові результати (форма N 2) показники щодо результатів діяльності суб'єкта господарювання з __.__.__ по __.__.__. становили:

тис. грн.

Стаття Звіту про фінансові результати 

Код рядка 

Станом на __.__.__ 

Станом на __.__.__ 

Станом на __.__.__ 

Станом на __.__.__ 

Відхилення (вказати періоди, що співстав-
ляються) 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

010 

  

  

  

  

  

Податок на додану вартість 

015 

  

  

  

  

  

Акцизний збір 

020 

  

  

  

  

  

  

025 

  

  

  

  

  

Інші вирахування з доходу 

030 

  

  

  

  

  

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

035 

  

  

  

  

  

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

040 

  

  

  

  

  

Валовий: 

  

  

  

  

  

  

прибуток 

050 

  

  

  

  

  

збиток 

055 

  

  

  

  

  

Інші операційні доходи 

060 

  

  

  

  

  

Адміністративні витрати 

070 

  

  

  

  

  

Витрати на збут 

080 

  

  

  

  

  

Інші операційні витрати 

090 

  

  

  

  

  

Фінансові результати від операційної діяльності: 

  

  

  

  

  

  

прибуток 

100 

  

  

  

  

  

збиток 

105 

  

  

  

  

  

Дохід від участі в капіталі 

110 

  

  

  

  

  

Інші фінансові доходи 

120 

  

  

  

  

  

Інші доходи 

130 

  

  

  

  

  

Фінансові витрати 

140 

  

  

  

  

  

Втрати від участі в капіталі 

150 

  

  

  

  

  

Інші витрати 

160 

  

  

  

  

  

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: 

  

  

  

  

  

  

прибуток 

170 

  

  

  

  

  

збиток 

175 

  

  

  

  

  

Податок на прибуток від звичайної діяльності 

180 

  

  

  

  

  

Фінансові результати від звичайної діяльності: 

  

  

  

  

  

  

прибуток 

190 

  

  

  

  

  

збиток 

195 

  

  

  

  

  

Надзвичайні: 

  

  

  

  

  

  

доходи 

200 

  

  

  

  

  

витрати 

205 

  

  

  

  

  

Податки з надзвичайного прибутку 

210 

  

  

  

  

  

Чистий: 

  

  

  

  

  

  

прибуток 

220 

  

  

  

  

  

збиток 

225 

  

  

  

  

  


У разі проведення перевірки суб'єкта малого підприємництва дані Звіту про фінансові результати наводяться відповідно до поданої звітності суб'єкта господарювання за встановленою формою (форма N 1-м) відповідно до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39.

11. За даними Звіту про рух грошових коштів (форма N 3) показники щодо результатів діяльності суб'єкта господарювання з __.__.__ по __.__.__. становили:

тис. грн.

Стаття 

Код 

Станом на __.__.__ 

Станом на __.__.__ 

Станом на __.__.__ 

Відхилення (вказати періоди, що співстав-
ляються) 

Надход-
ження 

Видаток 

Надход-
ження 

Видаток 

Надход-
ження 

Видаток 

Надход-
ження 

Видаток 

10 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 

010 

  

  

  

  

  

  

  

  

Коригування на: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

амортизацію необоротних активів 

020 

  

Х 

  

  

Х 

Х 

  

Х 

збільшення (зменшення) забезпечень 

030 

  

  

  

  

  

  

  

  

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 

040 

  

  

  

  

  

  

  

  

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 

050 

  

  

  

  

  

  

  

  

Витрати на сплату відсотків 

060 

  

Х 

  

  

Х 

Х 

  

Х 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 

070 

  

  

  

  

  

  

  

  

Зменшення (збільшення): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

оборотних активів 

080 

  

  

  

  

  

  

  

  

витрат майбутніх періодів 

090 

  

  

  

  

  

  

  

  

Збільшення (зменшення): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

поточних зобов'язань 

100 

  

  

  

  

  

  

  

  

доходів майбутніх періодів 

110 

  

  

  

  

  

  

  

  

Грошові кошти від операційної діяльності 

120 

  

  

  

  

  

  

  

  

Сплачені: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

відсотки 

130 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

Х 

  

податки на прибуток 

140 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

Х 

  

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 

150 

  

  

  

  

  

  

  

  

Рух коштів від надзвичайних подій 

160 

  

  

  

  

  

  

  

  

Чистий рух коштів від операційної діяльності 

170 

  

  

  

  

  

  

  

  

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Реалізація: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

фінансових інвестицій 

180 

  

Х 

  

  

Х 

Х 

  

Х 

необоротних активів 

190 

  

Х 

  

  

Х 

Х 

  

Х 

майнових комплексів 

200 

  

  

  

  

  

  

  

  

Отримані: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

відсотки 

210 

  

Х 

  

  

Х 

Х 

  

Х 

дивіденди 

220 

  

Х 

  

  

Х 

Х 

  

Х 

Інші надходження 

230 

  

Х 

  

  

Х 

Х 

  

Х 

Придбання: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

фінансових інвестицій 

240 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

Х 

  

необоротних активів 

250 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

Х 

  

майнових комплексів 

260 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

Х 

  

Інші платежі 

270 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

Х 

  

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 

280 

  

  

  

  

  

  

  

  

Рух коштів від надзвичайних подій 

290 

  

  

  

  

  

  

  

  

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

300 

  

  

  

  

  

  

  

  

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Надходження власного капіталу 

310 

  

Х 

  

  

Х 

Х 

  

Х 

Отримані позики 

320 

  

Х 

  

  

Х 

Х 

  

Х 

Інші надходження 

330 

  

Х 

  

  

Х 

Х 

  

Х 

Погашення позик 

340 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

Х 

  

Сплачені дивіденди 

350 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

Х 

  

Інші платежі 

360 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

Х 

  

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 

370 

  

  

  

  

  

  

  

  

Рух коштів від надзвичайних подій 

380 

  

  

  

  

  

  

  

  

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

390 

  

  

  

  

  

  

  

  

Чистий рух коштів за звітний період 

400 

  

  

  

  

  

  

  

  

Залишок коштів на початок року 

410 

  

Х 

  

  

Х 

Х 

  

Х 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 

420 

  

  

  

  

  

  

  

  

Залишок коштів на кінець року 

430 

  

Х 

  

  

Х 

Х 

  

Х 


У разі проведення перевірки суб'єкта малого підприємництва вказана форма не надається.

12. У періоді, що перевіряється, суб'єкт господарювання використовував у своїй діяльності наступні офісні, виробничі (торгівельні, складські приміщення тощо) ___________________________________
_____________________________________________________________________________________.
(зазначити перелік таких приміщень та відповідних документів, на підставі яких вони перебувають у власності суб'єкта господарювання, іншу інформацію, що характеризує можливість їх використання у власній господарській діяльності) 


13. Перевіркою встановлено/не встановлено використання в господарській діяльності векселів.

Реєстр виданих (переданих) та отриманих векселів у розрізі контрагентів наведено в додатку ___ до Довідки про загальну інформацію (наводиться у разі використання векселів).

14. Перевіркою встановлено/не встановлено використання в господарській діяльності інших цінних паперів.

Реєстр використання у господарській діяльності цінних паперів (крім векселів) у періоді, що перевірявся, наведено в додатку ___ до Довідки про загальну інформацію (наводиться у разі використання цінних паперів).

15. Перевіркою встановлено/не встановлено використання суб'єктом господарювання фінансових кредитів.

Реєстр суб'єктів господарювання з якими суб'єкт господарювання, що перевіряється, перебував у господарських відносинах, пов'язаних з одержанням та використанням фінансових кредитів в істотних обсягах наведено в додатку ___ до Довідки про загальну інформацію (наводиться у разі використання фінансових кредитів).

16. Перевіркою встановлено/не встановлено використання суб'єктом господарювання товарних кредитів.

Реєстр суб'єктів господарювання з якими суб'єкт господарювання, що перевіряється, перебував у господарських відносинах, пов'язаних з придбанням ТМЦ на умовах товарного кредиту в істотних обсягах наведено в додатку ___ до Довідки про загальну інформацію (наводиться у разі використання фінансових кредитів).

17. Перевіркою встановлено/не встановлено укладання суб'єктом господарювання договорів страхування.

Реєстр суб'єктів господарювання з якими суб'єкт господарювання, що перевіряється, укладав договори страхування наведено в додатку ___ до Довідки про загальну інформацію (наводиться у разі використання фінансових кредитів).

18. Перевіркою встановлено/не встановлено отримання (надання) поворотної фінансової допомоги.

Реєстр суб'єктів господарювання від яких суб'єкт господарювання, що перевіряється, отримував поворотну фінансову допомогу наведено в додатку ___ до Довідки про загальну інформацію (наводиться у разі використання фінансових кредитів).

Реєстр суб'єктів господарювання яким суб'єкт господарювання, що перевіряється, надавав поворотну фінансову допомогу наведено в додатку ___ до Довідки про загальну інформацію (наводиться у разі використання фінансових кредитів).

19. Перевіркою встановлено/не встановлено укладання договорів комісії.

Реєстр суб'єктів господарювання з якими суб'єкт господарювання, що перевіряється, укладав договори комісії (доручення), виступаючи як комітент (довіритель) наведено в додатку ___ до Довідки про загальну інформацію (наводиться у разі використання фінансових кредитів).

Реєстр суб'єктів господарювання з якими суб'єкт господарювання, що перевіряється, укладав договори комісії (доручення), виступаючи як комісіонер (повірений) наведено в додатку ___ до Довідки про загальну інформацію (наводиться у разі використання фінансових кредитів).

20. Реєстр суб'єктів господарювання, з якими в перевіреному періоді перебував суб'єкт господарювання у господарських відносинах наведено в додатку ___ до Довідки про загальну інформацію.

Посади перевіряючих органу державної податкової служби 

_________
(підпис) 

__________________________
(ініціали, прізвище) 


Підтверджуємо, що первинні бухгалтерські та інші документи, використані при проведенні перевірки, достовірні, надані в повному обсязі, а додаткові (інші) документи, що свідчать про діяльність суб'єкта господарювання (спростовують факти, викладені в цьому додатку, що є невід'ємною частиною акта перевірки) за період, що перевіряється, відсутні.

Керівник ___________ 

_________
(підпис) 

__________________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

_________
(підпис) 

__________________________
(ініціали, прізвище) 


 

Додаток 1
до Довідки про загальну інформацію щодо суб'єкта господарювання та результати його діяльності 


Реєстр виданих (переданих) та отриманих векселів
 _________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)
за період _____________

тис. грн.

Реквізити векселя 

Інформація щодо отримання (покупки, погашення) 

Інформація щодо передачі (продажу) векселя 

Отри-
мано при-
бутку (збитків) із опера-
цій з век-
селем 

N
з/п 

Вид век-
селя (прос-
тий, пере-
каз-
ний тощо) 

Най-
мену-
вання емі-
тента 

Код за ЄДРПОУ 

Дата век-
селя 

Номі-
наль-
на вар-
тість 

Най-
мену-
вання суб'єкта госпо-
дарю-
вання, від якого отри-
маний вексель (вексе-
леда-
вець, про-
давець) 

Код за ЄДРПОУ 

Сума, за яку отри-
мано (прид-
бано) век-
сель 

Дата отри-
мання (поку-
пки) век-
селя 

Форма роз-
рахун-
ків за отри-
маний (прид-
баний) вексель 

Забор-
гова-
ність перед про-
давцем (пред'яв-
ником) 

Забор-
гова-
ність вексе-
ледавця по век-
селю 

Дата (пога-
шення) векселя 

Най-
мену-
вання суб'єкта госпо-
дарю-
вання, якому пере-
даний (про-
даний) вексель 

Код за ЄДРПОУ 

Сума, за яку пере-
даний (про-
дано) век-
сель 

Дата пере-
дачі (про-
дажу) век-
селя 

Форма розра-
хунків за пере-
даний (про-
даний) век-
сель 

Дата пога-
шення век-
селя 

Забор-
гова-
ність по векселю (за вексель) станом на кінець періоду, що переві-
рявся 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Векселі власної емісії 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Посади перевіряючих ОДПС 

_______________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 

Керівник ____________ 

_______________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

_______________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 


 

Додаток 2
до Довідки про загальну інформацію щодо суб'єкта господарювання та результати його діяльності 


Реєстр виданих (переданих) та отриманих цінних паперів (крім векселів) ___________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)
за період _____________

тис. грн.

Реквізити ЦП 

Інформація щодо отримання (покупки, погашення) 

Інформація щодо передачі (продажу) ЦП 

Отри-
мано при-
бутку (збит-
ків) із опера-
цій з цінним папе-
ром 

N
з/п 

Форма цінного паперу (доку-
мен-
тарна, бездо-
кумен-
тарна) 

Найме-
нування емі-
тента 

Код за ЄДРПОУ 

Да-
та ви-
да-
чі 

Номі-
наль-
на вар-
тість 

Най-
мену-
вання
суб'єкта госпо-
дарю-
вання, від якого отри-
мано ЦП 

Код за ЄДРПОУ 

Сума, за яку отри-
мано (прид-
бано) ЦП 

Дата отри-
мання (по-
купки) 

Форма роз-
рахун-
ків за отри-
ману (прид-
бану) ЦП 

Забор-
гова-
ність перед про-
дав-
цем 

Забор-
гова-
ність ємі-
тента по ЦП 

Дата (пога-
шен-
ня) 

Най-
мену-
вання суб'єкта госпо-
дарю-
вання, якому пере-
даний (про-
даний) ЦП 

Код за ЄДРПОУ 

Сума, за яку пере-
даний (про-
дано) ЦП 

Дата пере-
дачі (про-
дажу) 

Форма роз-
рахун-
ків 

Дата пога-
шен-
ня 

Забор-
гова-
ність по ЦП станом на кінець пері-
оду, що пере-
віряв-
ся 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Цінні папери власної емісії 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші цінні папери згідно додатка К3 до декларації про прибуток підприємства 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Посади перевіряючих 

_______________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 

Керівник ____________ 

_______________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

_______________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 


 

Додаток 3
до Довідки про загальну інформацію щодо суб'єкта господарювання та результати його діяльності 


Реєстр суб'єктів господарювання, з якими
________________________________________,
(найменування перевіряємого суб'єкта господарювання)
код за ЄДРПОУ _____________, що перевіряється, перебував у господарських відносинах, пов'язаних з одержанням та використанням фінансових кредитів в істотних обсягах

тис. грн.

Подат-
ковий період, в якому суми відсот-
ків відно-
сились до складу вало-
вих витрат 

Дата та номер кре-
дит-
ного Дого-
вору 

Най-
мену-
вання кре-
дито-
ра (його рекві-
зити) 

Дата та номер дого-
вору пору-
ки (га-
ран-
тії) 

Най-
мену-
вання пору-
чителя, гаранта (його рекві-
зити) 

Да-
та та но-
мер дого-
вору за-
ста-
ви 

Фор-
ма зас-
тави 

Вар-
тість об'єк-
та зас-
тав-
ки 

Гра-
нич-
ний обсяг ліміту одер-
жання кре-
дит-
них коштів (для кре-
дит-
них ліній, овер-
драф-
тів) 

Дата фак-
тич-
ного одер-
жання кре-
дит-
них кош-
тів 

Сума фак-
тично отри-
маних кре-
дит-
них кош-
тів 

Ці-
льо-
ве приз-
на-
чення кре-
дит-
них кош-
тів 

Нап-
рямок вико-
рис-
тання отри-
маних кре-
дит-
них кош-
тів 

Сума вико-
рис-
таних кре-
дит-
них кош-
тів 

Пері-
од вико-
рис-
тання кре-
дит-
них кош-
тів 

Від-
сот-
кова став-
ка по до-
гово-
ру 

Сума нара-
хова-
них від-
сотків 

Сума спла-
чених від-
сот-
ків 

Сума відне-
сених до вало-
вих витрат від-
сот-
ків 

Сума спла-
чених додат-
кових платежів (комі-
сій тощо) 

Най-
мену-
вання та рек-
візити особи, якій спла-
чува-
лись додат-
кові пла-
тежі (комісії тощо) 

Подат-
ковий період, в якому суми додат-
кових плате-
жів відно-
сились до складу вало-
вих витрат 

Сума від-
несе-
них до вало-
вих вит-
рат додат-
кових пла-
тежів 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 


В разі заміни кредитора відповідні відомості вказуються в графах 2, 3 з відповідною поміткою.

В разі заміни поручителя відповідні відомості вказуються в графах 4, 5 з відповідною поміткою.

 

Додаток 3
до Довідки про загальну інформацію щодо суб'єкта господарювання та результати його діяльності 


Реєстр суб'єктів господарювання, з якими
________________________________________,
(найменування перевіряємого суб'єкта господарювання)
код за ЄДРПОУ _____________, що перевіряється, перебував у господарських відносинах (в розрізі договорів)

тис. грн.

N
з/п 

Пе-
ріод в ме-
жах ро-
ку 

Рік 

Най-
мену-
вання контр-
агента 

Код ЄДРПОУ 

Дата та номер дого-
вору 

Відомості щодо заборгованості на початок періоду 

Взаємовідносини купівлі-продажу 

Інші взаємовідносини, що призвели до зміни заборгованості (укладання інших, ніж купівля/продаж договорів) 

Відомості щодо заборгованості на кінець періоду 

Дебі-
тор-
ська забор-
гова-
ність 

Кре-
дитор-
ська забор-
гова-
ність 

Бух-
гал-
терсь-
кий раху-
нок (но-
мер) 

Дата виник-
нення забор-
гова-
ності 

Основ-
ний вид реалі-
зова-
них (прид-
баних) ТМЦ (робіт, послуг) 

Сума реалі-
зації (прид-
бання) ТМЦ (робіт, пос-
луг) 

Здійснені розрахунки 

Вид вза-
ємо-
від-
но-
син 

Дебіторська заборгованість 

Кредиторська заборгованість 

Дебі-
тор-
ська забор-
гова-
ність 

Кре-
дитор-
ська забор-
гова-
ність 

Бух-
гал-
тер-
ський раху-
нок (но-
мер) 

Дата виник-
нення забор-
гова-
ності 

Че-
рез р/р 

Го-
тів-
кою 

У век-
сель-
ній фор-
мі 

Ін-
ше 

Збіль-
шен-
ня 

Змен-
шен-
ня 

Збіль-
шен-
ня 

Змен-
шен-
ня 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Перелік постачальників, комісіонерів, надавачів фінансової допомоги, т. д. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

… 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

інші 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього за період 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Перелік покупців, комітентів, отримувачів фінансової допомоги, т. д. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

… 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

інші 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього за період 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Посади перевіряючих ОДПС 

_______________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 

Керівник ____________ 

_______________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

_______________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 


 

Додаток 4
до Довідки про загальну інформацію щодо суб'єкта господарювання та результати його діяльності 


Реєстр суб'єктів господарювання, з якими
________________________________________,
(найменування перевіряємого суб'єкта господарювання)
код за ЄДРПОУ _____________, що перевіряється, перебував у господарських відносинах, пов'язаних з придбанням ТМЦ на умовах товарного кредиту в істотних обсягах

тис. грн.

Подат-
ковий період, в якому суми від-
сотків відно-
сились до складу валових витрат 

Дата та номер дого-
вору про прид-
бання товарів на умовах товар-
ного кре-
диту 

Най-
мену-
вання поста-
чаль-
ника та його рекві-
зити 

Умови транс-
порту-
вання (збері-
гання) придба-
них ТМЦ 

Дата отри-
мання ТМЦ 

Опис ТМЦ, які прид-
ба-
ються на умовах товар-
ного кре-
диту 

Вар-
тість прид-
баних ТМЦ 

Відсот-
кова ставка за дого-
вором 

Сума нара-
хованих відсот-
ків 

Період, за який нарахо-
вано від-
сотки за корис-
тування товар-
ним кре-
дитом 

Дата фак-
тич-
ної оп-
лати 

Порядок проведення розрахунків 

Подаль-
ше вико-
риста-
ння прид-
баних ТМЦ 

Сума відне-
сених до валових витрат від-
сотків 

Пере-
рахо-
вано кош-
тів 

Шляхом передачі інших ТМЦ 

Векселями 

Опис това-
ру 

Вар-
тість 

Сума, за яку пере-
дано век-
сель 

Вид век-
селя (прос-
тий, пере-
казний тощо) 

Най-
мену-
вання емі-
тента 

Код за ЄДРПОУ 

Дата век-
селя 

Номі-
нальна вар-
тість 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 


 

Додаток 5
до Довідки про загальну інформацію щодо суб'єкта господарювання та результати його діяльності 


Реєстр суб'єктів господарювання, з якими
________________________________________,
(найменування перевіряємого суб'єкта господарювання)
код за ЄДРПОУ _____________, що перевіряється, укладав договори страхування

тис. грн.

Дата та номер дого-
вору стра-
хуван-
ня 

Термін дії дого-
вору 

Найме-
нування страхо-
вика (його рекві-
зити) 

Об'єкт страху-
вання 

Розмір страхової суми 

Сума фактично випла-
ченої страхової суми у разі настання страхового випадку 

Сума страхових внесків по Договору страху-
вання 

Сума сплачених страхових внесків 

Подат-
ковий період відне-
сення страхових платежів до валових витрат 

Сума відне-
сених до валових витрат страхових внесків 

Сума спла-
чених додат-
кових платежів (комісій тощо) 

Найме-
нування та реквізити особи, якою сплачу-
вались додаткові платежі (комісії тощо) 

Подат-
ковий період, в якому суми додат-
кових платежів відно-
сились до складу валових витрат 

Сума відне-
сених до валових витрат додат-
кових платежів 

10 

11 

12 

13 

14 


 

Додаток 6
до Довідки про загальну інформацію щодо суб'єкта господарювання та результати його діяльності 


Реєстр суб'єктів господарювання, від яких
________________________________________,
(найменування перевіряємого суб'єкта господарювання)
код за ЄДРПОУ _____________, що перевіряється, отримував поворотну фін. допомогу

тис. грн.

Подат-
ковий період, в якому до складу валового доходу вклю-
чалась сума поворотної фін. допомоги 

Дата та номер договору про надання поворотної фінансової допомоги 

Найме-
нування та реквізити особи, яка надала поворотну фінансову допомогу 

Податковий статус особи, яка надала поворотну фінансову допомогу 

Сума пово-
ротної фінан-
сової допо-
моги 

Дата отримання поворотної фінансової допомоги 

Напрямок викорис-
тання отриманої поворотної фінансової допомоги 

Дата повер-
нення пово-
ротної фінансової допомоги згідно з дого-
вором 

Дата фактичного повернення поворотної фінансової допомоги 

Сума включеної до валового доходу поворотної фін. допомоги 

Подат-
ковий період, в якому до складу валового доходу вклю-
чалась сума умовних процентів 

Сума включених до валогового доходу умовних процентів 

Податковий період, в якому до складу валових витрат включалась сума повернутої фін. допомоги 

Сума включеної до валових витрат повернутої фін. допомоги 

10 

11 

12 

13 

14 


 

Додаток 7
до Довідки про загальну інформацію щодо суб'єкта господарювання та результати його діяльності 


Реєстр суб'єктів господарювання, яким _____________________________, код за ЄДРПОУ _____________, що перевіряється, надавав поворотну фін. допомогу

тис. грн.

Дата та номер договору про надання поворотної фінансової допомоги 

Найменування та реквізити особи, якій було надано поворотну фінансову допомогу 

Податковий статус особи, якій було надано поворотну фінансову допомогу 

Сума поворотної фінансової допомоги 

Дата надання поворотної фінансової допомоги 

Дата повернення поворотної фінансової допомоги згідно з договором 

Дата фактичного повернення поворотної фінансової допомоги 


 

Додаток 8
до Довідки про загальну інформацію щодо суб'єкта господарювання та результати його діяльності 


Реєстр суб'єктів господарювання, з якими
________________________________________,
(найменування перевіряємого суб'єкта господарювання)
код за ЄДРПОУ _____________, що перевіряється, укладав договори комісії (доручення), виступаючи як комітент (довіритель)

тис. грн.

Дата та номер дого-
вору комісії 

Най-
мену-
вання та рекві-
зити комі-
сіо-
нера (пові-
рено-
го) 

Тип дого-
вору (комі-
сія, дору-
чення) 

Но-
менк-
лату-
ра това-
рів 

Комісія (доручення) на продаж 

Комісія (доручення) на придбання 

Дата пе-
рера-
ху-
ван-
ня вина-
горо-
ди комі-
сіо-
неру 

Су-
ма ви-
на-
го-
ро-
ди 

Дата пере-
дання това-
рів на комі-
сію 

Вар-
тість това-
рів, пере-
даних на комі-
сію 

Дата звіту комі-
сіо-
нера 

Вар-
тість това-
рів, щодо яких комі-
сіо-
нер відз-
віту-
вав про їх про-
даж 

Дата отри-
мання гро-
шової або іншої ком-
пен-
сації від комі-
сіо-
нера 

Сума компенсації 

По-
дат-
ко-
вий пе-
ріод, в яко-
му збіль-
шено валові дохо-
ди 

Сума збіль-
шен-
ня вало-
вих дохо-
дів 

Подат-
ковий період, в якому збіль-
шено подат-
кові зо-
бов'я-
зання з ПДВ 

Сума збіль-
шення подат-
кових зо-
бов'я-
зань 

дата пере-
раху-
вання коштів комі-
сіо-
неру 

Сума компенсації 

Вар-
тість това-
рів, які дору-
чено прид-
бати комі-
сіо-
неру 

Дата звіту комі-
сіо-
нера 

Вар-
тість това-
рів, щодо яких комі-
сіо-
нер від-
зві-
тував про їх прид-
бання 

Фак-
тич-
но отри-
мано това-
рів від комі-
сіо-
нера 

По-
дат-
ковий період, в якому збіль-
шено валові вит-
рати 

Сума збіль-
шен-
ня вало-
вих вит-
рат 

Подат-
ковий період, в якому збіль-
шено подат-
ковий кредит з ПДВ 

Сума збіль-
шення подат-
кового кре-
диту 

Кош-
ти 

ТМЦ 

Цін-
ні па-
пери 

Кош-
ти 

ТМЦ 

Цін-
ні па-
пери 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 


 

Додаток 9
до Довідки про загальну інформацію щодо суб'єкта господарювання та результати його діяльності 


Реєстр суб'єктів господарювання, з якими
________________________________________,
(найменування перевіряємого суб'єкта господарювання)
код за ЄДРПОУ __________, що перевіряється, укладав договори комісії (доручення), виступаючи як комісіонер (повірений)

тис. грн.

Да-
та та но-
мер до-
го-
во-
ру ко-
мі-
сії 

Най-
ме-
ну-
ван-
ня та рек-
візи-
ти ко-
мі-
тен-
та (до-
ві-
ри-
теля) 

Тип до-
го-
во-
ру (ко-
мі-
сія, до-
ру-
чен-
ня) 

Но-
мен-
кла-
тура то-
ва-
рів 

Комісія (доручення) на продаж 

Комісія (доручення) на придбання 

Да-
та от-
ри-
ма-
ння то-
ва-
рів на ко-
мі-
сію 

Вар-
тість то-
ва-
рів, пе-
ре-
да-
них на ко-
мі-
сію 

Да-
та фак-
тич-
ного про-
дажу това-
рів 

Вар-
тість фак-
тич-
но про-
да-
них то-
ва-
рів 

Да-
та зві-
ту ко-
мі-
сіо-
не-
ра 

Вар-
тість то-
ва-
рів, що-
до яких на-
дано звіт ко-
мі-
тен-
ту 

Дата от-
ри-
ман-
ня гро-
шо-
вої або ін-
шої ком-
пен-
са-
ції від по-
куп-
ця 

Сума компенсації 

Да-
та пере-
раху-
ван-
ня гро-
шо-
вої або ін-
шої ком-
пен-
са-
ції ко-
мі-
тен-
ту 

Сума компенсації 

По-
дат-
ко-
вий пе-
рі-
од, в яко-
му збіль-
шено по-
дат-
кові зо-
бов'я-
зан-
ня з ПДВ 

Сума збіль-
шен-
ня по-
дат-
ко-
вих зо-
бов'я-
зань 

По-
дат-
ко-
вий пе-
ріод, в яко-
му збіль-
шено по-
дат-
ко-
вий кре-
дит з ПДВ 

По-
дат-
ко-
во-
го кре-
ди-
ту 

Да-
та от-
ри-
ман-
ня фі-
нан-
су-
ван-
ня від ко-
мі-
тен-
та 

Сума компенсації 

Вар-
тість то-
ва-
рів, які до-
ру-
че-
но прид-
бати ко-
мі-
сіо-
не-
ру 

Да-
та фак-
тич-
ного прид-
бан-
ня то-
ва-
рів 

Вар-
тість прид-
бан-
их то-
ва-
рів 

Дата пере-
ра-
ху-
ван-
ня ком-
пен-
сації про-
дав-
цю то-
ва-
рів 

Сума компенсації 

Дата зві-
ту ко-
мі-
сіо-
не-
ра 

Вар-
тість то-
ва-
рів, що-
до яких ко-
мі-
сіо-
нер від-
зві-
тував про їх прид-
бан-
ня 

Дата фак-
тич-
ної пере-
дачі това-
рів ко-
мі-
тен-
ту 

Сума фак-
тич-
но пере-
даних ко-
мі-
тетен-
ту то-
варів 

По-
дат-
ко-
вий пе-
ріод, в якому збіль-
шено по-
дат-
кові зо-
бов'я-
зання з ПДВ 

Сума збіль-
шен-
ня по-
дат-
кових зо-
бов'я-
зань 

По-
дат-
ковий пері-
од, в якому збіль-
шено по-
дат-
ковий кре-
дит з ПДВ 

Сума збіль-
шен-
ня подат-
ково-
го кре-
диту 

Кош-
ти 

ТМЦ 

Цін-
ні па-
пе-
ри 

Кош-
ти 

ТМЦ 

Цін-
ні па-
пе-
ри 

Кош-
ти 

ТМЦ 

Цін-
ні па-
пе-
ри 

Кош-
ти 

ТМЦ 

Цін-
ні па-
пе-
ри 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 


 

Додаток 10
до Довідки про загальну інформацію щодо суб'єкта господарювання та результати його діяльності 


 

Реєстр суб'єктів господарювання, з якими
________________________________________,
(найменування перевіряємого суб'єкта господарювання)
код за ЄДРПОУ _____________, що перевіряється, перебував у господарських відносинах (в розрізі договорів)

тис. грн.

N
з/п 

Пе-
ріод в ме-
жах ро-
ку 

Рік 

Най-
мену-
вання контр-
аген-
та 

Код ЄДРПОУ 

Дата та но-
мер дого-
вору 

Відомості щодо заборгованості на початок періоду 

Взаємовідносини купівлі-продажу 

Інші взаємовідносини, що призвели до зміни заборгованості (укладання інших, ніж купівля/продаж договорів) 

Відомості щодо заборгованості на кінець періоду 

Дебі-
торсь-
ка забор-
гова-
ність 

Кре-
дитор-
ська забор-
гова-
ність 

Бух-
галтер-
ський раху-
нок (номер) 

Дата виник-
нення забор-
гова-
ності 

Основ-
ний вид реалі-
зованих (прид-
баних) ТМЦ (робіт, послуг) 

Сума реалі-
зації (прид-
бання) ТМЦ (робіт, послуг) 

Здійснені розрахунки 

Вид взає-
мо-
від-
но-
син 

Дебіторська заборгованість 

Кредиторська заборгованість 

Дебі-
тор-
ська забор-
гова-
ність 

Кре-
дитор-
ська забор-
гова-
ність 

Бух-
гал-
терсь-
кий раху-
нок (но-
мер) 

Дата ви-
ник-
нення забор-
гова-
ності 

Че-
рез р/р 

Го-
тів-
кою 

У век-
сель-
ній фор-
мі 

Ін-
ше 

Збіль-
шен-
ня 

Змен-
шен-
ня 

Збіль-
шен-
ня 

Змен-
шен-
ня 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Перелік постачальників, комісіонерів, надавачів фінансової допомоги, т. д. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

… 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

інші 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього за період 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Перелік покупців, комітентів, отримувачів фінансової допомоги, т. д. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

… 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

інші 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього за період 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Посади перевіряючих ОДПС 

_______________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 

Керівник ____________ 

_______________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

_______________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 


 

Додаток 2
до зразка форми Акта (довідки) про результати планової/позапланової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства 


ДОВІДКА
(з окремих питань плану перевірки як складової частини акта)

__.__.__   N ___/_____/_______
    (дата)  

____________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання
або місце розташування об'єкта права
власності, щодо якого проводиться перевірка) 


Про результати планової виїзної перевірки
___________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ)
з питань повноти обчислення та своєчасності
внесення до бюджету сум _____________________
___________________________________________
         (назва податку, збору (обов'язкового платежу), 
   неподаткового доходу, встановлених законодавством)
та/або дотримання вимог _____________________
                                           (валютного чи іншого законодавства)
за період з __.__.__ по __.__.__

1. Вступна частина

На підставі направлення (нь) від ___.___.___ N ______, виданого (них)
______________________________________________________________________________________
                                                                       (назва органу державної податкової служби)
______________________________________________________________________________________,
                           (прізвища, ім'я та по батькові, посади перевіряючих, звання, назва структурного підрозділу)
згідно із част. __ ст. __ Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" та відповідно до плану-графіка проведення документальних перевірок суб'єктів господарювання в ході проведення планової виїзної перевірки
______________________________________________________________________________________
                        (повне і скорочене найменування суб'єкта господарювання відповідно до установчих документів)
проведена перевірка з питань повноти обчислення та своєчасності внесення до бюджету сум ______________________________________________________________________________________
               (назва податку, збору (обов'язкового платежу), неподаткового доходу, встановлених законодавством)
або вимог __________________________________________________ за період з __.__.__ по __.__.__
                                                      (валютного чи іншого законодавства)
відповідно до затвердженого плану перевірки, наведеного у додатку 1 до акта.

Перевірку проведено з відома ____________________________________________________________
____________________________________________________________, роб. тел.: _________________
(посада керівника (в. о. керівника) суб'єкта господарювання, його прізвище, ім'я та по батькові)
та в присутності головного бухгалтера ____________________________________________________
___________________________________________________________, роб. тел.: __________________
                                                      (прізвище, ім'я та по батькові) 

У разі, якщо головний бухгалтер відсутній (посада вакантна, знаходиться на лікарняному, не передбачена, інше), робиться відповідний запис. 


2. Загальні положення

2.1. Перевірка проводилась з __.__.__ по __.__.__.

У разі продовження термінів проведення перевірки зазначити таке:

Термін проведення перевірки продовжувався з __.__.__ по __.__.__ на підставі наказу ______________________________________________________________________ від __.__.__ N ___.
                                                                                (назва органу ДПС) 

2.2. У періоді, за який проводилась перевірка, відповідальними за фінансово-господарську діяльність суб'єкта господарювання були (є):
керівник _____________________________________________________________________________
                                                                       (прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер)
за період з __.__.__ по __.__.__ (або по день підписання акта перевірки) згідно з наказом (іншого документа про призначення) від __.__.__ N _________. Наказ (інший документ про звільнення) від __.__.__ N ___);
головний бухгалтер ____________________________________________________________________
                                                                                  (прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер)
за період з __.__.__. по __.__.__ (або по день підписання акта перевірки), наказ керівника _____________________ про призначення від __.__.__ N ____. Наказ керівника _________________
                    (П. І. Б.)                                                                                                                                                                 (П. І. Б.)
про звільнення від __.__.__ N ___). 


3. Перевірка повноти обчислення та своєчасності внесення до бюджету сум

______________________________________________________________________________________
              (назва податку, збору (обов'язкового платежу), неподаткового доходу, встановлених законодавством)
або вимог _____________________________________________________________________________
                                                                                  (валютного чи іншого законодавства) 

3.1. Заповнюється аналогічно розділу 3 додатка 1 до цього наказу в частині перевірених податків та/або питань. 


4. Висновок

Заповнюється аналогічно розділу 4 додатка 1 до цього наказу в частині перевірених податків та/або питань

У ході проведення перевірки здійснено вилучення копій (оригіналів) фінансово-господарських документів, які свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків та зборів (обов'язкових платежів) відповідно до п. 9 ст. 11 Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні", із змінами та доповненнями, що оформлено Описом оригіналів/копій документів, які вилучені із справ, від ______ N _____ (додатки ___ до акта перевірки).
 

Посади перевіряючих органу податкової служби 

_________
(підпис) 

___________________________
(ініціали, прізвище) 

Довідку погоджено:
 

Керівник ___________ 

______________
(підпис) 

________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

______________
(підпис) 

________________
(ініціали, прізвище) 

Довідка складена у двох примірниках.

На першому примірнику:
віза начальника (заступника начальника)
відділу/завідуючого (заступника завідуючого) сектором 

__.__.__
  (дата) 

_________________
(підпис) 

_________________________________
(Посада, прізвище, ім'я та по батькові) 


 

Додаток 3
до зразка форми Акта (довідки) про результати планової/позапланової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства 


Перевірка показників поданої Довідки щодо залишку суми від'ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду
(додаток 2 до податкової декларації з ПДВ
_______________________________
(найменування суб'єкта господарювання) 
за _______________ 200_ року)
(податковий період)

грн.

N
з/п 

Залишок від'ємного значення попереднього податкового періоду за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного періоду (рядок 24 податкової декларації звітного податкового періоду) 

Частина залишку від'ємного значення, фактично сплачена отримувачем товарів (послуг) постачальникам таких товарів (послуг)у попередніх податкових періодах та не погашена податковими зобов'язаннями попередніх податкових періодів або не брала участі у розрахунках бюджетного відшкодування (переноситься до р. 2 розрахунку бюджетного відшкодування) 

Значення рядка 26 декларації звітного податкового періоду 

Звітний період, у якому виникла сума 

Сума 

Дані платника 

Дані перевірки 

Відхилення 

Дані платника 

Дані перевірки 

Відхилення 

Дані платника 

Дані перевірки 

Дані платника 

Дані перевірки 

Відхилення 

10 

11 

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Посади перевіряючих ОДПС 

_______________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 

Керівник ____________ 

_______________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

_______________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 


 

Додаток 4
до зразка форми Акта (довідки) про результати планової/позапланової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства 


Узагальнений перелік документів, які було використано при проведенні перевірки

____________________________________________________________________
(скорочене найменування суб'єкта господарювання відповідно до установчих документів)

N
з/п 

Повна назва документів, які охоплені даною перевіркою (за необхідності згрупованих за типом) 

Період охоплення перевіркою
(з __. __. __ по __. __. __) 

Прізвище, ініціали перевіряючих 

Суцільним порядком 

Вибірковим порядком 

Загальна інформація щодо суб'єкта господарювання та результати його діяльності 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Валовий дохід 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Валові витрати 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Амортизаційні відрахування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Висновок щодо повноти декларування та своєчасності сплати податку на прибуток 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Податкові зобов'язання по податку на додану вартість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Податковий кредит по податку на додану вартість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Висновок щодо повноти декларування та своєчасності сплати податку на додану вартість, декларування сум податку, що підлягає бюджетному відшкодуванню 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Акцизний збір 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Оподаткування у сфері зовнішньоекономічної діяльності 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дотримання вимог валютного законодавства при здійсненні зовнішньоекономічних операцій 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дотримання вимог законодавства з питань ліцензування господарської діяльності 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Аналогічно щодо інших перевірених податків, зборів (обов'язкових платежів), неподаткових доходів, встановлених законодавством, а також проведених перевірок з питань дотримання вимог іншого законодавства 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Посади перевіряючих органу
податкової служби 

 
_________
(підпис) 

 
_________________________
(ініціали, прізвище) 


Підтверджуємо, що первинні документи, використані при проведенні перевірки, достовірні, надані в повному обсязі, а додаткові (інші) документи, що свідчать про діяльність суб'єкта господарювання (спростовують викладені в акті перевірки порушення) за період, що перевіряється, відсутні.

Керівник ____________ 

_______________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер 

_______________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 


 

Додаток 5
до зразка форми Акта (довідки) про результати планової/позапланової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства 


Реєстр направлених запитів в ході проведення _____________ (планової/позапланової виїзної перевірки) та результатів проведених перевірок контрагентів щодо підтвердження відомостей, отриманих від особи
____________________________________________,
(найменування суб'єкта господарювання, що перевірявся)
яка мала правові відносини з такими контрагентами

тис. грн.

N
з/п 

Наймену-
вання суб'єкта господа-
рювання (П. І. Б.) 

Код за ЄДРПОУ (ідентифі-
каційний номер) 

Місце-
знаход-
ження (місце прожи-
вання) 

Назва органу ДПС, у якому суб'єкт господа-
рювання перебу-
ває на обліку 

Вид взаємо-
відносин (прид-
бання, реалі-
зація, відпо-
відальне збері-
гання тощо) 

Обсяг операцій 

Направлений запит 

Дата отримання відповіді 

При-
мітка (ре-
зуль-
тат) 

За-
галь-
ний 

У т. ч. ПДВ 

Да-
та 

Назва тран-
зит-
ного файла 

Да-
та 

N лис-
та 

Назва тран-
зитного файла 

N лан-
цюга 

Стан контр-
агента за даними пере-
вірки 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Посади перевіряючих ОДПС 

_______________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 


____________
*
Додаток не вручається суб'єкту господарювання.

 

Додаток 6
до зразка форми Акта (довідки) про результати планової/позапланової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства 


Результати опрацювання відхилень, встановлених Системою автоматизованого співставлення податкових зобов'язань і податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України, між сумами податкових зобов'язань та/або податкового кредиту з податку на додану вартість
_____________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, код ЄДРПОУ та ІПН)
та його контрагентів

Результати опрацювання відхилень сум податкових зобов'язань з ПДВ щодо операцій з поставки на митній території України, що підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків

N
з/п 

Звітний податковий період (місяць та рік) 

Код ЄДРПОУ (ДРФО) платника - покупця 

Індиві-
дуальний податковий номер платника податку - покупця 

Назва платника податку - покупця 

За даними платника, що перевіря-
ється (сума ПДВ) 

За даними перевірки (сума ПДВ) 

Встановлене відхилення сум ПДВ (гр. 7 - гр. 6) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


Результати опрацювання відхилень сум податкового кредиту з ПДВ

N
з/п 

Звітний податковий період, у якому суму ПДВ включено до податкового кредиту (місяць та рік) 

Місяць та рік виписки податкової (их) накладної (их), які включено до податкового кредиту 

Код ЄДРПОУ (ДРФО) платника - постачальника 

Індиві-
дуальний податковий номер платника податку - постачальника 

Назва платника податку - поста-
чальника 

За даними платника, що переві-
ряється (сума ПДВ) 

За даними перевірки (сума ПДВ) 

Встановлене відхилення сум ПДВ (гр. 8 - гр. 7) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


Посади перевіряючих ОДПС 

_______________
(підпис) 

________________________
(ініціали, прізвище) 


____________
*
Додаток не вручається суб'єкту господарювання.

 

Додаток 2
до наказу ДПА України
від 11 вересня 2008 р. N 584 


Зразок форми Акта (довідки)
про результати позапланової виїзної перевірки з питань достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість

__.__.__    N ___/_____/_______
    (дата)  

____________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання
або місце розташування об'єкта права
власності, щодо якого проводиться перевірка) 


Про результати позапланової виїзної перевірки
_____________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ)
з питань достовірності нарахування суми
бюджетного відшкодування податку на додану
вартість
_____________________________________
                        (напрям відшкодування) 
за ______________ 200_ року, яка виникла
       (місяць, квартал)
за рахунок від'ємного значення з ПДВ, що
декларувалось в період
з _______ 200_ по ________ 200_ року.

1. Вступна частина

На підставі направлення (нь) від ___.___.___ N ______, виданого (них)
______________________________________________________________________________________
                                                                           (назва органу державної податкової служби)
______________________________________________________________________________________,
          (прізвища, ім'я та по батькові, посади перевіряючих, звання, назви структурних підрозділів та органів ДПС)
згідно зі ст.__ Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні", підпункту 7.7.5 пункту 7.5 статті 7 Закону України від 3 квітня 1997 року N 168/97-ВР "Про податок на додану вартість" та відповідно до наказу _________________________________________ 
                                                                                                                                                      (назва органу ДПС) 
від __.__.200__ N ______ та/або рішення ___________________________________________________
                                                                                                                                               (назва суду)
суду від __.__.__ N ________, проведено позапланову виїзну перевірку
______________________________________________________________________________________
                     (повне і скорочене найменування суб'єкта господарювання відповідно до установчих документів)
з питань достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість у сумі ________ грн. за ___________________ 200_ року ___________________________________, яка
                                                          (місяць, квартал)                                                         (напрям відшкодування)
виникла за рахунок від'ємного значення з ПДВ, що декларувалось в період з _____________ 200_ по ___________ 200_ відповідно до затвердженого плану перевірки, наведеного у додатку до акта.

Направлення та копія наказу органу ДПС вручені __.__.__ під розписку
_____________________________________________________________________________________.
                                                         (П. І. Б. посадової особи суб'єкта господарювання, посада) 

Перевірку проведено з відома (в присутності) ______________________________________________
__________________________________________________________, роб. тел.: ___________________
       (посада керівника (в. о. керівника) суб'єкта господарювання, його П. І. Б.)
та головного бухгалтера _______________________________________, роб. тел.: ________________.
                                                                                                 (П. І. Б.) 

У разі, якщо головний бухгалтер відсутній (посада вакантна, знаходиться на лікарняному, не передбачена тощо) робиться відповідний запис.

При складанні акта перевірки зазначені далі за текстом слова "суб'єкт господарювання" замінювати скороченою назвою підприємства (установи, організації), яке перевіряється.

У журналі реєстрації перевірок суб'єкта господарювання вчинено запис __.__.__ під N _______ (у разі ненадання журналу реєстрації зазначити про його ненадання)


2. Загальні положення

2.1. Перевірка проводилась з __.__.__ по __.__.__.

У разі продовження термінів проведення перевірки зазначити таке:

Термін проведення перевірки продовжувався з __.__.__ по __.__.__ на підставі наказу __________________ від __.__.200_ року N ______ та/або рішення _____________________________
     (назва органу ДПС)                                                                                                                                     (назва суду)
від __.__.__ N ____.

2.2. У періоді, за який проводилась перевірка, відповідальними за фінансово-господарську діяльність суб'єкта господарювання були (є):
керівник _______________________________________________________________________________
                                                                           (посада, П. І. Б., ідентифікаційний номер)
за період з __.__.__ по __.__.__ (або по день підписання акта перевірки) згідно з наказом (іншого документа про призначення) від __.__.__ N ____. Наказ (інший документ) про звільнення від __.__.__ N ___);
головний бухгалтер _______________________________________________________________________
                                                                           (посада, П. І. Б., ідентифікаційний номер)
за період з __.__.__. по __.__.__ (або по день підписання акта перевірки), наказ ___________________
                                                                                                                                                                                                    (П. І. Б.) 
про призначення від __.__.__ N ____. Наказ ________________________________________________
                                                                                                                                                                                                    (П. І. Б.)
про звільнення від __.__.__ N ___).

2.3. Суб'єкт господарювання зареєстрований (не) __.__.__ в _____________________________________,
                                                                                                                                        (повна назва органу державної реєстрації)
свідоцтво про державну реєстрацію від __.__.__ N _____, (для державних підприємств - суб'єкт господарювання належить до сфери управління _______________________________________________
                                                                                                                   (центральний чи місцевий орган виконавчої влади).

2.3.1. Код суб'єкта господарювання за ЄДРПОУ: ___________________________________________.

2.3.2. Місцезнаходження суб'єкта господарювання відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію: _____________________________________________________________________________________. 

Перевіркою встановлено, що фактично суб'єкт господарювання знаходиться за адресою: _____________________________________________________________________________________.

2.4. Взято на податковий облік в органах державної податкової служби __.__.__ за N _____, станом на __.__.__ (дату підписання акта) перебуває на обліку в _______________________________________.
                                                                                                                                                             (назва органу ДПС) 

2.4.1. У періоді, за який проводилась перевірка, відповідно до Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість від __.__.__ N ___, виданого _____________________________________,
                                                                                                                                                                 (назва органу ДПС)
індивідуальний податковий номер - _______________________, був зареєстрований платником ПДВ з __.__.__ по __.__.__.

У разі анулювання свідоцтва платника ПДВ зазначити таку інформацію:

Свідоцтво платника ПДВ від __.__.__ N ___ анульовано __.__.__ на підставі
_____________________________________________________________________________________.
                                 (документ, на підставі якого анульовано свідоцтво, та причини його анулювання)

2.5. Довідка про загальну інформацію щодо суб'єкта господарювання та результати його діяльності за період, що підлягав перевірці, додається (додаток __ до акта перевірки) та є невід'ємною частиною цього акта.

2.5.1. Протягом попередніх 12-ти місяців суб'єкт господарювання заявляв до відшкодування з бюджету податок на додану вартість у таких податкових періодах: (період, сума (тис. грн.))

Протягом попередніх 12-ти місяців суб'єкт господарювання задекларував до сплати податок на додану вартість у сумі __________ грн., фактично сплачено _________ грн.

Протягом останніх 12-ти місяців суб'єкт господарювання мав обсяги оподатковуваних операцій у сумі _____ грн., які менше (більше) заявленої суми бюджетного відшкодування. 


3. Перевірка достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість за _____________________________ 200_ року
(вказується поточний звітний (податковий) період)

Згідно з поданою ______________________________ до _____________________________________
                                         (найменування суб'єкта господарювання)                                             (назва ОДПС)
податковою декларацією з ПДВ за ________________________ 200__ (вх. від __.__.200_ N _____) та
                                                                      (поточний звітний (податковий) період)
розрахунком суми бюджетного відшкодування сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню ____________________________________________________________________, складає ______ грн.
                                                           (напрям бюджетного відшкодування) 

Згідно з даними розрахунку суми бюджетного відшкодування:

залишок від'ємного значення попереднього податкового періоду за вирахуванням суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного періоду, становить _____________ грн.

частина залишку від'ємного значення, фактично сплачена отримувачем товарів (послуг) у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів (послуг), становить __________ грн.

сума, що підлягає відшкодуванню, становить ___________ грн.

Згідно довідки щодо залишку суми від'ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (додаток 2 до податкової декларації з ПДВ) залишок від'ємного значення попереднього податкового періоду (ряд. 24 податкової декларації звітного періоду) складається із сум ПДВ, які виникли в таких звітних періодах: (вказуються звітні періоди).

Перевіркою встановлено відсутність податкового обліку/перевіркою (не)встановлено порушення порядку ведення податкового обліку _______________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
                      (вказується зміст порушення з посиланням на пункти та статті нормативно-правових актів) 

Реєстр направлених запитів щодо надання загальних відомостей про основних постачальників (найменування суб'єкта господарювання) за період (вказується кожний окремий період) наведено в додатку __ до акта перевірки.

Реєстр направлених запитів та результатів проведених перевірок відомостей, отриманих від перевіряємого суб'єкта господарювання, який мав правові відносини з такими контрагентами наведено в додатку ______ до першого примірника акта перевірки, який залишається в органі ДПС.

Схеми руху товарно-грошових потоків за _______________ (період) наведено в додатках _,_,_,_,_ до акта перевірки.

За результатами перевірки (не) встановлено взаємовідносини суб'єкта господарювання з платниками, установчі документи, свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, первинні та інші документи яких в судовому порядку визнані недійсними. 


N
з/п 

Суб'єкт господарювання 

Рішення суду 

Документи, які визнано недійсними (установчі документи, свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця, первинні та інші документи) та з якого часу 

Період, в якому здійснювались ці господарські операцій 

Найменування,
місце-
знахо-
дження 

Код за ЄДРПОУ/
ідентифі-
каційний
номер 

Дата 

Номер 

Назва судової інстанції 


За результатами перевірки (не) встановлено укладення суб'єктом господарювання нікчемних (недійсних) правочинів. У випадку встановлення таких випадків дані групуються в таблицю:

Реєстр встановлених нікчемних (недійсних) правочинів, вчинених суб'єктом господарювання

грн. 


Податковий період, в якому перевірений платник відобразив операції 

Суб'єкт господарювання - контрагент 

Укладений договір (угода) 

Найменування, місцезнаходження 

Код за ЄДРПОУ/
ідентифі-
каційний номер 

Дата 

Номер 

Назва товару (послуги) 

Загальна сума операції 

В т. ч. ПДВ 


Проведення інвентаризації активів суб'єкта господарювання у ході проведення перевірки.

Якщо у ході проведення перевірки за ініціативою працівників органів державної податкової служби суб'єктом господарювання проведено інвентаризацію основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів тощо, вказати таке:

У ході проведення перевірки на підставі наказу _____________________________________________
                                                                                         (посада керівника (в. о. керівника) суб'єкта господарювання, його П. І. Б.)
від __.__.__ N ___ комісією у складі _______________________________________________________
                                                                                             (вказати прізвища, ім'я та по батькові, посади членів комісії)
та в присутності _______________________________________________________________________
                                                                          (вказати прізвища, ім'я та по батькові, посади перевіряючих)
проводилась інвентаризація ______________________________________________________________
                                                                                   (основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів тощо)
за результатами якої встановлено таке: ____________________________________________________.
                                                                                                                         (вказати результати інвентаризації) 

3.1. Перевірка показників податкової декларації з ПДВ
за _________________________ 200__ року
(податковий період)

Згідно з поданою ________________________________ до ____________________________________
                                            (найменування суб'єкта господарювання)                                    (найменування ОДПС)
податковою декларацією з ПДВ за ___________________________ 200__ (вхідний від ___.___.200__
                                                                                            (податковий період)
N _____) від'ємне (позитивне) значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту становить _____________ грн.

За наслідками проведеної ______________________________ перевірки, результати якої оформлено
                                                                                   (тип перевірки)
актом/довідкою від __.__.200__ N __, (не)підтверджено правомірність визначення від'ємного (позитивного) значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту з ПДВ за __________________________ у сумі _____ грн.
                                   (податковий період) 

3.1.1. Перевірка правильності визначення податкових зобов'язань
за _______________________ 200__ року
(вказується податковий період)

Узагальнена інформація щодо задекларованих та перевірених показників в розділі I "Податкові зобов'язання" податкової декларації з ПДВ наведені в додатку _____ до акта перевірки.

Перевіркою показників, відображених в рядках 1 - 9 Декларації за
____________________________________________ встановлено, що на формування цих показників
                             (вказується податковий період)
вплинуло здійснення операцій ___________________________________________________________
(навести перелік видів діяльності, реалізованої продукції, що мали істотний вплив на формування показників цих рядків декларації)

Проведеною перевіркою відображеного показника в рядку __ Декларації в сумі ____ грн. на підставі таких документів: ______________________________________________________________________
(навести перелік перевірених у зазначеному податковому періоді документів (за необхідності згрупованих за типами) із зазначенням назв)

У разі невстановлення порушень зазначається:

не встановлено заниження або завищення задекларованих суб'єктом господарювання показників в рядках 1 - 9 Декларації.

У разі встановлення порушень зазначається:

встановлено заниження (завищення) задекларованих в рядках 1 - 9 Декларації податкових зобов'язань по податку на додану вартість у сумі ____ грн.

На порушення _________________________________________________________________________
(викласти зміст порушення із обов'язковим зазначенням пунктів та статей нормативно-правових актів, які порушено; змісту порушення; звітного періоду, в якому дане порушення було здійснено; первинних та/або інших документів (бухгалтерських, податкових та інших), які підтверджують факт порушення; кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку; в разі необхідності - перелік контрольних заходів, завдяки яким виявлено порушення (за результатами інвентаризації, при перевірці відомостей, отриманих від особи, яка мала правові відносини з платником податків, тощо); посадових осіб суб'єкта господарювання, що були відповідальними за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) і додержання законів про оподаткування та іншого законодавства у періоді вчинення порушення (підписували відповідні документи, ставили підпис на поданій декларації, інше) тощо. Якщо встановлено велику кількість однотипних порушень - навести кілька прикладів порушень, а решту порушень згрупувати у реєстр (в разі необхідності винести такий реєстр в окремий додаток до Акта).

Під час перевірки не були надані __________________________________________________________
                                                                                               (вказати первинні або інші документи, які не були надані 
______________________________________________________________________________________.
                                       на вимогу посадових осіб органу ДПС, зазначити реквізити запиту про їх надання) 

У разі надання письмових пояснень посадовими особами суб'єкта господарювання щодо встановлених порушень та/або причин ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення коротко викласти зміст таких пояснень:

Згідно з письмовим поясненням ________________________ від __.__.__, _______________________
                                                                                         (П. І. Б., посада)                             (дата)                          (короткий
_________________________________________________. Пояснення додається в додатку __ до акта.
                                                зміст пояснення) 

У разі відмови посадових осіб суб'єкта господарювання надати перевіряючим письмові пояснення щодо встановлених порушень та/або причин ненадання первинних та інших документів, що підтверджують встановлені порушення, вказати такі факти відмови.

Крім того, цією перевіркою (не)встановлено неправомірне (необґрунтоване) користування пільгою по податку на додану вартість за _______ місяць (квартал) _____ року у сумі _________________ грн.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(Код пільги відповідно до Довідника пільг, пункти та статті нормативно-правових актів, якими ця пільга передбачена, зміст порушення та не виконані суб'єктом господарювання вимоги, передбачені конкретними пунктами та статтями нормативно-правових актів)

3.1.2. Перевірка правильності визначення податкового кредиту
за ___________________________ 200__ року
(вказується податковий період)

Узагальнена інформація щодо задекларованих та перевірених показників в розділі II "Податковий кредит" податкової декларації з ПДВ наведені в додатку __ до акта перевірки.

Перевіркою показників, відображених в рядках 10 - 17 Декларації за
_____________________________________________ встановлено, що на формування цих показників
                            (вказується податковий період)
вплинуло здійснення операцій ___________________________________________________________
(навести перелік придбаних товарів (послуг)ї, що мали істотний вплив на формування показників цих рядків декларації)

Проведеною перевіркою відображеного показника в рядку __ Декларації в сумі ____ грн. на підставі таких документів: _______________________________________________________________________
(навести перелік перевірених у зазначеному податковому періоді документів (за необхідності згрупованих за типами) із зазначенням назв)

У разі невстановлення порушень зазначається:

не встановлено заниження або завищення задекларованих суб'єктом господарювання показників в рядках 10 - 17 Декларації.

У разі встановлення порушень зазначається:

встановлено заниження (завищення) задекларованих в рядках 10 - 17 Декларації показників, в тому числі податкового кредиту у сумі ____ грн.

На порушення _________________________________________________________________________
                                             (зміст порушення та інша інформація про порушення (аналогічно пункту 3.1.1 розділу 3)

Запис про надання або ненадання документів та пояснень щодо встановлених фактів (аналогічно пункту 3.1.1 розділу 3).

3.1.3. Перевірка правильності визначення від'ємного (позитивного)
значення різниці між сумою податкових зобов'язань і сумою податкового
кредиту в ______________________ 200_ року
(податковий період)

Узагальнена інформація щодо задекларованих та перевірених показників в розділі III "Розрахунки з бюджетом за звітний період" податкової декларації з ПДВ наведені в додатку __ до акта перевірки.

Перевіркою встановлено, що на порушення ________________________________________________
                                                                                                                     (пункти та статті нормативно-правових актів) 
______________________________________________________________________________________
                                  (зміст порушення та ін